jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

A média helye a parlamentben (van)

2017. február 24. 0:26
Szilágyi Emese
MTA TK Jogtudományi Intézet

A közelmúltban az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) egy macedón eset kapcsán foglalt állást az parlamenti működés sajtónyilvánosságáról. A bejegyzésben tárgyalt döntés legfontosabb megállapítása, hogy a média jogosult a parlamenti ülésteremben zajló események közvetlen, első kézből történő megfigyelésére és annak a társadalmi nyilvánosság felé való tudósítására. A sajtó demokratikus társadalmakban betöltött szerepének megvalósítása érdekében ugyanis az újságírók számára lehetőséget kell biztosítani a történések kontextusban való megtapasztalására és rekonstruálására. Az eset Magyarországon is fontos tanulságokkal szolgálhat, hiszen a házelnök fegyelmi és rendészeti jogkörének 2010 utáni kiterjesztése – és ennek következtésben a parlamenti többséggel szemben kritikus sajtómunkatársak „kitiltásának” bevetté vált gyakorlata – a parlamenti működés nyilvánosságának ellenében hat.

A Selmani és Mások kontra Macedón Köztársaság ügy alapjául szolgáló esetben a 2013-as költségvetési törvény tárgyalása során rendbontásra került sor a parlamenti ülésteremben: ellenzéki képviselők vették körül a házelnök asztalát és azon dörömbölni kezdtek. Válaszreakcióként a parlamenti biztonsági őrség tagjai léptek az ülésterembe, akik biztonságos helyre kísérték a házelnököt, illetve megkezdték az ellenzéki képviselők eltávolítását. Mindeközben az őrség más tagjai megjelentek az újságíróknak helyt adó galériában, és hozzákezdtek annak kiürítéséhez is. Tekintettel az ülésteremben zajló turbulens folyamatokra, a média munkatársai megtagadták az ülésterem elhagyását, hivatkozva arra, hogy a nyilvánosságnak joga van az eseményekről való folyamatos tájékoztatáshoz.

Később az újságírók egyesülete levélben kért és kapott felvilágosítást az eseményekről a belügyminisztérium illetékes osztályától. A minisztérium álláspontja szerint tekintettel az országgyűlés épületén kívül zajló folyamatos demonstrációkra, a helyzet eszkalálódásának elkerülése érdekében a parlament biztonsági személyzete a parlament elnökének felhívására avatkozott be, és az újságírókat felszólította az ülésterem galériájának elhagyására. A sajtónak lehetősége volt az eseményeket a sajtószobából tovább követni egy élő televíziós kapcsolaton keresztül. A helyi ombudsman ugyan megállapította, hogy az újságírókat nem lehetett volna feladataik ellátásában akadályozni, a közvélemény objektív tájékoztatásának biztosítása érdekében ugyanis számukra az információkhoz szabad hozzáférést biztosítani kell; azonban eszközei ezzel kimerültek.

A levélváltást követően az újságírók a macedón Alkotmánybírósághoz fordultak. Érvelésük szerint mivel az ülésteremhez közvetlenül kapcsolódó, de a fölött elhelyezkedő galériában tartózkodtak, így nem volt közvetlen kapcsolatuk az ülésteremben kialakult eseményekkel, annak lefolyását jelenlétük érdemben nem befolyásolta. Mivel ténykérdésekben alakult ki vita köztük és a kormány képviselői között, ezért kérték, hogy a testület ügyükben nyilvános meghallgatást tartson.

Azonban a bírák zárt meghallgatást követően többségi döntéssel elutasították a   sajtó munkatársainak beadványát. A testület ugyan elismerte a közvélemény parlamenti vita iránti, a szokásosnál is élénkebb érdeklődésének fontosságát, azonban elegendőnek találta azt az újságírók számára biztosított lehetőséget, hogy az eseményeket egy úgynevezett sajtószobából élő televíziós követésen keresztül követhették. Mindeközben a parlament épülete előtt két különböző csoport szervezett tüntetéseket, amelynek során két ember is megsérült – tette hozzá a testület. Az alkotmánybírák arra is rámutattak, hogy az ülésteremben zajló események során különféle berendezési tárgyakat dobtak képviselők a galéria felé, ezért alátámasztottnak találták az érvet, amely szerint az újságírók életének és testi épségének védelme érdekében vált szükségessé eltávolításuk. Álláspontjuk szerint az intézkedéssel nem kívánták megakadályozni a riportereket az eseményekről való tudósításban.

A panaszosok azonban az EJEB-hez fordultak. Sérelmezték egyrészt az Alkotmánybíróság nyilvános meghallgatásának elmaradását, amelynek szükségességét az eset iránti széles társadalmi érdeklődés és a közvélemény tájékoztatásának követelménye támasztotta alá. Másrészt fenntartották a véleményszabadságuk sérelmére vonatkozó korábban is előadott érveket. Összefoglalva tehát a panaszos újságírók egyrészt a Konvenció a 6. cikkében garantált tisztességes eljáráshoz való joguk, másrészt a 10. cikkben biztosított véleménynyilvánítási szabadságuk sérelmét állították.

Az EJEB döntésében a 6. cikk sérelmét vizsgálva abból indult ki, hogy a szóbeli meghallgatáshoz való jog magában foglalja a nyilvános eljáráshoz való jogot is. A testület rámutatott, hogy az Alkotmánybíróság döntése olyan tényeken nyugodott, amelyeket a panaszosok az eljárás során vitattak. Megállapították továbbá a strasbourgi bírák azt is, hogy a méltányos eljárást jobban szolgálta volna, ha a panaszosok számára biztosított annak lehetősége, hogy személyes élményeikről beszámoljanak. A testület végül kimondta a 6. cikk sérelmét.

A véleményszabadság érvényesülését vizsgálva úgy találták, hogy a biztonsági erők intézkedése a közbiztonság megőrzésének és a rendbontás megelőzésének célját szolgálta, amely legitim. Azonban a testület rámutatott arra is, hogy a média jelentősége a demokratikus társadalmakban alapvető: bár működésének szabadsága nem korlátozhatatlan, azonban a média kötelessége az információ terjesztése minden közérdeklődésre számot tartó ügyben. Mi több, nem pusztán a sajtót terheli az információ terjesztésének kötelezettsége, hanem ezzel párhuzamosan a közvélemény is jogosult az információkhoz való hozzájutásra.

A konkrét esetre vonatkozóan a bírák kiemelték, hogy az újságírók erőszakos eltávolítására a 2013-as költségvetési törvény megtárgyalásának feszült atmoszférájában került sor. Felidézték azt is, hogy a parlamenti vita a társadalom széles körének érdeklődése közepette zajlott, jelentős médiafigyelemtől övezte. Mindezzel párhuzamosan állampolgárok két, csoportja tüntetett a parlament épülete előtt. Az EJEB bírái hangsúlyozták: a parlamentek jogosultak a rend fenntartásának érdekében reagálni azokban az esetekben, amikor a képviselők rendbontó magatartást tanúsítanak, megzavarva ezzel a jogalkotás működését. Ezt az indokolja, hogy a parlamentek üzemszerű működése alapvetően a politikai és jogalkotási eljárást szolgálja, illetve a törvényhozás minden tagjának arra vonatkozó jogos érdekét, hogy egyenlő feltételek mellett vehessen részt a parlamenti eljárásokban; így tehát összességében a társadalom egészének érdekeit.

Azonban a média jelenléte garantálja, hogy a feszült politikai atmoszférában eljáró hatóságok a tevékenységüket érintő ügyekben szükség esetén felelősségre vonhatók legyenek. Különösen hangsúlyos ez olyankor, amikor nagyobb tömegdemonstrációk biztosításár kerül sor, ideértve a protestálók tevékenységét korlátozó, vagy a feloszlatásukra, továbbá a közrend biztosításának érdekében tett intézkedéseket. Ezért minden olyan kísérletet, amelynek célja az újságírók eltávolítása a demonstrációk helyszínéről, a lehető legszigorúbb mércék alapján kell megítélni.

A parlament épülete előtt zajló demonstrációt illetően a testület rámutatott: arra vonatkozóan semmilyen információ nem áll rendelkezésre, hogy az utcai megmozdulások miképpen veszélyeztethették volna a parlamentben tartózkodó újságírókat. Az intézkedések során mindössze az ülésterem galériájáról távolították el az sajtó munkatársait, nem pedig a parlament épületéből. Különös fontosságot tulajdonítottak annak is, hogy az ülésteremben zajló rendbontás során az újságírók passzív, megfigyelő magatartást tanúsítottak, amellyel nem járultak hozzá az események kibontakozásához. A bírák nem találtak azt alátámasztó bizonyítékot sem, hogy a képviselők által az ülésteremben tanúsított rendbontó magatartás az újságírók életét vagy testi épségét veszélyeztette volna. Nem volt utólag igazolható a rendbontás erőszakos jellege sem.

Az EJEB konklúziója szerint a sajtó munkatársainak a galériáról való eltávolítása megakadályozta őket abban, hogy első kézből, közvetlenül szerezzenek információt az ülésteremben zajló eseményekről. Tehát korlátozta az lezajló eseménysor és az annak kezelése érdekében tett hatósági intézkedéseknek a kontextus teljességében történő megismerhetőségét. A testület kimondta az Egyezmény 10. cikkének sérelmét.

 

 

Ha össze akarjuk vetni a tárgyalt jogesetet a hazai helyzettel, fontos hangsúlyozni, hogy nálunk még csak nem is különösen feszült politikai légkörben kerül sor az újságírók tevékenységének korlátozására, hanem a politikai működés „rendes üzemében.” Az országgyűlési törvényben kapott felhatalmazás alapján az országgyűlés elnöke rendeletben határozza meg az épületben való tartózkodás rendjét. Ez a rendelet azonban aránytalanul elnehezíti a sajtó munkatársai számára a parlamentben zajló eseményekről való tudósítást, illetve a közszereplő politikusokhoz való hozzáférést. Mindemellett a szabályozás olyan tetszőlegesen tágan értelmezhető gumiszabályokat is tartalmaz, mint hogy tilos „az Országház méltóságához nem illő öltözék viselése”, továbbá a „hangoskodás, demonstráció tartása, vagy az Országgyűlés rendjét zavaró más tevékenység.”

E szabályok alapján a házelnök több ízben „kitiltotta” a kormánnyal szemben kritikus sajtóorgánumok munkatársait a parlamentből. A macedón döntés fényében azonban egyértelműen kijelenthető, hogy ez az elmúlt években idehaza bevetté vált „kitiltási gyakorlat” nem felel meg a közös európai minimumsztenderdeknek.

___________________________________________________________

 Az írás a szerző véleményét tartalmazza és nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum