jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Optimista megoldási kísérlet a jogállamiság megvédésére az EU-ban – A Bizottság közleménye a jogállamiság erősítésére szolgáló új mechanizmusról

2014. május 20. 5:27

 

 

- Az Európai Bizottság közleményében rögzíti a tagállamokkal szemben a széles értelemben vett jogállamiság feltételezett sérelme esetén igénybe venni szándékozott eljárását; 
- Az új mechanizmusban a tagállam kormányával folytatott bizalmas megbeszélések szolgálnak a helyzet tisztázására; 
- A Bizottság ezután nyilvánosan javaslatokat intézhet a tagállamhoz, amelyek be nem tartása esetén a Bizottság már kellő alappal bír az EUSZ 7. cikke szerinti eljárás megindításához.

Az Európai Bizottság a közelmúltban közleményt bocsátott ki a jogállamiság tagállamokban előforduló veszélyeztetése esetére általa alkalmazni kívánt mechanizmusról.(Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. A new EU Framework to strengthen the Rule of Law. COM (2014) 158 final). A közleményt Fekete Balázs kollégánk már bemutatta és kommentálta a blog olvasói számára április 16-i bejegyzésében. Ebben az új postban a Kutatócsoport Tanácsadó Bizottságának tagja, Várnay Ernő fejti ki ugyanerről a témáról véleményét.

A Bizottság a közlemény kibocsátása tekintetében meglehetős nyomás alatt állt. Egyes tagállamokban a jogállamiság érvényesülésével kapcsolatban komoly aggályok merültek fel. Ilyenkor a  Bizottság  két jogban rögzített eljárás közül választhat: Megindítja a tagállammal szemben az Európai Unió működéséről szóló szerződés  258. cikke alapján a „rendes” kötelezettségszegési eljárás(oka)t, vagy megindítja az Unió és a tagállamok alapvető értékeinek védelmét szolgáló, az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 7. cikke szerinti eljárást.

A „rendes” kötelezettségszegési eljárás igénybevételére a tagállami jogsértések  több évtizedes gyakorlat által körülhatárolt  körében adódik magától értetődő lehetőség. A gyakorlatban az irányelvek átültetésével kapcsolatos jogsértések, az uniós jogba ütköző egyedi tagállami jogalkotási aktusok, elvétve az állami szervek uniós jogba ütköző gyakorlata képezik az eljárás tárgyát. Ez az eljárás  a jogállamiság szisztémás gyengeségeinek kezelésére nem alkalmas.

Az Unió és a tagállamok által vallott értékek védelmére a 7. cikk szerinti eljárás hivatott, amely a Tanács döntése alapján, végső soron lehetőséget nyújt a tagállam egyes uniós jogainak felfüggesztésére. Ez az eljárás politikailag „túlsúlyosnak” bizonyult, alkalmazásától a tagállamok, illetve az uniós intézmények ódzkodnak.

Ugyanakkor jól megragadható tények bizonyítják, hogy egyes tagállamokban a jogállamiság  elvének érvényesülése rendszer-szinten nem kielégítő. Von Bogdándy és Ioannidis nemrég megjelent írásukban (A. von Bogdandy and M. Ioannidis, Systemic deficiency inthe rule of law. What it is, what has been done, what can be done. Common Market Law Review 2014 No.1., 59-96) Olaszországot és Görögországot, valamint  Bulgáriát és Romániát emelik ki, mint ahol a jog érvényesülése súlyos hiányokkal küzd. A két régi tagállamban egyebek mellett a közrend fenntartásának gyengeségét, a magas szintű korrupciót és a bírósági eljárások elhúzódását említik. Bulgáriát erős kritika éri a szervezett bűnözés, és az igazságszolgáltatási rendszer korrupcióval szembeni hatékony fellépése  elmaradása miatt. Ezek a szisztémás gyengeségek aláássák az uniós jog tényleges érvényesülését, a tagállamok bizalmát egymás állami szerveinek megfelelő működése tekintetében, végső soron ellehetetlenítik az Uniótól várt előnyök realizálását.

A történet rólunk is szól, hiszen köztudott, hogy Magyarországgal szemben is megfogalmazódtak az Unióban erőteljes kritikák a jogállamiság, illetve az alapvető jogok szisztémás érvényesülésével kapcsolatban. Ezek a kritikák nem a jogállamiság „praktikus” (formális) oldalaira vonatkoztak, sokkal inkább a modern demokráciákban elfogadott elvek – hatalmi ágak elválasztása, a véleménynyilvánítás szabadsága - rendszerszerű sérelmére utaltak. (Az Európai Parlament 2013. július 3-i állásfoglalása az alapvető jogok helyzetéről: magyarországi normák és gyakorlatok (az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása alapján. P7_TA(2013)0315) A mostani közleményből kitűnik, hogy a Bizottságnak a bírák, ügyészek, közjegyzők nyugdíjazásával kapcsolatos ügyben Magyarországgal szemben indított rendes kötelezettségszegési eljárása [C-286/12, Bizottság kontra Magyarország] mögött a széles értelemben vett jogállamiság sérelme miatti aggodalom állt. A demokrácia és az alapvető jogok tiszteletben tartása az Unió tagállamai által vallott, az Alapszerződésbe is belefoglalt értékek, amelyeket nemcsak az uniós jog hatálya alá tartozó területen kérhet számon az Unió a tagjain, hanem a kifejezetten belső viszonyok (már amennyire ilyen egyáltalán maradt az uniós belül kinyílt köz-szférában) tekintetében is.

A Bizottság közleményében foglalt jogállamiság felfogás átfogja mindkét típusú veszéllyel való szembenézést: a jogállamiság elve magába foglalja a jogbiztonság elvét, a végrehajtó hatalom önkényének tilalmát, független és részrehajlás nélküli bíróságokat, hatékony bírói jogvédelmet, beleértve az alapvető jogok védelmét, valamint a jog előtti egyenlőséget.

A Bizottság által konstruált rendszer magától értetődően sokat hasznosított a már bevált „rendes” kötelezettségszegési eljárás tapasztalataiból. Ebben  az eljárásban  a Bizottság hivatali szervei (adott esetben a Bizottság mint testület) és a tagállami kormányszervek (adott esetben a Kormány) közötti  egyeztetések-alkuk játsszák a főszerepet. Ezek az egyeztetések az Európai Bíróság előtti eljárás „árnyékában” folynak.  Az eljárás bizalmas, a keletkező dokumentumokhoz a Bizottság normális esetben nem enged hozzáférést. Mivel a tagállamok többségében is ez a helyzet, ezeknek a tárgyalásoknak a tartalma nem kerül a közvélemény elé. Az eljárás hatékony, a felmerült jogsértések túlnyomórészt  rendeződnek, töredékük jut el az Európai Bíróság ítéletéig.

Úgy gondolom, hogy az új mechanizmusnak kettős célja van: Az elsődleges cél, hogy a tagállam érdemi lépéseket tegyen a feltételezett hiányosságok felszámolására. A másodlagos cél a jogállamiság elve sérelmének tisztázása, „bizonyítása”, illetve ha úgy tetszik a 7. cikk szerinti eljárásra való felkészülés mindkét tárgyaló fél részéről.  A jogállamiság elvének  szisztémás sérelme felől a Bizottság voltaképpen már meggyőződött, amikor megindítja az eljárást.

Az eljárás első szakasza  valójában a tények minél alaposabb feltárására és azok interpretációjára irányul. Ebben a szakaszban a Bizottság és tagállam kormánya bizalmas megbeszéléseket folytatnak. Ilyen informális kapcsolatfelvételre és egyeztetésekre már a Bizottság 2003-ban kiadott közleménye is utalt.(Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Article 7 of the Treaty on European Union.Respect for and promotion of the values on which the Union is based. COM(2003) 606 final)

 A Bizottságnak és a tagállamnak nem kell szükségképpen az általuk közvetlenül birtokolt adatokra hagyatkozni, hiszen vannak olyan szervek (Európa Tanács, az Európai Unió Alapjogi  Ügynöksége),  és olyan obszervatóriumok (Például a Világbank által támogatott Worldwide Governance Indicators Project, a World Justice Project által összeállított Rule of Law Index), amelyek objektivitása széles körben elfogadott, és amelyek adott esetben  vizsgálati eredményeikkel hozzájárulhatnak a helyzet  tárgyilagos elemzéséhez.

A második szakasz már sokkal élesebb, hiszen itt a Bizottság már nemcsak bizonyítottnak találja  a jogállamiság sérelmének  tényleges veszélyét, hanem konkrét javaslatokba foglalja azokat az intézkedéseket, amelyekkel megítélése szerint a helyzetet orvosolni lehet. A javaslatok keménységét erősíti a határidő tűzése. (Ez az elem a rendes kötelezettségszegési eljárásból sem hiányzik.) A nyilvánosság hívei bizonyosan szívesen fogadják, hogy a Bizottság ezeket a javaslatait közzéteszi. Ezt minden bizonnyal abban a reményben teszi, hogy a közvélemény politikai nyomása  is kényszerítően hat majd a tagállamra.

A harmadik szakasz, amelyben a Bizottság meggyőződik ajánlásai követéséről,  voltaképpen arra szolgál, hogy a tagállam – immár a 7. cikk szerinti eljárás megindítása „árnyékában” - belátható időn belül reális eredményeket mutasson fel. Amennyiben ez elmaradna, a Bizottság már megfelelő ténybeli és politikai munícióval bír ahhoz, hogy megindítsa a 7. cikk szerinti eljárást.

Az új mechanizmus jogi szempontból többé-kevésbé osztozik a Bizottság értelmező közleményeinek sorsában. A Bizottság értelmezi azt az EUSZ 7. cikk (1) bekezdésében foglalt jogosultságát, miszerint saját döntése alapján indokolt javaslatot tehet az eljárás megindítására. Rögzíti, hogy hogyan szándékozik élni a számára e tekintetben adott diszkrécióval. A közlemény nem tekinthető a tagállamok jogi helyzetét érintő jogi aktusnak (nem is történik utalás jogalapra). Elképzelhető, hogy amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy kezdeményezi a 7. cikk szerinti eljárást, a tagállam az Európai Bírósághoz fordulhat azzal, hogy a Bizottság a maga által rögzített, nyilvánosságra hozott eljárási rendjét nem tartotta be.(EUSZ 269.cikk, Az Elsőfokú Bíróság T-374/04. sz., NSZK kontra Bizottság ügyben 2007. november 7-én hozott ítélete, ECLI:EU:T:2007:332)

Magától értetődően az új mechanizmus működőképessége azon a feltételezésen nyugszik, hogy a tagállamok hajlandók együttműködni, elfogadják ezeket az új játékszabályokat. Ezt segítheti  a közleményben  erőteljesen hangoztatott, a tagállamokkal szembeni egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása. Érdekes lehet, hogy a közlemény címzettjei – az Európai Parlament és a Tanács - hogyan reagálnak. Úgy gondolom, hogy a Parlament minden bizonnyal üdvözölni fogja a közleményt.  Amennyiben  a  Tanács is támogatásáról biztosítja, azzal igen jelentős többlet-legitimációt kölcsönöz  a Bizottságnak. (Ezzel valójában áthárítja a 7. cikk szerinti eljárás kezdeményezésének politikai terhét a Bizottságra, hiszen az eljárás megindítására, a tagállammal való egyeztetésre, ajánlások meghozatalára ez az eljárás a Tanácsnak (is) biztosít jogot.)

Megítélésem szerint a közlemény azzal, hogy egy bürokratikus-szakértői dimenzióval is bíró, politikai jellegű  eljárást intézményesít, formát ad a jogállamiság szisztematikus meggyengülésére vivő problémák megragadása, jó esetben orvoslása számára. A tagállam nemcsak lehetőséget kap álláspontjának bizalmas kifejtésére, hanem adott esetben időt a sérelem megszüntetésére.

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

 

 

 

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum