MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Németh Erika: A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége a társasági modellek és a vezetői szerepvállalás tükrében

2023/8
A vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozó szabályait a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban új Ptk. - hatályba lépését követően mind a gazdasági élet szereplői részéről, mind a jogalkalmazói, és a jogtudományi oldalról is számos kritika érte, alapvetően a vezető tisztségviselők társaság fennállása alatti, harmadik személyekkel szembeni deliktuális felelősségének az alkalmazása körében. Az új Ptk. szakítva a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – régi Ptk. - szabályozásával, annak egységes felelősségi rendszerével, a kontraktuális felelősségi szabályokat elválasztotta a deliktuális felelősségi normáktól.

Rólunk