jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

A külföldön élő magyarok választójogának egyenlősége

2015. július 17. 23:01
Bodnár Eszter
ELTE ÁJK

Péter és Pál szomszédok Luxembourgban. Péter a romániai magyar kisebbség tagja, és 2008-ban érkezett Luxembourgba, hogy egy ottani nemzetközi cégnél dolgozzon. Az új, kedvező állampolgársági szabályoknak köszönhetően 2010-ben megszerezte a magyar állampolgárságot. Pál fordítóként határozott idejű szerződést kapott az Európai Unió Bíróságánál, és családjával egy évre Luxembourgba költözött, magyar lakcímét azonban megtartotta. 2014-ben a szomszédok elhatározták, hogy részt vesznek a magyar parlamenti választáson.

Tájékoztatást kértek a magyar hatóságoktól, hogyan gyakorolhatnák a választójogukat. Mint kiderült, hogy Péter csak a pártok által állított országos listákra szavazhat, egyéni választókerületi jelöltekre nem, mivel nincs magyarországi lakóhelye. Ha azonban kéri a választási névjegyzékbe való felvételét, postán kapja meg a szavazólapot, és postán is küldheti vissza.

Pál azt a tájékoztatást kapta, hogy mivel megtartotta a magyarországi lakóhelyét, két szavazata van, de csak Magyarország területén vagy valamely nagykövetségen, illetve konzulátuson adhatja le voksát. Mivel a hozzá legközelebbi nagykövetség Brüsszelben van (több mint 200 kilométerre Luxembourgtól), Pál úgy döntött, hogy nem vesz részt a választáson.

A választójog egyenlőségének alapelvét nemcsak a magyar alkotmány biztosítja, hanem a legfontosabb nemzetközi emberi jogi egyezmények is. Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése szerint „[a]z országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják”. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 3. cikkében garantálja a szabad választásokhoz való jogot. Az Egyezmény 14. cikke szerint pedig az „Egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani”.

Egyenlő választójoga van-e a két magyar állampolgárnak, Péternek és Pálnak? Az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága által adott válasz egészen meglepő.

A kérdés két elemből tevődik össze: a szavazatok száma, illetve a szavazás módja közötti különbségtételből.

Különbségtétel a szavazatok számában

Az Alkotmánybíróság elé nem került olyan indítvány, amely azt kifogásolta volna, hogy míg a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak két szavazatuk van (egy egyéni választókerületi és egy országos listás), addig a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők kizárólag országos listákra szavazhatnak.

Ennek magyarázatát az Alaptörvény azon rendelkezésében kereshetjük, amely alkotmányos alapot biztosított az egyenlő választójogtól való eltérésre: rendelkezése szerint sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez kötheti.1 Az alkotmányi szintű szabályozás miatt az Alkotmánybíróság ebben a kérdésben nem tud alkotmányellenességet megállapítani.

 Alkotmányjogászok azonban azt az álláspontot képviselték, hogy talán valamely nemzetközi emberi jogi mechanizmus orvosolhatja ezt a problémát, mivel szerintük a szabály ellentétes az egyenlő választójog alapelvével.2 Reményeik azonban alaptalannak bizonyultak, amikor az Emberi Jogok Európai Bírósága egy hasonló esetben arra jutott, hogy nem sérti az Egyezményt az a török szabályozás, amely szerint a több mint hat hónapja külföldön élő állampolgárok csak a pártok által állított listákra szavazhatnak, független jelöltekre nem. A Bíróság szerint legitim volt a jogalkotó célja, hogy csökkentse a külföldön élő állampolgárok befolyását a parlamenti választáson.3 Ez az érvelés alkalmazható a magyar helyzetre is, tehát az nagy valószínűség szerint összhangban áll az Egyezménnyel.

Különbségtétel a szavazás módjában

Problémásabb azonban a másik megkülönböztetés. Az országgyűlési választási törvény szerint azok az állampolgárok, akiknek nincs magyarországi lakóhelyük, postán adhatják le a szavazatukat, amely egy egyszerűbb és kényelmesebb módja a szavazásnak, mint megjelenni egy külképviseleten. Ez a szabály hátrányosan megkülönbözteti azokat, akik Magyarország területén lakóhellyel rendelkeznek, de a szavazás napján nem tartózkodnak az ország területén.

Az Alkotmánybíróság nem sokat segített e probléma megoldásában. Mivel a választási időszakon kívül nincs határidő az alkotmányjogi panaszok elbírálására, a testület a mai napig nem hozott döntést a 2013 októberében benyújtott, a kérdéses rendelkezést kifogásoló indítványról.4 2014 tavaszán, a választási eljárás folyamatában volt egy másik alkotmányjogi panasz is, ezt azonban az Alkotmánybíróság visszautasította.5

Ugyanakkor a strasbourgi bíróság is befogadhatatlannak nyilvánította a rendelkezést kifogásoló kérelmet.6 A Bíróság megerősítette, hogy a szerződő államoknak nem áll fenn arra nézve kötelezettségük, hogy biztosítsák a választójogot azoknak, akiknek nincs lakóhelyük, vagy ha meg is adják a választójogot, nem szükséges intézkedéseket tenniük annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a külföldről történő szavazást. A Bíróság szerint tehát a jogszabályi rendelkezés nem sérti az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikke által biztosított szabad választáshoz való jogot. Ha azonban a szerződő állam biztosítja a választójogot a külföldön élőknek, diszkriminációmentes módon kell ezt megtennie.

A Bíróság nézőpontja szerint az eltérő szavazási mód miatt valóban fennáll a megkülönböztetés, de az objektív és ésszerű igazoláson alapul, ezért nem sérül a 14. cikk sem. A Bíróság három legitim okot azonosított: (1) a jogalkotó olyan módon szervezheti meg a választásokat, amelyet racionálisnak talál; (2) egy külföldön élő választópolgár bizonyos időt az országban tölt, és úgy szervezheti az életét, hogy a szavazás napján otthon legyen (!) vagy elutazzon egy nagykövetségre vagy konzulátusra szavazni; (3) a rendelkezés valójában nem hozza kedvezőbb helyzetbe a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárokat, mivel nekik egyébként csak egy szavaztuk van, míg másoknak kettő.

Az első érv nem világos: miért lenne veszélyes vagy bonyolult a postai szavazást biztosítani körülbelül fél millió választópolgárnak, akik átmenetileg külföldön tartózkodnak, ha az állam ugyanezt a lehetőséget biztosítja ugyanennyi, külföldön lakó állampolgárának?

A második érv is illogikusnak tűnik: miért kellene éppen azoknak a választópolgároknak nagyobb terhet viselniük, akiknek szorosabb a kötődésük az országhoz?

Az utolsó érv pedig ellentétes a Bíróság korábbi joggyakorlatával. Az Oran kontra Törökország ügyben a Bíróság elismerte az állam jogos igényét arra, hogy korlátozza a külföldön élő állampolgárok befolyását a választás eredményére. A Vámos kontra Magyarország ügyben azonban az érvelés teljesen ellentétes ezzel: lehetővé teszi az államnak, hogy a külföldön lakó állampolgároknak egy eljárási előnyt biztosítson (a postai szavazás lehetőségét), ami a másik oldalról hátrány az országhoz szorosabban kötődő választópolgárok számára.

Ennek fényében fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon valóban van-e ésszerű indok a megkülönböztetésre.

Ha a válaszunk nem, akkor – a történtek fényében – mely szerv képes megvédeni a több ezer magyar állampolgár választójogát? És mi történik, ha ez a több ezer választópolgár, aki külföldön dolgozik, és akiknek minden bizonnyal van véleménye az ország politikai helyzetéről, nem tudja befolyásolni a választás végeredményét?

_______________________________________

1 Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdés.

2 Ld. például Jakab András:  A külföldön élő magyar állampolgárok választójoga egyenlőségének kérdése a választási törvény koncepciójában. Pázmány Law Working Papers, 2011/38. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Alapjogok az új választójogi szabályozásban. MTA MTA Law Working Papers, 2014/16.

3 Oran c. Turkey, Affaire du 15 avril 2014, no. 28881/07 et 37920/07.

4 IV/01578/2013. számú ügy.

5 3048/2014. (III. 13.) AB végzés. Az érvelés szerint az alkotmányjogi panaszban kifogásolt jogszabályhely tekintetében az indítványozó nem tekinthető érintettnek, mivel magyarországi lakóhelye miatt nem kérhette a postai szavazást. Az indítványozó azonban éppen azt kifogásolta, hogy ő ki van zárva a postai szavazásból.

6 Vámos and others v. Hungary, Second Section Decision of 19 March 2015, no. 48145/14.

 

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK Jogtudományi Intézetének hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum