Konferenciafelhívás: Az új polgári perrendtartás első öt éve

Konferenciafelhívás

Az új polgári perrendtartás első öt éve

Két év előkészítést követően fogadta el az Országgyűlés a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt, amely 2018. január 1-jén lépett hatályba. Az új Pp. sok kérdés kapcsán vezetett be az 1952. évi Pp.-hez képest lényeges tartalmi, szabályozási változást. A leglátványosabb ezek közül az osztott perszerkezet, a percezúra, az anyagi pervezetés, az ezekhez kötődő határidők és eljárási cselekmények, a magánszakértő intézmények szabályozása, a különleges eljárások közül pedig a kollektív igényérvényesítéssel kapcsolatos perek.

Az új Pp. koncepciójával és annak egyes rendelkezéseivel kapcsolatos viták már a kodifikáció folyamatában kirajzolódtak. A jogértelmezés során absztrakt és konkrét problémák merültek fel mind a szakirodalomban, mind a jogalkalmazásban. Az előbbi esetén például még ma sincs teljes egyetértés abban, hogy az új Pp. az 1952. évi Pp. terjedelmes és átfogó novellájának vagy egy megváltozott koncepción alapuló új kódexnek tekinthető. A bírósági gyakorlatban számos kúriai állásfoglalás, jogegységi határozat mutatja a hatályba lépést követően eltelt időszak jogértelmezési nehézségeit.

A TK Jogtudományi Intézete azzal a céllal hirdeti meg Az új polgári perrendtartás első öt éve című konferenciát, hogy a hazai polgári eljárásjog kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakemberei megvitassák azokat a kérdéseket, amelyek a Pp. hatálybalépése óta a legnagyobb figyelmet kapták.

A konferencia tervezett időpontja: 2023. november 23-24.

A konferencia tervezett helyszíne: TK Jogtudományi Intézet Tanácsterme

A konferenciára az előadás címével és maximum 500 szavas absztrakt megküldésével lehet jelentkezni 2023. szeptember 15-ig a jti.titkarsag@tk.hu címen. A pályázók 2023. szeptember 30-ig kapnak visszajelzést.

Várjuk minden PhD hallgató, egyetemi oktató és gyakorló jogász jelentkezését, aki kutatásainak eredményeit, gyakorlati tapasztalatait, de lege lata et ferenda javaslatait tudományos igénnyel meg kívánja osztani az alábbi témakörökben:

  1. Az új Pp. koncepciója, alapelvei
  2. Általános rendelkezések, elsőfokú eljárás
  3. Bizonyítás
  4. Perorvoslatok
  5. Különleges perek
  6. Kollektív igényérvényesítés
  7. Nemperes eljárások és az új Pp. kapcsolódási pontjai
  8. Nemzetközi igazságügyi együttműködés polgári ügyekben
  9. Elektronikus technológiák és eszközök alkalmazásának eljárásjogi kérdései

Budapest, 2023. június 26.

 

Gárdos-Orosz Fruzsina, Osztovits András

a konferencia szervezői

Felhívás (PDF)