Adatkezelési tájékoztató

Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis - LighT
101046313 - LighT - JUST-2021-JTRA

 

Adatkezelési Tájékoztató

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáról

 

Kedves Résztvevő!

Az alábbiakban a feldolgozott adatok típusairól, az Ön adatainak feldolgozásának konkrét céljairól, az érintettként Önt megillető jogokról és azok gyakorlásának módjáról talál releváns információkat.

A projekt célja:

A Jogtudományi Intézet (HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Kiváló Kutatóhely) partnerként vesz részt egy európai uniós jogi továbbképzési projektben (Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis – LighT, 101046313 — JUST-2021-JTRA).

Ennek keretében bevezető szintű, ingyenes online, illetve hibrid formátumú továbbképzési lehetőségeket ajánlunk fel magyarországi jogász kollégáknak az EU jogra, különösen az EU Alapjogi Chartára és az EU jog általános közjogi jogelveire alapított jogérvényesítés és jogvédelem területén. 2024 első félévében partnereinkkel közösen összesen 13 nemzetközi továbbképzési rendezvényt hirdetünk meg, amelyekre 5 európai uniós országból várunk résztvevőket. A továbbképzések angol nyelven folynak, de a magyar nyelvű szinkrontolmácsolást minden eseményen biztosítjuk.

 

Adatkezelő

HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet munkatársai

 

Adatvédelmi tisztviselő

dr. Kerekes Zsuzsanna

e-mail: kerekes.zsuzsa@tk.hu

 

A feldolgozandó személyes adatok típusai

Az Ön nevét, nemét, e-mail címét, telefonszámát az adatkezelő/adatfeldolgozó az alábbiakban említett célokból kezelheti.

Az adatkezelés céljai

A személyes adatok feldolgozására a fent említett képzési feladatokkal összefüggésben végzett tevékenység céljából kerül sor.

Az Ön személyes adatait (név, nem, e-mail cím, telefonszám) a képzési tevékenység ütemezése céljából történő kommunikáció céljából kezeljük.

A feldolgozás jogalapja

A kutatási tevékenység (fókuszcsoport/interjú) részeként gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő/adatfeldolgozó az Ön hozzájárulása alapján dolgozza fel.

Transzfer nem uniós országokba/nemzetközi szervezetekhez

Az Ön személyes adatait az EU-n belül dolgozzuk fel. Az Ön adatainak tárolására vagy továbbítására nem használunk felhőszervereket. Nem kerül sor adattovábbításra EU-n kívüli országokba vagy nemzetközi szervezetekhez.

Tárolási időszak

A fent említett személyes adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó a projekt életciklusa alatt és annak befejezését követő 5 évig (azaz 29.11.13-ig) őrzi meg.

Az érintett jogai

Önnek joga van a következőkhöz:

 • tájékoztatást kérhet arról, hogy tárolunk-e Önről személyes adatokat, és ha igen, milyen adatokat, és miért tároljuk azokat.

 • Kérjen hozzáférést személyes adataihoz. Ez lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, és ellenőrizze, hogy azokat jogszerűen kezeljük-e.

 • Kérheti az Önről tárolt személyes adatok helyesbítését. Ez lehetővé teszi, hogy az Önről tárolt hiányos vagy pontatlan adatokat kijavíttassa.

 • Kérheti személyes adatainak törlését. Ez lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha nincs alapos ok arra, hogy azokat továbbra is feldolgozzuk.

 • Kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ez lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának felfüggesztését.

 • kérheti személyes adatainak elektronikus és strukturált formában történő továbbítását Önnek vagy egy másik félnek (az "adathordozhatósághoz" való jog). Ez lehetővé teszi, hogy adatait elektronikusan használható formátumban vegye át tőlünk, és hogy adatait elektronikusan használható formátumban továbbíthassa egy másik félnek.

 • Panaszt nyújtson be a felügyeleti hatóságnál.

 • Bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszavonás nem érinti az Ön adatainak olyan feldolgozását, amely az Ön által a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapul. Amint értesítést kaptunk arról, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását, a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni az Ön személyes adatait arra a célra/azokra a célokra, amelyekhez eredetileg hozzájárult.

Kapcsolat

A fenti jogainak gyakorlása és az adatainak feldolgozásával kapcsolatos bármely más információért a következő címre fordulhat:

Varju Márton, varju.marton@tk.hu; 1097, Budapest, Tóth Kálmán utca 4., Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet

Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;

 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon;

 3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;

 4. személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje;

 5. az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje;

 6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;

 7. adathordozhatósághoz való jog kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az adatkezelőtől, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az adatkezelő azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik;

 8. tiltakozáshoz való jog Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 9. automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel! Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz információkat az automatizált döntéshozatalról, akkor az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns.

 10. jogorvoslathoz való jog jogainak megsértése esetén az ELTE adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1363 Budapest, Pf. 9.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

Bíróság

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 

 

MELLÉKLET

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

 

 1. Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is[1].

 2. Az érintett az adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlása érdekében az adatkezelőhöz fordulhat, aki indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (Ld. bővebben GDPR 12-14. cikk)

 2. Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget többek közt az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatvédelmi tisztviselőre, az érintetti jogokra és a jogorvoslatra, ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének stb.

 3. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

 4. Az érintett hozzáférési joga (Ld. bővebben GDPR 15. cikk)

 5. Az érintett az őt érintő adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon.

 6. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)

az adatkezelés céljai;

b)

az érintett személyes adatok kategóriái;

c)

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

 2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog - „az elfeledtetéshez való jog” (Ld. bővebben GDPR 17. cikk)

 2. A személyes adatot törölni kell, ha

  1. az adatkezelés célja megszűnt;

  2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett eredményesen tiltakozik az adatkezelés ellen;

  4. az adatkezelés jogellenes;

  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

  6. az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor, és az érintett kéri a rá vonatkozó személyes adatok törlését.

 3.  

 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Ld. bővebben GDPR 18. cikk)

 5. Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;

  3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

 6. Ebben az esetben az adatkezelő főszabály szerint csak tárolja az adatokat.

 

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

 2. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet, kérésére, az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog (Ld bővebben GDPR 20. cikk)

 2. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

 3. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 4. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 5. A tiltakozáshoz való jog (Ld. bővebben GDPR 21. cikk)

 6. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást[2] is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 7. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (Ld. bővebben GDPR 22. cikk)

 8. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 9. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a döntés:

a)

az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)

az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 2. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

 

Adatvédelmi tisztviselő (Ld. bővebben GDPR 12. cikk, 38-39. cikk)

 1. Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak (GDPR 38. cikk (4) bek.).

 2. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (GDPR 12. cikk (4) bek.).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető eljárások (GDPR 57-58. cikk, 77. cikk, Infotv.[3] 51/A. § (1) bekezdés, 52-54.§, 55.§ (1)-(2), 56-58. §, 60-61. §)

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 2. Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.

 3. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai tartalmazzák.

 4. A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság az érintett erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít az Infotv. 60-61. §-a alapján.

Bírósági jogérvényesítés (Ld. bővebben GDPR 79. cikk, Infotv. 23-24. §)

 1. Az érintett az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait.

 2. A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 3. Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 4. Kártérítés és sérelemdíj követelésének lehetősége:

 • Ha az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 • Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve az adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

 

[1] személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

[2] GDPR 4. cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

[3] Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény