A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya

Előzmények | A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya több évtizedes, szakmai sikerekben gazdag előzményekre tekint vissza. Az osztály kutatói által gondozott főbb területek már az intézet kutatási profiljának átalakítását megelőzően is nagy hangsúllyal jelentek meg a kutatóhely tevékenységében. Az előző generációk munkásságának köszönhetően számos nagy hatású kutatási eredmény járult hozzá a hazai és nemzetközi tudományos diskurzushoz. Az elmúlt évtizedekben felhalmozott tudás kiemelkedő színvonalát és elismertségét jelzi, hogy az osztály elődeiként működő szervezeti egységek több munkatársa idővel nemzetközi állandó vagy választott bírói fórumok, valamint az Alkotmánybíróság tagjainak sorába léphetett.

Kutatási területek | A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya, létszámával egyenes arányban, a kutatási területek rendkívül széles körének gondozásáért felelős. E területek között kiemelt helyet foglalnak el a nemzetközi jog, az Európai Unió joga és a belső jog viszonyával foglalkozó klasszikus elméleti és gyakorlatorientált, a jogterületek sokaságán átívelő kutatások. Ez a komplex viszony köztudottan a magyar alkotmányos berendezkedés problematikus területei közé tartozik, amely körülmény folyamatos jelleggel napirenden tartja a téma tudományos igényű vizsgálatának szükségességét. Különös aktualitást kölcsönöz továbbá az e tárgyban végzett munkának a nemzetközi jog egyes területeinek rohamos fejlődése, az európai integráció folyamata, a technológiai fejlődés által támasztott újabb kihívások, valamint a hazai szabályozási környezet változása.

A nemzetközi jog belső jogi érvényesülését középpontba állító kutatások a nemzetközi jog forrásait és azok belső jogi vetületeit, a nemzetközi szervezetek jogának a tagállamok jogára gyakorolt hatásait, az állampolgárság és a hontalanság elméleti és gyakorlati vonatkozásait, az emberi jogok és a kisebbségek nemzetközi védelmét, a nemzetközi bűncselekmények érvényesülését a magyar büntetőjogban, a nemzetközi viták bírói rendezését, a nemzetközi büntetőjogi együttműködést, a nemzetközi korrupció elleni fellépést, a nukleáris jogot és a környezeti kihívásokra adott válaszok jogi aspektusainak elemzését célozzák.

Az európai jog belső jogi érvényesülésének területén az osztály keretében folytatott kutatások kiterjednek a tagállami szuverenitás és a nemzeti érdekek viszonyát, az alapjogok védelmét, az EU kereskedelmi jogát, a polgári és büntetőjogi együttműködés egyes aspektusait érintő témákra, valamint a kutatás tárgyát képezi az Európai Unió versenyjoga, gazdasági és pénzügyi, költségvetési, környezetvédelmi és menekültpolitikája is.

A kutatási feladatok ellátása során az osztály munkatársai, a lehetőségekhez mérten, nagy hangsúlyt fektetnek az összehasonlító módszer alkalmazására, különös tekintettel a jogösszehasonlítás módszertanában jelenleg is zajló kortárs változások tapasztalatainak kutatására és felhasználására. Az osztály feladatának tekinti a külföldi államok jogfejlődésének nyomon követését, melynek során kiemelt figyelmet kapnak a Visegrádi Együttműködés országai. Az osztály keretében folytatott kutatások egy része interdiszciplináris jellegű, ezek megvalósítása során az osztály kutatói intenzíven működnek együtt más tudományágak képviselőivel, külföldi akadémiai partnerekkel, illetve az MTA más intézeteinek kutatóival.

Kutatócsoportok és pályázati tevékenység | A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztályának kutatói törekednek a feladatok – osztályon belüli és osztályok vagy intézetek közötti – kutatócsoportok keretében történő ellátására, továbbá aktívan keresik a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket. A kutatócsoportok szakmai tevékenységével és az egyes pályázati úton finanszírozott kutatási projektekkel kapcsolatos részletes információk a kutatócsoportok és a projektek oldalain olvashatók.

Tudományos közéleti és szakértői tevékenység | A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztályának kutatói megbecsült résztvevői a tudományos közéletnek belföldön és külföldön egyaránt. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaságban viselnek tisztséget és tagságot, több folyóirat szerkesztőségében és szerkesztőbizottságában hasznosítják szakmai tapasztalataikat, valamint rendszeresen készítenek szakértői véleményeket hazai és nemzetközi, kormányzati és nem kormányzati felkérések nyomán. Tevékenységük elismerését az elnyert szakmai díjak és kitüntetések nagy száma is meggyőzően bizonyítja.

Nagyobb projektek, pályázatok |  Az osztály – vezető vagy részt vevő kutatók révén – a Jogtudományi Intézet alábbi, jelenleg folyamatban lévő projektjeiben képviselteti magát:

Human Rights of Asylum Seekers in Italy and Hungary

Lack of Rights Consciousness in the Legal Cultures of Central-Europe and Balkans. Myth or Reality? A comparative legal cultures project

Lendület-HPOPs Regulatory Change

A felelős kutatás és innováció (RRI) a magyar kutatás- és innovációs szabályozásban

A Kúria és az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi hatásköreinek és intézményesített együttműködésének elemzése

A választási szabályozás fejlődése és a pártrendszerek működése a Kelet-Közép Európában

Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban 

A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között

A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása

___________________

Osztályvezető

___________________

Kutatók