A Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya

Előzmények | A Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya jelenlegi személyzeti összetételével 2013 szeptemberétől működik. A komplex piacgazdasági problémakör lefedését célzó, a magánjogi, gazdasági büntetőjogi és közigazgatási jogi kérdéseket, valamint a jog gazdasági elemzését, a jogszociológiai kutatásokat és a korrupciókutatásokat vizsgáló osztály létrehozása egyedülálló kísérletnek tekinthető: a szakmai tevékenységben (és az egyetemi oktatásban) általában élesen elkülönülő területek kutatói egy sajátos témakör, a piacgazdasági viszonyok átfogó vizsgálatát végzik egy szervezeti egységen belül. A vizsgált témák sokszínűsége egyben lehetőséget kínál az intézet és az MTA kutatóhálózatának más szervezeti egységeivel való szorosabb együttműködésre.

Kutatási területek | A Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya tevékenysége során témák széles körét érinti, amelyek elsődlegesen a szabályozás és a joggyakorlat gazdasági és társadalmi hatásainak vizsgálatára irányulnak.

A magánjogi jogviszonyok általános kérdésein túl (polgári jogi generálklauzulák, tulajdonjog, szerződési jog, kártérítési jog, társasági és öröklési jog, biztosítási jog) – a fő kutatási irányhoz szorosan kapcsolódva – az osztály kutatói kiemelten foglalkoznak a jog és a közgazdaságtan viszonyának elemzésével (joggazdaságtani elemzés, közösségi gazdaságtan) és az összehasonlító polgári eljárásjog kérdéseivel (fizetésképtelenségi jog, jogi segítségnyújtás). Az osztály kutatási témakörei között kiemelt feladatként jelentkezik az új polgári eljárásjogi törvény előkészítésében való részvétel, valamint az új Polgári Törvénykönyv hatásainak vizsgálata és alkalmazásának elősegítése. Más szakmai osztályok kutatóival együttműködve az osztály munkatársai vizsgálják az emberi jogok növekvő szerepét a magánjogi jogviszonyokban, a gazdasági alapjogok problémáját, valamint az Európai Unió jogának hatását a magánjogra.

A piacgazdaság büntetőjogi aspektusainak vizsgálata során kiemelt szerephez jutnak a gazdasági büntetőjog és bűncselekmények átfogó elemzése mellett a büntető eljárásjog alapkérdései is.

A piacgazdaság közigazgatási garanciának elemzése körében a fő kutatási irány az állami szerepkörök változásának hatása a közigazgatás helyére és szerepére az állami szervek és funkciók rendszerében. Ezen belül kiemelt területet képeznek a közigazgatás struktúrája, működése, fejlődéstörténete, külföldi hatások a magyar közigazgatás-tudományban az európai és nemzetközi összehasonlító közigazgatási jogi vizsgálatok, a közpolitikával, kormányzati döntéshozatallal összefüggő elemzések, a közszolgálat alapvető problémái, valamint a jog közigazgatás általi érvényesítése.

Sajátos kutatási területet képeznek az osztály munkájában a jogalkalmazással összefüggő kutatások: a perelhúzódás megakadályozásának eljárásjogi aspektusai, az érvelés mintázatai a magyar bíróságokon, az ítélkezéselmélet és a jogszabályok közigazgatási végrehajtásának kérdésköre.

Mint az a fentiekből megállapítható, a kutatási feladatok ellátása során az osztály munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek az összehasonlító módszer alkalmazására, különös tekintettel az Európai Unió és tagállamai jogára. Az elemzéseket jelentős részben kiegészíti a jogszociológiai és joggazdaságtani szempontok bevonása. Ily módon biztosítható, hogy a piacgazdasági garanciák jogtudományi vizsgálatából származó eredmények a szűkebb tudományos, jogalkotói és jogalkalmazói szférán túlmenően, a társadalmi és gazdasági viszonyok szélesebb körében hasznosíthatók legyenek.

Kutatócsoportok és pályázati tevékenység | A Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya kutatói a kutatócsoportok munkája révén szorosan együttműködnek az intézet más tudományos osztályainak munkatársaival,  hozzájárulva a legkülönbözőbb jogágak és jogtudományon kívüli területek (orvos- és közgazdaságtudomány) személetmódjának érvényesítéséhez. Az osztály kutatói törekednek a jelenleg zajló, különböző pályázati forrásokból és támogatásokból megvalósuló projektek körének jövőbeli bővítésére.  A kutatócsoportok szakmai tevékenységének és kutatási projekteknek a részletes leírása a holnap vonatkozó aloldalain találhatók.

Tudományos közéleti és szakértői tevékenység | A Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya munkatársai a szakmai közélet legkülönbözőbb területein végeznek elismert munkát: gyakorló szakemberként a jogalkotás és az igazságszolgáltatás intézményeinek munkáját segítik, szakértői véleményeket készítenek hazai és nemzetközi, kormányzati és nem kormányzati felkérések nyomán. Több folyóirat szerkesztőségében és szerkesztőbizottságában vesznek részt, és számos felsőoktatási intézményben folytatnak oktatási tevékenységet.  Az osztály több kutatója felkért előadóként vesz részt a kétharmados/sarkalatos törvények változásairól szóló, „Sarkalatos átalakulások – A kétharmados/sarkalatos törvények változásai 2010-2014” című nyilvános beszélgetéssorozat egyes tematikus ülésein. Szakmai díjak, kitüntetések, valamint külföldi tanulmányutak és ösztöndíjak szemléltetik kutatómunkájuk sikerét, elismertségét.

Nagyobb projektek, pályázatok |  Az osztály – egyes kutatók révén – a Jogtudományi Intézet alábbi projektjeiben képviselteti magát:

Az osztály a Társadalomtudományi Kutatóközpont szintjén megvalósuló projektek közül az alábbiban vesz részt:

Az osztály kutatói a jelentősebb intézményen kívüli kutatások közül az alábbiban vesznek részt:

___________________

Osztályvezető

___________________

Kutatók