MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Farkas Ádám: A fegyveres – és különösen a katonai – védelem jogának kikülönbözése a magyar jogfejlődésben

2015/26
Napjainkban, sajnos újfent csak a történelem aktuális kényszere és nem az előrelátó tervezés és szisztematikus átgondolás folyományaként, napirenden van a katonai védelmet realizáló fegyveres erő rendeltetése és használhatósága a hazai jogi- és közéleti diskurzusban. E téma kapcsán a migrációs válság indukciós hatása miatt számos rendkívül éles álláspont fogalmazódott meg, amelyek döntő többsége azonban álláspontom szerint messze nem tekinthető megalapozottnak. Ezen állításomat arra a tényre alapítom, hogy a magyar állam- és jogtudományi diskurzus perifériára szorította – különösen a rendszerváltozás után – a katonai jog témáját, így annak történelmi előzményeiről, hazai tényleges tradícióiról és történelmi előképeiről nincsenek kimunkált és széles körben elsajátított ismereteink. Ezen hiányosságok és mulasztások pótlása hosszú évek rendszerezett munkáját követeli meg, amit jelen tanulmány nem tud és nem is akar célként tételezni, ahogy azt sem, hogy a migrációs válság kapcsán fogalmazzon meg történelmi alapokat az egyes pro, illetve contra nézőpontok mellett, vagy ellen. Jelen tanulmány célja egyedül az, hogy megrajzolja annak a történelmi fejlődésívnek a vázlatát, amelynek folyományaként a magyar jogban a fegyveres – és különösen katonai – védelem joga önálló, szisztematizált alrendszerré vált a Kiegyezés időszakára a maga összes sajátosságának kibontakozásával és a fegyveres védelem rendeltetésének megerősödésével. Jelen tanulmány tehát arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a fegyveres védelem hazai jogalkotás-történetének vázlatát, megragadja azokat a tárgyköröket, amelyeket az egyes korszakok jogalkotói kiemelt témakörként törvényi szinten szabályoztak a haza védelme érdekében, elérve ezzel több mint nyolcszáz év alatt azt az eredményt, hogy a fegyveres – és különösen katonai – védelem jogi szabályrendszere egy önállósult, számos sajátossággal rendelkező alrendszerévé vált a magyar jogrendszernek és jogfejlődésnek.

Rólunk