jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

A görög válság margójára

2015. július 15. 11:50
Kreisz Brigitta
MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport

-  Az adósságválságból kialakuló államcsőd sosem jár egyedül, előbb utóbb bank és/vagy árfolyamválsággal fonódik össze.
-  A bankzárlat több hetes elhúzódása szinte páratlan a modernkori válságtörténetben.
-  A görög bankrendszer kiszáradása nem előzmények nélküli.
-  Az EKB intézkedése a sürgősségi likviditási hitelkeret jogszabályok által megkívánt szinten tartásával indokolható.

Egyre bonyolultabb a helyzet Görögország pénzügyi válságát, és államcsődjének kimenetelét illetően. Bár a legfrissebb hírek a megállapodás megszületéséről tudósítanak, valójában arról van szó, hogy az eurocsoport pénzügyminisztereinek sikerült hosszas vívódás után megállapodniuk, hogy további - szigorú feltételek és fedezet mellett nyújtott - pénzügyi kölcsönök elérhetősége érdekében folytatják a tárgyalást a görög állam képviselőivel. Az eurozóna tagjai akkor támogatják Görögországot az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében, ha a görög parlament feltétel nélküli „igennel szavaz az euroövezeti stabilizációs kölcsön tartalmi feltételeiről.

Mindeközben a görög bankrendszerben aggasztó a helyzet. Ismert, hogy az adósságválságból kialakuló államcsőd sosem jár egyedül, annak költségei és következményei előbb utóbb bank- és/vagy árfolyamválsággal fonódnak össze. Ennek hátrányait az elmúlt hetekben Görögország is megtapasztalta. Mialatt a politikai vezetés a nem szavazatokat sürgette, a pénzügyi szektorban a kormány tőkekorlátozásokra kényszerült, amely a Görögországban élők pénzügyi biztonságát, valamint az egységes piac működését is hátrányosan érintette.

A bankzárlat több hetes elhúzódása szinte páratlan a modernkori válságtörténetben, ahogyan ezt a Pew Kutatóközpont napokban készült felmérése is világossá tette. A kutatás az 1970 és 2012 közötti időszakban bekövetkezett pénzügyi válságok körülményeit vizsgálta meg annak feltárása érdekében, hogy mennyiben tekinthető különlegesnek a görög helyzet. A kutatás adatai szerint nagyon ritka, hogy a pénzügyi válság hatására banki szünnapot kell bevezetni. A nevezett időszakban lezajlott 147 bankválság során mindössze 7 olyan eset volt – ezek is jellemzően Latin-Amerikában és Afrikában – amikor bankbezárásra is sor került.

Szomorú tény mindezek tükrében, hogy három év alatt az eurozónában a görög bankzárlat – Ciprus után – már a második.

A görög válság okán számos szakértő kritizálta az EKB Görögországgal kapcsolatos intézkedéseit, kiemelve az EKB felelősségét a görög bankbezárás, és a válság elmélyülése miatt. A kritika szerint, a bankzárlat és a tőkekorlátozás alapja, hogy az Európai Bank befagyasztotta a likviditási hitelvonalat, és ezzel - a gazdasági válság egyik legérzékenyebb pillanatában - a hitelválság szélére sodorta az országot. Charles Wyplosz tanulmánya például arra is utal, hogy az EKB-nak esetleg jogi kötelezettsége volt a hitelkeret szigorítására. A tanulmány a jogi háttér ismertetését mellőzve arra a következtetésre jut, hogy ha ilyen lépés meghozatalára jogi kötelezettsége volt az EKB-nak, akkor nagy gondok vannak az euroövezet architektúrájában.  

A görög bankrendszer kiszáradása ugyanakkor nem előzmények nélküli. Jogi szemüveggel nézve pedig a likviditási hitelkeret „befagyasztása” vagy annak szinten tartása sem biztos, hogy egymást fedő fogalmak. A görög válság megértéséhez ezért mindenképpen indokolt a banki likviditás fenntartását, és az ennek fedezetéül szolgáló pénzügyi instrumentumok értékelését érintő monetáris szabályozásra is figyelmet fordítani, hogy megítélhessük, mi volt az EKB döntésének jogi háttere.

A banki működés egyik meghatározó követelményét a likviditás jelenti, amelynek fenntartásában nagy szerepe van a jegybank likviditást teremtő, vagy fenntartó intervencióinak. A jegybanki likviditásteremtés megvalósulhat a monetáris politikai műveletek részeként, vagy azon kívül is. Utóbbi esetben sürgősségi likviditási hitelről van szó.

Az Európai Központi Bank ilyen műveletei azonban nem légüres térben – szabályoktól vagy feltételektől mentesen – zajlanak. Jóllehet a pénzrendszer fenntartása az EUMSZ 127. cikk 2. bekezdése szerint az EKB feladatkörébe tartozik, a saját mérlegéért felelős. A Szerződésekhez csatolt A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányáról szóló 4. számú Jegyzőkönyv (továbbiakban Alapokmány) 18.1. rendelkezésének 2. bekezdése előírja, hogy a hitelműveletet foganatosító banknak megfelelő fedezetet és ellentételezést kell megkövetelnie. Az Alapokmány 18.2. pontja továbbá arra is kitér, hogy az EKB-nak jogában áll meghatározni a saját maga vagy a nemzeti központi bankok által végzendő nyíltpiaci és hitelműveletekre vonatkozó általános elveket, beleértve azoknak a feltételeknek a közzétételére vonatkozó elveket is, amelyek alapján ilyen műveleteket végezhetnek.

Ezért a likviditás érdekében nyújtott hitelekkel kapcsolatos pénzügyi jogi szabályozás központi eleme a fedezetként elfogadható eszközökre vonatkozó feltételek meghatározása.

A fedezet (collateral) befogadhatóságának feltételei – különösen a fedezet értékelése – azonban eltérőek, aszerint, hogy ezeket az eurorendszer monetáris politikai műveletei (refinanszírozási művelet) során, vagy a monetáris politikai műveleteken kívül (az abban való „részvételi” jog hiányában) sürgősségi beavatkozásként használják fel.

Az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetre vonatkozó általános követelményeket az EKB mindenkor hatályos iránymutatásának melléklete határozza meg. Az ebben foglaltak értelmében az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek. Emellett a szabályozás az eurorendszer hitelminőségi küszöbére vonatkozó minimumkövetelményeket is tartalmaz, és rögzíti a hitelminősítő keretrendszerre vonatkozó rendelkezéseket is.

Az EKB 2010/3. sz. határozatában úgy rendelkezett, hogy Görögország vonatkozásában felfüggeszti (waive) az általános szabályok alkalmazását, és határozata 2. cikkében deklarálta, hogy az eurorendszer hitelminőségi küszöbe nem vonatkozik a görög kormány által kibocsátott forgalomképes adósságinstrumentumokra, és az ilyen eszközök továbbra is az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetnek minősülnek, tekintet nélkül azok külső hitelminősítésére.

Az EKB 2010 évi „engedményének” alapja, hogy a Kormányzótanács pozitívan értékelte azt a tényt, hogy a görög kormány az Európai Bizottsággal, az EKB-vel, valamint a Nemzetközi Valutaalappal tárgyalásos úton egyeztetett gazdasági és pénzügyi kiigazítási programot fogadott el, valamint kötelezettséget vállalt a program teljes körű végrehajtására.

Ennek következtében működhetett a görög bankrendszer átmenetileg kedvezőbb likviditás-finanszírozási feltételek mellett, bár a speciális szabályok alkalmazását az EKB 2012-ben két alkalommal is felfüggesztette, figyelemmel a gazdasági stabilizációs folyamatok bizonytalanná válására.

Ettől függetlenül az EKB 2014/31. sz. iránymutatás 8. cikkével később újólag megerősítette korábbi döntését, azzal a finomítással, hogy az eurorendszer hitelminőségi követelményei nem vonatkoznak azokra a forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátott ki, vagy teljes mértékben garantált, kivéve, ha a Kormányzótanács úgy dönt, hogy az érintett tagállam nem felel meg a pénzügyi támogatás és/vagy a makrogazdasági program feltételeinek.

Ugyanezen iránymutatás 1. cikkének (3) bekezdése kimondta, hogy a Görög Köztársaság a 6. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk alkalmazásában olyan euroövezeti tagállamnak minősült, amely megfelel az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában foglaltaknak.

A bankrendszer likviditásának biztosításában újabb fordulat következett be 2015. február 10-én, amikor az EKB 2015/300. sz. határozatával megszüntette ezt a jogosultságot, és ettől az időponttól kezdve nem tekintette a görög adósság-instrumentumokat a monetáris politika keretében folyósított hitelnyújtás szerinti fedezetnek.

Az EKB ezzel nem a monetáris politikai műveletével hagyott fel, hanem nem tette lehetővé a jövőre nézve azt, hogy a hitelminősítés feltételeinél a görög adósság-instrumentumokra speciális szabályokat alkalmazzanak.

E döntés értelmében a görög bankrendszer 2015 február és 2015 júniusa között egy másik jogcímen (Alapokmány 14 cikk (4) bek.) az ún. sürgősségi likviditási segítség (SLS vagy angolul: emergency liquidity assistance, ELA) igénylése útján férhetett hozzá a likviditási forráshoz.   

Az SLS keretében valamely eurorendszerbeli nemzeti központi bank (NKB)

(a) jegybankpénzt és/vagy

(b) egyéb, potenciálisan a jegybankpénz mennyiségének megemelkedését eredményező segítséget nyújt valamely átmeneti likviditási problémával küzdő, fizetőképes pénzügyi intézménynek vagy intézménycsoportnak anélkül, hogy ez a művelet az egységes monetáris politika részét képezné.

Az SLS nyújtása az illetékes nemzeti központi bank(ok) hatáskörébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy a belőle származó bárminemű költség és kockázat az illetékes nemzeti központi bankot terheli.

Ennek mértékét azonban az EKB jogosult korlátozni vagy szinten tartani, a segítség lehívásához nyújtott fedezet értékelését pedig szintén jogosult napról-napra értékelni (esetleg leértékelni).

2015. június 28-án az EKB a fent ismertetett szabályra hivatkozással a korábban meghatározott 89 md euróban maximalizálta a felhasználható likviditási segítség mértékét úgy, hogy a befogadható adósság-instrumentumok fedezeti minősége tekintetében a kialakult gazdasági helyzet instabilitására tekintettel leértékelést (haircut) alkalmazott.

Bár az EKB döntését többen vitatják, a központi bank lépése inkább a sürgősségi likviditási hitelkeret jogszabályok által megkívánt szinten tartásáról, semmint a finanszírozás megvonásáról szól.

A görög parlament szerdán dönt a gazdasági stabilizációs feltételek elfogadásáról. A döntés meghozataláig a bankok továbbra is zárva tartanak. Egyelőre csak keretszerű tervek látszanak azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési egyensúly helyreállítása mellett, milyen mértékű beavatkozás szükséges majd ahhoz, hogy a görög bankok újranyitása esetén a bankrendszer működése biztosítható legyen. Úgy tűnik a görög bankrendszer egyelőre illikvid, de a legrosszabbtól talán megmenekült…    

 

__________________________________________________________________

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

 

 

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum