jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Az Európai Bíróság Kásler ítélete – Egy joggazdász szemével

2014. május 06. 3:03

 

 

A fogyasztóvédelem paternalista szabályozás. Olyan paternalista szabályozás, amelyben a fogalmak nem mindig pontosak – mivel elsődleges célja politikai. Nem a fogyasztók megvédése, hanem az, hogy a fogyasztók azt higgyék, hogy a politika meg akarja és meg is tudja őket védeni. Kemény szavak, de a joggazdaságtanban a fogyasztóvédelemmel foglalkozó írások jelentős része (példáulitt és itt) napjainkban erre a végeredményre jut. Ez a megoldatlan probléma szülte a Kásler-ügyet is.

Az ügy tárgyát képező fogyasztóvédelmi szabályozás olyan paternalista módszer, amely a bíróságnak lehetőséget ad arra, hogy a felek által elfogadott szerződések egyes passzusait a fogyasztó kérésére kihúzza, átírja – vagyis a megkötött szerződéseket (legalábbis részben) megfossza kötőerejétől. Érdemes már az elején kiemelni, hogy az adott ügyben nem az volt a kérdés, hogy a szerződés valamely eldugott pontjában szerepelt olyan pont, amelyre a fogyasztók véleményét nem hívták fel. A hitelszerződést megkötő fogyasztók azokat a szerződés megkötésekor ismerték és elfogadták – utólag azonban, amikor az számukra hátrányos következményekkel járt volna, tisztességtelenség miatt megtámadták.

Amikor az ügy a Kúriához ért, akkor szembesült azzal a bíróság, hogy a fogyasztóvédelem uniós szabályozása több pontos sem egyértelmű. Ugyanakkor, mint a luxemburgi döntés is aláhúzza, a fogyasztóvédelem (pontosabban a 93/13 irányelv) olyan rendelkezés, amelyet „az egész Európai Unióban önállóan és egységesen kell értelmezni” (37. pont). Az irányelv szerint a bíróság a fogyasztói szerződésben szereplő passzusok tisztességtelenségét mindig vizsgálhatja, kivéve, ha azok

  • a szolgáltatás árára, ár-értékarányára vonatkoznak és világosak, érthetőek
  • a szerződés elsődleges tárgyát határozzák meg és világosak, érthetőek.

A Kúria első két kérdése arra vonatkozott, hogy miképpen értelmezendőek ezek a korlátozások: mit is jelent az, hogy „ár”, az, hogy a szerződés „elsődleges tárgya”, illetve hogy a megfogalmazás „világos és érthető”. Első ránézésre ugyanis, az, hogy a kölcsönt az adott valuta vételi árfolyama szerint kell visszafizetni tiszta, világos és a szerződésben a fogyasztó által felvállalt ellenszolgáltatást meghatározó passzus. Az első és a másodfok azonban – a bank erre vonatkozó hivatkozásaival szemben – mégis kimondta annak tisztességtelenségét.

A Kúria harmadik kérdésének középpontjában pedig a bíróság által megtehető lépések köre állt: hogyan reagálhat arra, ha egy passzust tisztességtelennek talál – megdől-e ezzel a szerződés (és az eredeti állapotot helyre kell állítani), vagy azt helyettesíteni lehet valamilyen diszpozitív szabállyal.

Az unió bírósága minden kérdésben a bíróság mozgásterét legkevésbé korlátozó, a paternalizmusnak legnagyobb teret adó módon döntött. Gyakorlatilag azokat a korlátokat gyengítette el (más megközelítésben: azon korlátok mögé bújó jogkörével szembeni támadásokat verte vissza), amelyek a bíróságok fogyasztóvédelmi aktivizmusának útjában állhattak volna.

***

A döntés magán viseli a fogyasztóvédelmi szabályozást általában jellemző szakmai problémákat. Ennek megértéséhez tudni kell, hogy ez a szabályozás nem a szerződésekkel évezredek óta foglalkozó jogtudományból, hanem az adás-vétel meglehetősen egyszerű formáját modellező közgazdaságtudomány felől érkezett. A neoklasszikus közgazdaságtan, amikor a piacot leírja, akkor alapvetően hatalmas mennyiségben piacra kerülő ún. homogén jószágok cseréjét modellezi. A homogenitás azt jelenti, hogy egymással minőségben tökéletesen megegyező termékek, szolgáltatások között válogathat a vásárló. Ezek esetén egyetlen elem tesz az egymással versengő szolgáltatók között különbséget: az ár. Pontosabban, tökéletes piacon az sem, mert azt a piac diktálja.  (Léteznek ugyan szofisztikáltabb modellek is – például a monopolisztikus piacé –, de azokkal a közgazdaságtant tanulók nagy része nem találkozik.)

A jogtudomány alapkérdése ezzel szemben éppen az, hogy mivel a szerződést kötő felek igényei, kockázatviselő képessége és sok más jellemzője eltér egymástól, így adott piacon minden egyes szerződés más és más tartalmú – nem homogén. (A termékeket, szolgáltatásokat – például hitelt – tömegesen kínáló szervezetek ugyan kidolgoznak általános szerződési feltételeket, és ezzel adott szervezet szerződései homogének lesznek, de az egyes szervezeteké akkor is el fog térni, vagyis a piaci kínálat nem lesz homogén.) A valóságban a szerződésekben szolgáltatás és ellenszolgáltatás áll egymással szemben – és nem egy exogén meghatározott termék áll szemben valamilyen (általában egytényezősnek modellezett) árral.

Éppen ezért, amikor a fogyasztóvédelem az árat, illetve a díjazást (54. pont) elkülöníti, akkor a jog szerződésfogalmától meglehetősen idegen modellt próbál érvényesíteni. Jól látszik ez az ítéletből is. A luxemburgi bíróság gyakorlatilag nem ajánl tesztet annak eldöntésére, hogy a szerződés mely pontjait kell a „szolgáltatások ár/minőség viszonyát meghatár[ozzónak]” (52. pont) tekinteni. Egyszerűen kijelenti, hogy az árfolyam definiálása nem ilyen (lásd 52-58.pont). Kicsit erősebben fogalmazva: a kivétel, vagyis a szerződés ilyen irányú felbontásának értelmezhetőségét vonja kétségbe – és a szerződés egységességét hangsúlyozza.

Kisebb gondot jelent az elsődleges szolgáltatás fogalma. Különösen, ha azt az ítéletben megjelenő módon azonosítjuk a „lényeggel” – szemben a „járulékos jelleg[ű]” elemekkel (50. pont).  Ez a megkülönböztetés ugyan a polgári jog más területein is ismert, de talán nem véletlen, hogy a magyar jogban közel nem kap olyan jelentőséget, mint más országok szerződési jogában. Ennek oka az is, hogy ezt a két elemet szétválasztani sem mindig egyszerű. (Lásd erről: Szalai Ákos: A magyar szerződési jog gazdasági elemzése 388-392. oldal.) A probléma feloldható lenne, például azzal a teszttel, amely abból indul ki, hogy az átlagos fogyasztó adott szerződés kapcsán melyik pontokra figyelne, és melyekre nem (ilyen teszt felbukkan ebben)– vagyis nem objektíven, a szerződés jellegéből, hanem az átlagos fogyasztói viselkedésből kiindulva választaná szét a lényegest a járulékostól. Csakhogy az ítélet ilyen vizsgálatot nem javasol (az átlagos fogyasztó tesztjét a szerződési passzusok szétválasztása kapcsán nem, csak a világosság kapcsán veti fel az ítélet a 74. pontban), nem a fogyasztók, hanem a szerződés „természetének, általános rendszerének és kikötéseinek, valamint jogi és ténybeli összefüggéseinek értékelése alapján” (az ítélet 1. pontja) kell szétválasztani az egyes passzusokat.

***

A második kérdés kulcsa a fogyasztótól elvárható magatartás. A joggazdászok, a közgazdászok körében viszonylag elfogadott az az álláspont, hogy a fogyasztóvédelem abból indul ki, hogy a fogyasztó korlátozottan racionális – ha tetszik: buta. Nem képes megérteni az elé tett dokumentumokat. És ami még fontosabb: reménytelenül buta – nem is gondoljuk, hogy ha megerőltetné magát, képes lenne megérteni azokat. Ha így gondolnánk, akkor más jogintézményekhez hasonlóan ösztönöznénk erre – megkövetelnénk tőle, hogy a számára káros vállalásait is teljesítse (persze, ha azokról tud, és szabadon vállalta magára azokat), ezzel próbálva rávenni arra, hogy a következményekkel számoljon.

Az ítélet e tekintetben meglehetősen ambivalens. Láttuk, hogy a fogyasztóvédelem indokát keresve minduntalan visszatér arra, hogy a fogyasztót meg kell védeni, és ezért kell a korlátozásokat a lehető legszűkebben értelmezni. A második kérdésre adott válaszban a luxemburgi bíróság él a Kúria által felkínált lehetőséggel, és a lehető legszélesebbre vonja azt a kört, amikor a fogyasztóvédelem alkalmazható. Nem elég az, hogy a fogyasztó megértse, hogy mit is vállal (adott esetben azt, hogy a visszafizetés a vételi árfolyamon kell, hogy történjen), hanem a vállalás okát is meg kell értenie: a fogyasztónak meg kell értenie az adott passzus és „a többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt oly módon, hogy a fogyasztónak módjában álljon egyértelmű és érthető szempontok alapján értékelni a számára ebből eredő gazdasági következményeket.” (75. pont)

A döntés ezen pontja kifejezetten veszélyesnek tűnik. Az látható, hogy a „világossághoz és érthetőséghez” nem elegendő, hogy tiszta legyen, a felvállalt kötelezettség adott helyzetben mivel jár majd, hanem az megköveteli azt is, hogy valamiképpen érthető legyen a számára, hogy mi befolyásolja azt, hogy milyen helyzet áll elő. Itt például érteni kellene, hogy mi befolyásolja mi befolyásolja a két árfolyam közötti eltérés (spread) nagyságát. Kérdés, hogy ugyanilyen teszt alapján kell-e azt is mérlegelni, mondjuk egy középtávú szerződés esetén az árat a fogyasztói árindexhez, vagy valamilyen nyersanyag árához kötik. A „világossághoz és egyértelműséghez” itt is érteni kell, hogy mi határozza meg az infláció, vagy adott nyersanyag árának alakulását? Esetleg azt is, hogy mi a gazdasági összefüggés az ár (vagy mondjuk a szolgáltató költségei) és az infláció, vagy az adott nyersanyag áralakulása között?

Másik oldalról azonban ez az a pont az ítéletben, ahol annak egyértelmű fogyasztóvédő retorikája megtörik – és nem egyszerűen a szolgáltatóra hárítja a fogyasztó tájékozatlanságának következményeit, hanem a fogyasztóval szemben is követelményeket támaszt. A világosság és érthetőség kapcsán azt kell mérlegelni, hogy „az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó” képes-e felismerni és értékelni az adott mechanizmust. (74. pont) Vagyis elvárásként a reasonable man standardot építi be a fogyasztóvédelembe is.

***

A harmadik kérdés arra vonatkozott, hogy tisztességtelen passzust a bíróság helyettesíthet-e másikkal. A bíróság érvelésének kulcsa itt – bár alapvetően ez is a fogyasztók védelmét hangsúlyozza, a számukra hátrányos következmények elkerülését állítja a középpontba (érvénytelenség esetén a hitelt azonnal vissza kellene fizetni – lásd 83. pont) – egy roppant fontos joggazdaságtani összefüggés: ha a bíróságnak nem tetsző feltételt mindig helyettesítenék egy olyannal, amellyel a tisztességtelenség kiküszöbölhető, akkor az adott üldözendő feltételt alkalmazó fél számára nem jelentene visszatartó erőt (79. pont). Ha a passzust a fogyasztó megtámadja, akkor visszaáll a „normál helyzet”, ha nem, akkor él a szolgáltató számára kedvező megoldás. A polgári jogtól egyébként idegen büntetés szükségességét emeli itt ki a bíróság: a tisztességtelen feltételt a szerződésbe fogalmazó félt szankcionálhassa a bíróság, írhasson a szerződésbe számára a „normálisnál” hátrányosabb passzust, ezzel teremtve meg az ellenösztönzést az ilyen megoldásokkal való kísérletezgetés ellen.

***

Végezetük térjük ki arra, hogy az ügy alapját képező eltérés, a két árfolyam közötti eltérés komoly probléma. De nem a fogyasztóvédelemben megjelenő „tisztességtelenség”, hanem a váltási költségek emelése miatt. Aki a meglevő tartozását egy másik pénzintézettől felvett kölcsönnel fedezné (és az új hitelt is hasonló devizában akarja felvenni), azonnal elbukják az eladási és a vételi árfolyam közötti spreadet.

***

A szerző közgazdász (PPKE JÁK, MTA TK JTI), fő kutatási területe a joggazdaságtan.

A szerző tollából részletesebben a fogyasztóvédelem értékeléséről: Szalai Ákos: A magyar szerződési jog gazdasági elemzése XI. fejezet

 

Forrás: MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport blogoldala

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és semmiképp nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

 

 

 

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum