jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Az identitás átalakulása Magyarországon és az Egyesült Királyságban

2019. szeptember 27. 11:13
Majtényi Balázs
egyetemi tanár, ELTE TÁTK

Az alábbi írás a „Barátból ellenség? Az EU megítélésének változása a hazai közjogi fordulat és a Brexit tükrében” című Bolyai-kutatás keretében született. E kutatás kiinduló állítása, hogy a két országban zajló folyamatok, a fontos különbségek ellenére, meglepő párhuzamokat mutatnak. A posztban e két esetben a nemzeti identitás átalakulását és annak az alkotmányos intézményekre gyakorolt hatásait elemzem.

Valamennyi politikai rendszernek szüksége van egy olyan identitás megkonstruálására, amelyre hivatkozva a rendszer cselekszik. A közös identitás meghatározása, így az állam nemzeti identitásának definiálása, történhet döntően a másokkal való szembeállításra (otherization) alapozva is. Ilyenkor azt, hogy Ki vagyunk mi?, a velünk szembenállónak tekintett másokhoz képest határozzuk meg. Az így keletkező identitások, alapvetően a társadalomban meglevő egyenlőtlenségek felszámolására irányuló politikák totális kudarcából táplálkozhatnak.

A jelenleg zajló folyamatok azt mutatják, hogy a másként meghatározott idegen (‘the Other’) tipikusan külföldi és/vagy jó eséllyel valamilyen marginalizált társadalmi csoporthoz (bevándorlók, etnikai kisebbségek, nők, menekültek), vagy ezeknek a csoportoknak a metszetéhez tartozik. A 2011-es Alaptörvényre épülő magyar alkotmányos identitást már az ellenség konstans keresésére igyekeztek felépíteni. E konstrukcióban a marginalizált csoportok mellett az azokkal – akár csak részlegesen – szolidaritást mutatók is ellenséggé válhatnak (civilek, „Soros”, nemzetközi szervezetek vagy akár maga az Európai Unió). E cikk mindezt a Brexit és a magyar közjogi fordulat kapcsán vizsgálja, és a korábbi posztomnak arra az állítására épít, hogy a két országban zajló folyamatok, a fontos különbségek ellenére, meglepő párhuzamokat mutatnak.

Az otherization jelenségét nemcsak a magyarországi politika főáramában, hanem a Brexitet támogató brit politikai erők kampányában is meghatározó jelentőségűnek tartom. Ennek során, ahogy azt mindkét példa mutatja, Európa maga is „idegenné” válhat. Az e jelenségre építő politikusok előszeretettel tekintik Európát vagy az Uniót olyan ellenségnek, amivel szemben – amint utaltam rá – a szélesebb politikai támogatás megszerzése érdekében lehet a nemzeti identitást meghatározni. Az Európa kifejezés is sok mindent jelenthet e diskurzusokban az akár egyszerre is utalhat az Európai Unióra és az Európa Tanácsra.[1] Ebben a kontextusban merült fel például a két Európára való utalás a Brexit kampányban és később is az azt követő alkotmányos válság során. Nemcsak az EU-ból való távozást, hanem az Európai Emberi Jogi Egyezményből való kilépést, vagy legalább a Human Rights Act hatályon kívül helyezését is felvetették ekkor. Az autoriter értékstruktúrák terjedésének és az ebből következő ellenségkeresésnek természetes következménye, hogy az elit- és intézményellenség kiterjed az olyan nemzetközi és szupranacionális szervezetekre, mint az ENSZ vagy az Európai Unió, amelyek például adott esetben az emberi jogokat támogathatnák.

Az identitáspolitikai játszmákban a megosztó értékekre építő politikusok az érintett országok közvéleménye számára Brüsszelt/Strasbourgot/Lisszabont igyekeznek a távoli 'másikként' ('otherization') megjeleníteni. Európa is olyan idegen entitásként jelenik így meg, amelynek életére a tagállam polgárainak nincs érdemi befolyása, és amely a nemzeti identitást is veszélyezteti. Ez felerősít egy olyan folyamatot, amely ahelyett, hogy a nemzeti alkotmányos identitás és az európai alapértékek összeegyeztetését kísérelné meg, az európai értékeket (de legalábbis azoknak az EU intézmények általi értelmezését) a megkülönböztetett 'másik' pozíciójába helyezi, ami végsősoron a megosztó értékek erősödéséhez vezet. Eltérő okokból, de mindkét országban tapasztalható volt a média bizonyos részeinek ellenségessége az EU-val szemben. A fent vázolt nézetek a Brexit utáni Egyesült Királyságban a mainstream pártoknak is jelentősen befolyásolták a programját.[2]

Sokfajta álláspontnak létezhet méltányolható olvasata is, így az Unió intézményeivel kapcsolatos kritikáknak is. Gondolok itt azokra a Brexittel kapcsán megfogalmazott, Unióval szemben megfogalmazott kritikai észrevételekre, hogy például az európai és a tagállami parlamenti szupremácia egymással nem összeegyeztethető, vagy hogy az állam ellenőrizni kívánja a migrációt. Ám az ilyen jellegű megfogalmazások a Brexit kampányban is igazolhatatlan, kirekesztő, xenofób, például általánosságban migrációellenes érvekkel keveredtek. A jelenlegi válság megértéséhez a méltányolható olvasatok azonosításánál, sokkal fontosabbnak tartom például azokat az empirikus kutatásokat, amelyek az autoriter társadalmi viselkedés és a kilépés melletti szavazat közötti összefüggést igazolják. Jóval nagyobb arányban szavaznak a Brexitre olyanok, akik támogatják a halálbüntetést vagy ellenzik a bevándorlást, vagy azt gondolják, hogy az iskola feladata a gyermekeknek a tekintély tiszteletére nevelése. A Brexit és az azt követő válság, az általam leírt módon, így az értékpreferenciák közötti választásról is szólt.

A magyar közjogi fordulatot is jellemezte az establishment-ellenesség és a demokratikus intézmények iránti bizalmatlanság. E jelenségeket – általánosságban is – hatalomtechnikai célokból használhatják fel politikusok és kormányok a független intézményekkel szemben, ami ma a Brexitet kisérő közjogi válságnak is kétségkívül a kísérője. Az Egyesült Királyságban így például egyre inkább erősödik a bizalmatlanság a parlament és a kormány viszonyában, ahol utóbbi igyekszik úgy beállítani magát mint a nép közvetlen akaratának a megtestesítőjét. Utalhatunk itt például Nigel Farage megnyilvánulásaira, aki a Brexit-szavazás eredménye után a „valódi” nép győzelméről beszélt. Ezzel összekapcsolódva jelent meg az azzal való riogatás, hogy az intézmények (parlament, bíróságok) a – másokkal szemben konstruált – nép elárulására készülnek. Ebben az esetben talán felesleges is hangsúlyozni, hogy mindez milyen veszélyes lehet egy olyan politikai rendszerben, ahol az intézmények iránti bizalom jelentette a stabilitást alapját, vagyis az abba vetett hit, hogy bizonyos lépéseket ugyan a kormányfő megtehetne, pl. felfüggeszthetné a parlamentet ahhoz, hogy a Brexit megakadályozását vagy elhalasztását elkerülje, ám e lépéseket úgysem fogja megtenni. Amikor Boris Johnson még is ily módon járt el, a politikai alkotmányosság hazájának számító szigetországban a jogi eszközök kerültek elő a korábban politikai konvenciónak tekintett kérdésben, azaz a Legfelső Bíróság megsemmisítette a miniszterelnök döntését. A magyar közjogi fordulat alatt ezek a mechanizmusok nem működtek, azaz az írott, jogi szabályokat is következmények nélkül lehet/ett megszegni.

Sok esetben a vélt vagy valós történelmi nagyság iránti nosztalgia is támogatja a megosztó eszmék terjedését. E nosztalgiának például határozott és nyilvánvaló szerepe volt a fent vázolt folyamatokban mind Magyarország, mind az Egyesült Királyság esetében. Ez Magyarország esetében nyilvánvalóan a Trianon előtti korszak iránti – állami forrásból megtámogatott – nosztalgiát jelenti, a britek esetében pedig az egykori világbirodalmi múlt emlékezetét s hosszúra nyúló árnyát. Ezt Magyarország esetében az állami propaganda összekötötte azzal, hogy az ország, amint egykor, ma is egyedül védelmezi Európát (ezúttal a migrációtól), az Egyesült Királyság esetében pedig mindez ahhoz a képzethez kapcsolódott, hogy a szigetországnak, miként egykoron a birodalmi időkben, ma is egyedül kell léteznie. Akadt olyan kommentátor is, aki a Brexitet egyenesen a birodalmi múltból fakadó uralkodó attitűdre vezette vissza.

Összefoglalva a fentieket, a részben globális, részben regionális és részben helyi társadalmi folyamatok hatására a nemzeti identitás átalakuló konstrukciója, országonként eltérő mértékben, de a régi és az új tagállamokban egyaránt veszélyezteti az emberi jogokat, az alkotmányos intézményeket és erősíti az Európa-ellenességet.

_______________________________

[1] Katja S. Ziegler, Elisabeth Wicks and Loveday Hodson, ’The UK and Human Rights: Some reflections’ in: Katja S. Ziegler and Elisabeth Wicks and Loveday Hodson (ed.), The UK and European Human rights: A Strained relationship, Hart, Oxford and Portland, 2015. 504-506.

[2] Gráinne de Búrca, Is EU supranational governance a challenge to liberal constitutionalism? The University of Chicago Law Review, 2018/2, 345.

_____________________________________________

Az írás a szerző véleményét tartalmazza, és nem értelmezhető a TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum