Műhelyvita: Hungler Sára: "A szociális partnerek szerepe az életkor szerinti diszkriminációval szembeni küzdelemben"

   2021. július 22. 10:00 - 2021. július 22. 12:00

Az idősödő társadalom kihívást jelent a jóléti politika számára, különösen próbára teszi a nyugdíjalapok és az egészségügyi ellátórendszer teherbíró képességét. Ugyanakkor a kor szerinti diszkrimináció kérdése egy összetett, számos uniós alapjogi problémát felvető kérdés, amely időnként az Európai Uniós Bíróságát (EUB) is nehéz döntési helyzet elé állítja. Ezért felmerül, hogy az aktív időskorral kapcsolatos autonóm keretmegállapodás kollektív szerződéseken keresztül történő átültetése olyan terhet ró a nemzeti szociális partnerekre, amely komoly akadályát jelentheti nemcsak a megállapodás hatékony implementációnak, hanem a Szociális Jogok Európai Pillére (European Pillar of Social Rights, EPSR) égisze alatt megvalósuló integrációnak is. A tanulmány egyrészt bemutatja, hogy milyen alapjogi ütközések merülnek fel a kor szerinti diszkrimináció kapcsán és ezeket hogyan igyekezett feloldani az EUB. Másrészt az EUB esetjogán keresztül elemzi, hogy az EUB milyen eltérő mércét állít a szociális jogok korlátozhatóságát illetően attól függően, hogy milyen, az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapjoggal kapcsolatos a vizsgált jogkérdés. A tanulmány számba veszi a kor szerinti diszkrimináció tilalma (21. cikk) mellett a lelkiismeret- és a vallásszabadság (10. cikk) és a munka- és pihenőidő (31. cikk) értelmezésével kapcsolatos esetjogot.

A kézirat felkért opponense:  Prof. Hoffman István (TK JTI) és Petrovics Zoltán (ELTE ÁJK)

  • Időpont: 2021. július 22., 10:00
  • Helyszín: Online került megtartásra
  • Nyelv: magyar

 

 

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának