jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

A hálapénz büntethetőségének társadalmi megítéléséről

2020. január 31. 12:35
Hollán Miklós
Venczel Timea
TK JTI

A „Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban” című hároméves kutatási projektünk[1] célja a büntetőjogi szabályozás újdonságaival kapcsolatos ismeretek és vélemények feltérképezése. A projekt keretében 2018 októberében végeztettünk el egy kérdőíves adatfelvételt a felnőtt magyar népességre reprezentatív mintán. A kérdőív a mindennapi életben, illetve a médiában gyakrabban előforduló 12 témához kapcsolódott, amelyek egyike az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó előnyök büntetőjogi megítélése volt.

Ezen belül az egyik kérdés arra az esetre vonatkozott, hogy „egy orvos a beteg számára ingyenesen járó műtét után 30 000 forintot fogad el az ellátásra jogosult betegtől”. A válaszadóknak ennek kapcsán azt kellett eldönteniük, hogy ez a magatartás büntetendő-e, illetve arra is választ adhattak, hogy amennyiben ők lennének a jogalkotók, akkor a cselekményt bűncselekménynek nyilvánítanák-e.

A hálapénzzel kapcsolatos kérdés ún. kontrollkérdésként szerepelt kutatásunkban, hiszen e jelenség tekintetében a büntetőjogi szabályozás és a jogalkalmazói megítélés érdemben nem változott: az előny orvos általi utólagos elfogadása ‒ ha nem kötelességszegésért történik ‒ nem képez bűncselekményt.[2] Mivel azonban az utóbbi időszakban a hálapénz büntetőjogi megítélése (újból) a szakpolitikai diskurzus középpontjába került,[3] szükségesnek tartjuk az erre vonatkozó empirikus jogtudatvizsgálat részeredményeivel megismertetni a nyilvánosságot.

Korábbi kutatások

A hálapénz kérdése iránt már az elmúlt évtizedekben is komoly érdeklődés mutatkozott, mind a társadalomtudományok,[4] mind a jogtudomány képviselői részéről.[5] Ennek keretében a hálapénzzel kapcsolatos attitűdöket is többen vizsgálták már. A korábbi kutatások eredményei alapján a magyar lakosság és az orvostársadalom a hálapénzt szükséges rossznak tartja, melyre az egészségügyi dolgozók alulfinanszírozása miatt van szükség.[6]

A korábbi kutatások eredményei alapján a lakosság a hálapénz megítélése tekintetében megosztott. A válaszadók egyik fele (52%) közömbös vagy pozitív attitűddel rendelkezett a hálapénzzel kapcsolatban. Ugyancsak felük (55%) viszont egyetértett azzal, hogy az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak adott hálapénzt vagy ajándékokat el kellene törölni, valamint azzal is, hogy a hálapénz hasonlít a korrupcióhoz.[7]

Egy 2009-ben készített felmérés eredménye szerint a hazai orvosok többsége (57%) nélkülözhetetlennek tartja a hálapénzt az alacsony bérek miatt. Kis részük (6%) gondolja úgy, hogy az állam a betegekkel pótoltatja ki az orvosok fizetését. Viszonylag magas azoknak az orvosoknak az aránya (43%), akik megalázónak tartják a beteg által adott pénzt, és 17%-uk egyáltalán nem értett egyet vele.[8]

Saját eredményeink

A válaszadók közel háromnegyede (72%) helyesen tudta, hogy nem bűncselekmény, ha egy orvos a beteg számára ingyenesen járó műtét után 30 000 forintot fogad el (hálapénzként) az ellátásra jogosult betegtől. Ezzel szemben a közvélemény megosztottabb az ilyen cselekmény (azaz az előny utólagos elfogadása) megítélésében: egyik felük (56%) büntetné, másik felük (42%) nem.

A válaszadók kétharmada (65%) a véleményének megfelelőnek ismeri a törvényt. Elenyésző azok aránya (3%), akik szerint a törvény büntetni rendel valami olyasmit, amit ők szívük szerint nem büntetnének. Ha eltérés van vélemény és ismeret között, az inkább a hálapénz-elfogadás kriminalizálásának irányába mutat.

A hálapénz elfogadását ugyanis a lakosság egyharmada (33%) tudatosan szeretné büntetni, azaz úgy, hogy tisztában van vele: jelenleg ez nem képez bűncselekményt. Ez a vélemény azonban nem feltétlenül alapul a büntetőjogi kérdésekről való szélesebb körű tájékozottságon. Az ilyen választ adók kétharmada (az összes válaszadó 23%-a) ugyanis az egészségügyi ellátással kapcsolatos előnyök büntetőjogi megítélésére vonatkozó más kérdésekre ugyanígy válaszolt (nem bűncselekmény, de azt büntetni kellene rendelni). Ezekre vonatkozó jogismeretük azonban már nem volt összhangban a tételes jogi szabályozással. Hatályos büntetőjogunk ugyanis ‒ a hálapénz elfogadásával szemben ‒ büntetni rendeli, ha az orvos az előnyt a betegtől kéri vagy azt a műtét előtt elfogadja. Mindössze tehát az összes válaszadó maradék 10 %-áról mondható el, hogy nagy valószínűséggel a törvény valóságos ismerete, nem pedig egy attól részben független séma alapján válaszoltak a kérdésekre.

Azt feltételezzük, hogy a válaszadók többsége az egészségügy működésével vagy kifejezetten a hálapénz rendszerével kapcsolatos elégedetlenségét fejezte ki, amikor a büntetőjogi fellépést helyeselte. Kutatásunk azonban ‒ alapvetően büntetőjogi fókuszából adódóan ‒ nem fordított figyelmet a hálapénz elleni fellépés más eszközeire (pl. egészségügyi igazgatási szabályozás, munkajogi vagy fegyelmi felelősség, illetve szemléletformálás). A hálapénz elfogadásával kapcsolatos lakossági véleményekről akkor nyerhetnénk pontosabb képet, ha egy célzott kutatás ezekre is kiterjedne. Ennek keretében arra vonatkozóan lenne érdemes kérdéseket feltenni, hogy az emberek akkor is a büntetőjogi megoldást választanák-e, ha más hatékony (és kevesebb jogkorlátozással járó) megoldás is rendelkezésre áll.

Jogalkotási következtetések

A kutatási eredményből levonható jogalkotási következtetéseket illetően ‒ nem csak a fentiekre figyelemmel ‒ érdemes igencsak óvatosnak lenni. A törvényhozásnak még akkor sem kell meghajolnia a közhangulat nyomása előtt, ha a lakosságnak az általunk észleltnél nagyobb többsége helyeselné a büntetőjogi eszközök igénybevételét a hálapénzt elfogadó orvosokkal szemben. A jogalkotónak ugyanis figyelemmel kell lennie a büntetőjog alapelveire, illetve a jogalkotás azokkal sokszor egybeeső alkotmányos korlátaira is. Ebben a vonatkozásban ma is érvényesek az Alkotmánybíróság következő megállapításai: „A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben az ultima ratio. […] A büntetőjogi szankció, a büntetés szerepe és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének fenntartása akkor, amikor már más jogágak szankciói nem segítenek. […] Valamely magatartás büntetendővé nyilvánításának szükségességét szigorú mércével kell megítélni: a különböző életviszonyok, erkölcsi és jogi normák védelmében az emberi jogokat és szabadságokat szükségképpen korlátozó büntetőjogi eszközrendszert csak a feltétlenül szükséges esetben és arányos mértékben indokolt igénybe venni, akkor, ha az alkotmányos vagy az Alkotmányra visszavezethető állami, társadalmi, gazdasági célok, értékek megóvása más módon nem lehetséges.”[9]

_____________________________________________

[1] Lezárva 2020. január 28. napján. Készült az NKFIH K 125378. számú, „Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban” című 2017–2020 közötti projekt keretében a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében.

[2] Vö. Hollán Miklós: „A Kúria ítélete a hálapénzről. Elvi határozat az egészségügyi korrupció büntetőjogi kérdéseiről” Magyar Jog, 2016/1, 39–49. és Hollán Miklós: Adalékok a hálapénz büntetőjogi fogalmához – Gondolatok Ott István elemzése kapcsán” Jogesetek Magyarázata, 2015/4, 27–36.

[3] Lásd pl. „Az orvosi kamara szeretné, ha bűncselekmény lenne a hálapénz elfogadása”, HVG, 2020. január 14. és „Az államtitkár szerint a kamara döntse el, hogy a hálapénzért börtönbe küldené-e az orvost”, Index, 2020. január 20.

[4] Hankiss Elemér: „A korrupció” [1978] In Társadalmi csapdák. Diagnózisok. Budapest, Magvető, 1983. 77, 101.

[5] Ádám György: Az orvosi hálapénz Magyarországon. Budapest, Magvető, 1986; Györgyi Kálmán: „Orvosi hálapénz és büntetőjogi felelősség” Magyar Jog, 1988/9, 752–761.

[6] Baji P. – Pavlova M.  – Gulácsi L.  – Groot W. (2013): Exploring consumers’ attitudes towards informal patient payments using the combined method of cluster and multinomial regression analysis – the case of Hungary. BMC Health Serv Res, 2013, 15(13):62.10.1186/1472-6963-13-62.

[7] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2012. november.

[8] Szinapszis, 2010.

[9] 30/1992. (V. 26.) AB határozat, Indokolás IV. 4. pont.

_____________________________________________

A blogbejegyzés az NKFIH K 125378. számú, Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban projekt keretében készült.

_____________________________________________

Az írás a szerzők véleményét tartalmazza, és nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum