Tartalom
Doktori viták, védések

Bujdos Ágnes: The Analysis of the Rules on Transboundary Water Pollution

Call for papers

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európa)

Habilitációk

Varju Márton: A magyar jogrendszer európaizációja

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers - Lőrincz Viktor: A cselekvőképesség korlátozása – néhány döntéselméleti és pszichológiai szempont (2017/19)

Polgári Jog (2017/10)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

A megújuló energiahordozók helyzete jogi megközelítésben

Public Euroscepticism after the 2016 British referendum: Unleashing emotion

FIDE őszi konferencia a Római Szerződés 60 éves elfogadásának emlékére - Merre tovább Európai Unió?

A reformáció és a jog. Konferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából

Sárközy Tamás előadása: „A 2013-as új Polgári Törvénykönyv előkészítési folyamata, utóélete, nemzetközi értékelése”

Nemzetközi műhelykonferencia Somló Bódog 100 éve megjelent Juristische Grundlehre c. művéről

Műhelyvita Fiala-Butora János „Legal capacity for all? – How much has the paradigm shifted in Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities?” című tanulmányáról

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének könyvbemutatója

Verebics János előadása: „Hogyan jöttek be a magyar civiljogba a szovjet intézmények (1947–1951)”

Műhelyvita Bodnár Eszter „The theory of open justice: justifications and limitation” című tanulmányáról

Polgári Jogot Oktatók Konferenciája (POT XXIII.)

Brexit - How to leave the European Union in a worse state than you found it

Doktori viták, védések
Bujdos Ágnes: The Analysis of the Rules on Transboundary Water Pollution
Név: Bujdos Ágnes
Időpont: 2017-11-03 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.) kari tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26., C/14.)
Call for papers
Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európa)
Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európa) c. on-line folyóirat az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés színvonalának emelését célzó programja keretében - oktatásfejlesztési és kutatási alprogram részeként - a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Miskolci Jogászképzésért Alapítvány közös kiadványaként került életre hívásra a 2016/17-es tanév II. félévében. A projekt célja volt egy tudományosan is jegyzett, a magyarországi kritériumoknak e tekintetben is megfelelő, ugyanakkor a gyakorlati szakembereknek és a téma iránt érdeklődő „laikusoknak” is szóló folyóirat alapítása. Az AKV Európa évente kétszer megjelenő magyar és idegen nyelvű tanulmányokat tartalmazó szaklap. A folyóirat több tartalmi egységből áll, így a gyakorlati szakembereknek szóló „Gyakorlat” rovattól egészen a tudományos blokkig („Tanulmányok”). A folyóiratba szánt lektorált tanulmányokkal szembeni tudnivalókat a szerzők számára készített tájékoztató foglalja össze, amely a folyóirat honlapján elérhető. A 2017/2. lapszámba szánt írások meghosszabbított leadási határideje: 2017. október 31. A tanulmányokat a adreurope@uni-miskolc.hu címre várjuk.
Határidő: 2017-10-31
Habilitációk
Varju Márton: A magyar jogrendszer európaizációja
Név: Varju Márton
Időpont: 2017-11-17 12:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 4028 Debrecen, Kassai út 26., TEOKJ I. előadó
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers - Lőrincz Viktor: A cselekvőképesség korlátozása – néhány döntéselméleti és pszichológiai szempont (2017/19)
A tanulmány a cselekvőképesség korlátozásának pszichológiai és döntéselméleti hátterével foglalkozik, modellként véve egy agyterület, a ventromediális prefrontális kéreg sérülését és az ezen terület által befolyásolt komplex döntéseket. António Damásio szomatikus marker-elmélete a döntéshozás pszichológiájának egyik alapvető paradigmája. Eszerint a fent említett, elsősorban az érzelmekért felelős agyterület sérülése a racionális döntéshozatalban is szerepet játszik. A gyakran lappangó zavar a polgári jogban súlyos következményekhez vezet, ha az adott személy cselekvőképességét teljesnek tekintjük. A ventromediális prefrontális kéreg fejlődése továbbá kihat az egészséges kiskorúak döntésére is, illetve a döntések mérésére szolgáló Iowa Gambling Tasken az idős felnőttek egy része is rosszul teljesít. Véleményünk szerint a jognak ezeket a tényezőket is figyelembe kell vennie a cselekvőképesség polgári jogi szabályozásánál, illetve – esetleg eltérő mértékben – más jogágakban is.
Polgári Jog (2017/10)

Megjelent a Polgár Jog lap 2017/10. száma.

A Wolters Kluwer által 2016 januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás.

Az októberi számban Grad-Gyenge Anikó tanulmánya a szellemi tulajdonjogok házastársi viszonyban való keletkezését és érvényesülését elemzi. Faludi Gábor jogesetelemzése a jogkimerülés értelmezését mutatja be az USA Legfelsőbb Bíróságának gyakorlatában. Kolozs Balázs cikke a bírósági szerződésmódosítás régi és új Ptk. szabályai szerinti korlátait mutatja be. A lapszám két polgári jogi tárgyú döntvényt tartalmaz, amelyek közül az egyik a Pp.-n kívüli kerestindítási határidő elmulasztásával és a társadalmi szervezetek alapszabályának értelmezésével, a másik a társaság tagja szavazati jogának korlátozhatóságával foglalkozik. A Fórum rovatban Dzsula Marianna többrészes cikke a gazdasági társaságokra vonatkozó kógens és diszpozitív szabályok gyakorlatát mutatja be, Csőke Andrea cikke a hitelezők felszámolási eljárásbeli helyzetét vizsgálja.

A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
A megújuló energiahordozók helyzete jogi megközelítésben
Időpont: 2017-11-02 14:00
Helyszín: Budapesten, az Országos Meteorológiai Szolgálat székházában (Kitaibel Pál u. 1., földszinti előadóterem)
Public Euroscepticism after the 2016 British referendum: Unleashing emotion
What is Euroscepticism? This presentation will explore how the study of Euroscepticism has changed since the EU fifth enlargement (2004-07) and the recent British referendum. A public lecture by Simona Guerra, University of Leicester.
Időpont: 2017-11-02 17:20
Helyszín: CEU Nádor u. 15. 101
FIDE őszi konferencia a Római Szerződés 60 éves elfogadásának emlékére - Merre tovább Európai Unió?

Regisztráció: 9:30-10:00

Megnyitó: 10:00-10:10 (Prof. Bándi Gyula, FIDE Magyar Tagozat Elnöke, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét ellátó Biztoshelyettes)

I. rész 10:15-10:35 – Martonyi János (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, korábbi külügyminiszter) Differenciáció vagy dezintegráció. Megújítva megőrizni

10:35-10:55 – Czuczai Jenő (EU Tanácsa jogi tanácsadója, a brugge-i Európa Egyetem vendégprofesszora) A 'Pour l'Europe' elve az alapitóatyák örökségében több mint 60 év távlatából

10:55-11:15 – Varga Zs. András (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi kar, Alkotmányjogi Tanszék, Alkotmánybíró) Az alkotmány bíróságok szerepe a nemzeti/alkotmányos identitás védelmében

11:15-11:35 – Király Miklós (tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék) A Római Szerződéstől a Római Nyilatkozatig: Az Európai Unió jövőképei

Hozzászólások, vita (11:35-11:55)

Kávé szünet 11:55-12:20

II. rész 12:20-12:40 – Somssich Réka (egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék) Az előzetes döntéshozatal közel hat évtized távlatából

12:40-13:00 – Tóth Tihamér (egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi kar, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék) A Római Szerződés versenyjogi rendelkezései: ami változott, ami nem, s ami kimaradt

13:00-13:20 – Németh Anita (ügyvéd, megbízott oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) és Dr. Török Ágota (jogtanácsos, NISZ Zrt.) A közbeszerzési politika akkor és most. Fordulatok a közbeszerzési jogharmonizációban.

13:20-13:40 – Törő Csaba (dékán, intézetvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete) Az EU külkapcsolatai az uniós jogrendben: dimenziók, célok és eszközök

Hozzászólások, vita, zárszó (13:40-14:00)

Időpont: 2017-11-10 10:00
Helyszín: PPKE Ják Díszterem, (1088, Budapest Szentkirályi u. 28-30 I. emelet)
A reformáció és a jog. Konferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából

10:00–10:30  Rácz Lajos: A vallásszabadság dilemmái a XVII–XVIII. századi Magyarországon

10:30–11:00  Szathmáry Béla: A református egyházjog történeti megközelítésben

11:00–11:20  Vita

11:20–11:40  Kávészünet

11:40–12:10  Birkás Antal: Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei

12:10–12:40  Hörcher Ferenc: A  politikai realizmus kálvinista változata: Johannes Althusius és Emden példája

12:40–13:00  Vita

13:00–14:00  Ebédszünet

14:00–14:20  Tussay Ákos: Sacerdotium és regnum John Wyclifnél

14:20–14:40  Tattay Szilárd: Hugo Grotius etiamsi daremus hipotézise

14:40–15:00  Könczöl Miklós: François Turretin természetjogtana

15:00–15:30  Vita

Időpont: 2017-11-02 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet (Budapest IX., Tóth Kálmán utca 4.,  MTA TK JTI tárgyaló, T épületszárny fszt. 25.
Sárközy Tamás előadása: „A 2013-as új Polgári Törvénykönyv előkészítési folyamata, utóélete, nemzetközi értékelése”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-11-09 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Nemzetközi műhelykonferencia Somló Bódog 100 éve megjelent Juristische Grundlehre c. művéről

Regisztráció: zodi.zsolt@tk.mta.hu

10-12:30 English and German presentations

10:00-10:05 Zsolt Ződi (Institute for Legal Studies, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences): Welcome speech

10:05-10:25 Andreas Funke (Friedrich-Alexander-University, Erlangen-Nürnberg): What’s left? Felix Somló’s impact on legal theory and on legal doctrine

10:25-10:55 Trevor Wedmann (University of Leipzig): The Concept of Law and its Meaning in the Juristische Grundlehre

10:55-11:10 Coffee break

11:10-11:30 Péter Sólyom (University of Debrecen): Der staatsrechtliche Positivismus und die Juristische Grundlehre

11:30-11:50 Zsolt Ződi: Somló and Austin. Building blocks of two analitical theories

11:50-12:30 Discussion

12:30-13:30 Ebéd

13:30-15:00 Magyar nyelvű előadások

13:30-13:50 Nagy J. Endre (Semmelweis Egyetem): Formálszociológiai alaptan: Somló „jogi alaptanának” geneziséhez

13:50-14:10 Szabó Miklós (Miskolci Egyetem): Párhuzamos pályarajzok. Somló és Hohfeld jogosultság/kötelezettség koncepciója

14:10-14:30 Takács Péter (Széchenyi István Egyetem): Szladits Károly levelei Somló Bódoghoz. Szladits tanúvallomása a népbiztos perben (1920). Kommentárok a szövegközléshez

14:30-15:00 Vita, hozzászólások

15:00 A műhelykonferencia zárása

Időpont: 2017-11-10 10:00
Helyszín: Institute for Legal Studies, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Műhelyvita Fiala-Butora János „Legal capacity for all? – How much has the paradigm shifted in Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities?” című tanulmányáról

Opponens:  Hoffmann Tamás.

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-11-16 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének könyvbemutatója

Katalin Kelemen: Judicial Dissent in European Constitutional Courts. A Comparative and Legal Perspective (Abingdon: Routledge, 2017). A kötetet bemutatja Bitskey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkára

Kirs Eszter: Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban – Gotovina, Perišić, Šešelj és Orić felmentésének nemzetközi büntetőjogi háttere (Budapest: L’Harmattan, megjelenés alatt). A kötetet bemutatja Hoffmann Tamás tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI

Magyary Zoltán összes munkái (1923). Kritikai kiadás. (A magyar állam költségvetési joga. Közigazgatási jogi tanulmány.) Sorozatszerkesztő: Patyi András; válogatta, összeállította, bevezető tanulmány: Koi Gyula (Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, megjelenés alatt). A kötetet bemutatja Patyi András egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

András László Pap: Democratic Decline in Hungary. Law and Society in an Illiberal Democracy (Abingdon: Routledge, 2017). A kötetet bemutatja Chronowski Nóra tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK.

Időpont: 2017-11-23 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Verebics János előadása: „Hogyan jöttek be a magyar civiljogba a szovjet intézmények (1947–1951)”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-11-30 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Bodnár Eszter „The theory of open justice: justifications and limitation” című tanulmányáról

Opponens:  Bencze Mátyás (MTA TK JTI).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-12-07 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Polgári Jogot Oktatók Konferenciája (POT XXIII.)
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a ME ÁJK CTI Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszéke nemzetközi tudományos konferenciát szervez, mely egyben a Polgári Jogot Oktatók (POT XXIII.) Konferenciája is, ahová ezúton tisztelettel meghívjuk. A konferencia címe: A biztosítás aktuális kérdései a jogtudomány szemével. Alcím: A polgári jogot oktatók biztosítást érintő kutatási eredményei.
Időpont: 2017-11-10 09:30
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi ÁJK Dékáni Tanácsterem (A/6. épület fsz.)
Brexit - How to leave the European Union in a worse state than you found it
Guest lecture by Andrew Duff: he will examine the long slow withdrawal of the United Kingdom from the European Union. He will lament the failure of the EU’s long-term strategy of widening and deepening. He will speculate on what the EU can do without the British that it could not do with the British.
Időpont: 2017-11-15 17:20
Helyszín: CEU Nádor u. 15. 103