Tartalom
Doktori viták, védések

Molnár Erzsébet: A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége

Call for papers

Felhívás az Állam- és Jogtudomány folyóirat vendégszerkesztésére és tematikus különszám elkészítésére

Discovering the impact and effects of Brexit on both EU Law and UK Law – in theory and in practice

Jogtudományi alapkutatások: az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozata

International Journal for the Semiotics of Law – Hungarian Language and Law: Developing a Grammar for Social Inclusion, a Vocabulary for Political Emancipation

Pro Futuro

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európa)

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Közjogi Szemle (2018/1.)

Közjavak (2018/1.)

Friss könyvek

Lexik des Privatrechts auf Deutsch – jogi szaknyelvi tankönyv

Human Rights in a Multilevel Constitutional Area. Global, European and Hungarian Challenges (L’Harmattan, Paris 2018)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Nemzetközi konferencia: National sovereignty and regional economic integration: non-trade values and international trade

Nemzetközi konferencia: Regulation in Post-Liberalisation Europe: Universal Services and Consumers

Műhelyvita Hováthy Balázs és Szép Viktor „UK Sanctions Policy after Brexit” című tanulmányáról

Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen, 1945–1959

R. Daniel Kelemen előadása: „Europe’s Authoritarian Equilibrium”

Open Data Requirements for Smart Cities - What do we need from the Legislators?

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2018

Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) - Perspektiven aus der Praxis

Hugh Beale professzor díszdoktori előadása: „1973–2019: Has the UK’s membership of the EU had any lasting impact on either English or continental general contract law?”

Nemzetközi konferencia: Demokrácia és jog az európai integrációban és a nemzetközi kapcsolatokban

Konferencia: A modern állam kihívásai

OTKA-zárókonferencia: A jogi nyelv érthetősége és a joghoz való hozzáférés

The Role Of A Free Press In A Democracy In The 'Fake News' Era

Doktori viták, védések
Molnár Erzsébet: A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége
Név: Molnár Erzsébet
Időpont: 2018-05-11 11:00
Helyszín: SZTE ÁJTK : Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Call for papers
Felhívás az Állam- és Jogtudomány folyóirat vendégszerkesztésére és tematikus különszám elkészítésére
Az Állam- és Jogtudomány folyóirat szerkesztősége, összhangban a nemzetközi gyakorlattal, vendégszerkesztői felhívást tesz közzé. A folyóirat szerkesztői szeretnének lehetőséget biztosítani arra, hogy egy meghatározott témához kapcsolódva – vendégszerkesztő(k) közreműködésével – tematikus különszám jelenjen meg. A megközelítőleg nyolc, körülbelül egy-egy szerzői ív terjedelemű tanulmányt magában foglaló tematikus különszám tervével 2018. május 21-ig lehet pályázni a szerkesztőségnél.
Határidő: 2018-05-21
Discovering the impact and effects of Brexit on both EU Law and UK Law – in theory and in practice
Az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszéke koordinálásában 2018. szeptember 14-én nemzetközi konferenciára kerül sor az ELTE ÁJK épületében. Az eseményen megtörténik a bécsi székhelyű Európai Jogi Intézet (European Law Institute) magyar csoportjának (Hungarian Hub) hivatalos megerősítése is. A konferencián külföldi és magyar előadók adnak elő angol nyelven. A konferenciáról összefoglaló készül, illetve egyes, kiválasztott előadások írásos változatának megjelenését is biztosítjuk az ELTE Law Journal 2018-2019. évi számaiban.
Határidő: 2018-05-20
Jogtudományi alapkutatások: az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozata
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete elektronikus monográfiasorozatának szerkesztőbizottsága felhívást intéz a jogtudomány művelőihez alapkutatások eredeti eredményeit tartalmazó magyar nyelvű tudományos monográfia kéziratának (vagy első körben két mintafejezetének) benyújtására. A mű elektronikus formátumban történő elkészítését a Jogtudományi Intézet vállalja. Az elkészült e-könyv az intézet honlapjáról szabadon letölthető, továbbá az intézet a könyv nyom­tatott formátumú megjelenését is finanszírozza korlátozott példányszámban. A művet az intézet partneradatbázisaiban, a könyvről készült recenziót az Állam- és Jogtudomány folyóirat­ban helyezzük el, valamint könyvbemutatót is rendezünk a kötethez. További részletek: http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/felhivas_monografia_2018.pdf
Határidő: 2018-05-31
International Journal for the Semiotics of Law – Hungarian Language and Law: Developing a Grammar for Social Inclusion, a Vocabulary for Political Emancipation

Guest editors: Mate Paksy, Edina Vinnai
The guest editors for the International Journal for the Semiotics of Law invite scholars to submit to Special Issue: Hungarian Language and Law: Developing a Grammar for Social Inclusion, a Vocabulary for Political Emancipation.
Submissions on the following topics are particularly welcome:

 • An Early Attempt to Develop a Multicultural Law: Assessing the Statute on Nationalities (1868)
 • Codification as Socio-linguistic Phenomenon in Hungary: Between Paternalism and Libertarianism
 • Lost in Transition because Lost in Translation: Transplanting Vague Western Legal Concepts into Hungarian Public Law
 • Linguistic Representations of Vulnerability: Children, Women, Sexual Minorities, Disabled and Elderly People
 • Social Inclusion through Law and Language: How to Fight against Discrimination if a Member of the Roma Population Involved in Legal Adjudication?
 • Legacies in Competition: Turkish, German, Russian and Anglo-Saxon influences on Hungarian Legal Language (in one specific law-field)
 • Multimodality in Hungarian Law: Transfer between Written and Spoken Media in Legal Contexts
Határidő: 2018-06-30
Pro Futuro

A Pro Futuro (A jövő nemzedékek joga) című jog- és államtudományi folyóirat az MTA IX. Osztályának követelményei szerint „A” kategóriás periodika, amely elméleti tárgyú és joggyakorlat-elemző tanulmányokat, recenziókat közöl. Az online és nyomtatott kiadásban egyaránt megjelenő folyóirat ettől az évtől kezdve évi négy lapszámmal jelentkezik, a szerkesztőség ennek megfelelően a korábban megszokott évi két határidővel ellentétben folyamatosan várja a kéziratokat a profuturo@law.unideb.hu címen. A szerkesztési követelmények ezen a linken érhetők el: http://profuturo.lib.unideb.hu/oldal/index/szerzoinknek

Határidő: 2018-07-15
Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európa)

Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európa) elnevezésű online folyóirat az Igazságügyi Minisztériumnak a jogászképzés színvonala emelését célzó programja keretében a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Miskolci Jogászképzésért Alapítvány közös kiadványaként került életre hívásra a 2016/17-es tanév II. félévében. A projekt célja volt egy tudományosan is jegyzett, a magyarországi kritériumoknak e tekintetben is megfelelő, ugyanakkor a gyakorlati szakembereknek és a téma iránt érdeklődő „laikusoknak” is szóló folyóirat alapítása. Az AKV Európa évente kétszer megjelenő magyar és idegen nyelvű tanulmányokat tartalmazó szaklap. A folyóirat több tartalmi egységből áll, a gyakorlati szakembereknek szóló „Gyakorlat” rovattól egészen a tudományos blokkig („Tanulmányok”). A folyóiratba szánt lektorált tanulmányokkal szembeni kívánalmakat a szerzők számára készített tájékoztató foglalja össze, amely a folyóirat honlapján elérhető.

Határidő: 2018-05-31
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Közjogi Szemle (2018/1.)

A tartalomból:

KAJTÁR Gábor: Vonakodik vagy nem képes? Az önvédelem jogának újabb paradigmaváltó kísérlete (SZABADON HOZZÁFÉRHETŐ A KIADÓ HONLAPJÁN!)
SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: A nemzetközi jogi kisebbségvédelem színe és fonákja – 20 éves a Kisebbségi Keretegyezmény
SZAJBÉLY Katalin – TÖRÖK Tamás: Az Európai Unió második felmérése a kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről – tények és tanulságok
CSATLÓS Erzsébet: Az EU konzuli védelmi politikája a jó közigazgatás szemszögéből
HOFFMAN István: A helyi önkormányzatok által ellátott kulturális feladatok főbb modelljei
ZACCARIA Márton Leó: Perspektívák és kihívások – a Szociális Jogok Európai Pillérének potenciális hatása a magyar munkajogra
CHRONOWSKI Nóra: Ivancsics Imre emlékére

Közjavak (2018/1.)

Megjelent a KÖZJAVAK folyóirat 2018/1. száma. Az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport által alapított, a MTA IX. osztályának besorolása alapján „D” kategóriás folyóirat negyedévente, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg a kozjavak.hu/kozjavak oldalon. E mellett a folyóirat tanulmányait interaktív formában a kozjavak.hu blog oldalon is közzéteszi a szerkesztőség, lehetőséget teremtve az online szakmai vitára. A 2018/1. különszám tanulmányai a közpénzek fogalomkörét és annak védelmét járják körül az egyes jogágak tükrében. Ajánljuk továbbá figyelmükbe a Közjavak blogon megjelent legfrissebb tanulmányokat. Nagy Zoltán a pénzügyi fogyasztóvédelem alapkérdéseit veti fel (http://kozjavak.hu/ved-vagy-kived-penzugyi-fogyasztovedelem), Agócs-Kiss János tanulmánya a bürokrácia csökkentésének kérdését járja körül (http://kozjavak.hu/utak-es-zsakutcak-burokracia-csokkentesere), Kanyuk Petra Ágnes a kapcsolati erőszak önálló tényállásáról értekezik (http://kozjavak.hu/favagasra-kardot-gondolatok-kapcsolati-eroszak-onallo-tenyallasarol), míg Budai Balázs Benjamin a blockchain hype alkalmazhatóságát vizsgálja a közigazgatásban (http://kozjavak.hu/blockchain-hype-es-kozigazgatasi-realitas). A folyóirat továbbra is várja a megjelentetésre szánt tanulmányokat a bordas.peter@law.unideb.hu címre.

Friss könyvek
Lexik des Privatrechts auf Deutsch – jogi szaknyelvi tankönyv

A jogi szaknyelv német nyelven történő oktatásához többnyire „szürke” tankönyvek állnak rendelkezésre. A szókincs elsajátítására és gyakorlására alkalmasak, de használatuk nem nyújt esztétikai élményt, nem szerethetőek, nem ébresztik fel a nyelvtanulási kedvet. A győri Német Jogi Centrum alternatív gyakorlókönyvet ad most a nyelvtanulók kezébe, amely képekkel, illusztrációkkal és érdekes hanganyagokkal teszi élménnyé a száraz szaknyelv megismerését, tanulását és gyakorlását. A könyv első fejezete bemutatja a német jogi szaknyelv sajátosságait, négy fejezet foglalkozik a polgári jog általános részével, a dologi joggal és a kötelmi joggal, az utolsó rész pedig feleletválasztós tesztek segítségével ismételteti az elvégzett anyagot. A tananyag egy egyetemi félévre tervezett, heti 4 órában (48 tanóra). A nyelvtanulók középfokú általános nyelvtudását feltételezi (KER B1) és szakmailag a KER C1 szintre kívánja eljuttatni őket. Önálló tanulásra is alkalmas, mert a hozzá tartozó fekete-fehér füzet tartalmazza a feladatok megoldását, a CD-re felvett hangzó anyag szövegeit és egy német-magyar szószedetet. A feladatok minden témában a négy nyelvi készség fejlesztése köré vannak csoportosítva (hallás utáni értés, beszédkészség, írott szöveg értése, íráskészség), és külön gyakorlatok bővítik a szókincset, illetve gyakoroltatják a jogi szaknyelv sajátos nyelvtani szerkezeteit. Legfontosabb újítása a szép vizuális megjelenés, vagyis színes, ízléses kivitel, gazdag színvilág.  A gyakorlókönyv megrendelhető a kiadónál: wirhabenrecht@gmail.com

Szerző: Andrea Kozma-Cserba, Mária Mirk, Tibor Zsombor Szabó, Csilla Varga
Human Rights in a Multilevel Constitutional Area. Global, European and Hungarian Challenges (L’Harmattan, Paris 2018)
In the author's view, our understanding of backsliding and perils challenging liberal constitutionalism should move ahead. For that purpose, the multilevel approach of the book provides thorough analysis on certain current global, European and Hungarian issues in the field of human rights protection. Business and human rights at the global stage, common fundamental rights standards and their enforcement in the European legal space, and the rule by law constitutionalism of Hungary. “Despite the backsliding on all three levels – global, European, national – of fundamental rights protection discussed in the book, the author imparts her confidence in global and European constitutionalism. Discussing the case of Hungary, she does not compromise with the siren sounds of ‘populist’ constitutionalism.” Gábor Halmai (Professor and Chair of Comparative Constitutional Law, European University Institute, Department of Law, Florence, Italy)
Szerző: Nóra Chronowski
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Nemzetközi konferencia: National sovereignty and regional economic integration: non-trade values and international trade
Időpont: 2018-05-03 09:30
Helyszín: MTA SZAB Székház, 6720 Szeged, Somogyi u. 7.
Nemzetközi konferencia: Regulation in Post-Liberalisation Europe: Universal Services and Consumers
Időpont: 2018-05-10 09:25
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Hováthy Balázs és Szép Viktor „UK Sanctions Policy after Brexit” című tanulmányáról
Időpont: 2018-05-03 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen, 1945–1959
Időpont: 2018-05-29 15:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
R. Daniel Kelemen előadása: „Europe’s Authoritarian Equilibrium”
Időpont: 2018-06-01 09:15
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Open Data Requirements for Smart Cities - What do we need from the Legislators?
The panel discussion is part of the Central and Eastern European eGovernment and eDemocracy Days 2018 and is open to the public. It can only be attended after online registration. For more information on the CEE eGov and eDem Days, please visit http://eeegov.ocg.at/ Panel discussion with: Stefan Krebs Chief Digital Officer and Chief Information Officer, Federal State of Baden-Württemberg Martin Fodor Councillor City of Bristol Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Christian Rupp Speaker of the Platform “Digital Austria” of the Austrian Federal Government Ferenc Vágujhelyi Chairman of the National Council for Telecommunications and Information Technology, Hungary Moderation: András Nemeslaki Technical University Budapest The discussion will be held in English. The Smart Cities concept is a focal point for a number of digital government initiatives: It requires state-of-the-art citizen interaction in mobile- and web-based services as well as a widely-accepted electronic ID. It also hinges on the availability of an Internet-capable infrastructure and the corresponding cloud services as well as the business intelligence to use the data stream for real-time decision making and adaptability. Finally, conventional eGovernment services still constitute the backbone of public ICT. The smart city can therefore be seen as a yardstick for the technological maturity of a society and its public administration. The panel debate will inquire what are the political, administrative and legislative conditions for the success of smart cities.
Időpont: 2018-05-03 19:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2018

The Smart Cities concept is a focal point for a number of digital government initiatives: It requires state-of-the-art citizen interaction in mobile- and web-based services as well as a widely-accepted electronic ID. It also hinges on the availability of an Internet-capable infrastructure and the corresponding cloud services as well as the business intelligence to use the data stream for real-time decision making and adaptability. Finally, conventional eGovernment services still constitute the backbone of public ICT. The smart city can therefore be seen as a yardstick for the technological maturity of a society and its public administration. The panel debate will inquire what are the political, administrative and legislative conditions for the success of smart cities. Conference language: English For more information and a detailed conference programme please click here.: http://eeegov.ocg.at/

Időpont: 2018-05-03 08:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) - Perspektiven aus der Praxis
Die neue Datenschutz-Grundverordnung ist ein Meilenstein in der Entwicklung des europäischen Datenschutzrechts. Im digitalen Zeitalter von Google und Facebook werden personenbezogenen Daten massenweise bearbeitet und auch kommerziell verwendet. Die neue Datenschutzverordnung setzt neue Anforderungen und führt neue Sanktionen ein, und ist für jede Firma von grundsätzlicher Bedeutung. Ádám Liber wird die Fragen dieses Rechtsgebietes praxisbezogen beleuchten. Ádám Liber studierte Jura in Budapest und Leipzig, erwarb sein LLM an der Suffolk University, ist Rechtsanwalt in Budapest bei Baker McKenzie mit enormen Erfahrung im Datenschutzrecht und in der Implementierung der Datenschutzverordnung.
Időpont: 2018-05-02 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Hugh Beale professzor díszdoktori előadása: „1973–2019: Has the UK’s membership of the EU had any lasting impact on either English or continental general contract law?”
Időpont: 2018-05-10 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)
Nemzetközi konferencia: Demokrácia és jog az európai integrációban és a nemzetközi kapcsolatokban
Időpont: 2018-05-10 09:30
Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, I. emeleti nagyelőadó (6722 Szeged, Ady tér 10.)
Konferencia: A modern állam kihívásai
Időpont: 2018-05-10 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK kari könyvtár, Miskolc-Egyetemváros, A/5. ép. 209.
OTKA-zárókonferencia: A jogi nyelv érthetősége és a joghoz való hozzáférés

A Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékén 2014 óta zajló OTKA-kutatás „A jogi nyelv érthetősége és a joghoz való hozzáférés” című zárókonferenciájára 2018. május 25-én, pénteken kerül sor a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában (Erzsébet tér 3.)

 • Program: 10.00–10.30: Megnyitó
 • 10.30–10.50: Vincze Veronika: A Miskolc Jogi Korpusz jellemzői
 • 10.50–11.10: Dobos Csilla: Állítmányi szerkezetek a magyar jogi nyelvben
 • 11.10–11.30: Balogh Dorka: Alanyi szerkezetek a magyar jogi nyelvben
 • 11.30–11.50: Kurtán Zsuzsa: Mellérendelés a magyar jogi nyelvben
 • 11.50–12.10: Sajgál Mónika: Alárendelés a magyar jogi nyelvben
 • 12.10–12.30: Kurtán Zsuzsa: Központozás a magyar jogi nyelvben
 • 12.30–13.00: Kérdések, hozzászólások
 • 13.00–14.00: Ebédszünet
 • 14.00–14.20: Gedeon Magdolna: A magyar jogi nyelv története
 • 14.20–14.40: Szendi Attila: A jogi nyelv érthetőségének történeti dimenziói új elemzésmódszertani megközelítésben
 • 14.40–15.00: Farkasné Puklus Márta: Tolmácsolás a tárgyalóteremben
 • 15.00–15.20: Markovich Réka: A jogszabályok logikai mélystruktúrája
 • 15.20–15.50: Kávészünet
 • 15.50–16.10: Ződi Zsolt: A Plain English Movement és a jogi szövegek érthetőségének határai
 • 16.10–16.30: Pázmándi Kinga: A jog nyelvi dimenziói és a fogyasztóvédelem
 • 16.30–16.50: Vinnai Edina: „Megértette a figyelmeztetést?” A figyelmeztetések és tájékoztatások közlése a büntetőeljárásokban
 • 16.50–17.10: Szabó Miklós: A szavak ura: Pragma vs. praxis
 • 17.10–18.00: Kérdések, hozzászólások – a konferencia zárása

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: regisztráció.

Időpont: 2018-05-25 10:00
Helyszín: A Miskolci Akadémiai Bizottság Székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.)
The Role Of A Free Press In A Democracy In The 'Fake News' Era
A public lecture by ADAM LIPTAK, Supreme Court correspondent of The New York Times
Időpont: 2018-05-16 18:00
Helyszín: Közép-európai Egyetem