Tartalom
Doktori viták, védések

Fröhlich Johanna : „Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása”

Call for papers

Eljárásjogi Szemle

Iuris Dictio No. 21.

100 éves Somló Bódog Juristische Grundlehre című műve - felhívás előadások tartására

Call for Papers: Juristische Grundlehre 100 – the work in context

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers - Kállai Péter: Képviselő-e a szószóló? Nemzetiségi képviselet a magyar Országgyűlésben (2017/12)

MTA Law Working Papers - András L. Pap: Hate crimes, underpolicing, institutional discrimination: Hungarian cases, ECHR reflections (2017/13)

MTA Law Working Papers - Majtényi Balázs: Alkotmányos értékek játszmája az Európai Unióban: egytől a huszonnyolcig (2017/14)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

„Büntetőeljárás és festészet"

Ki viszi át az alkotmányosságot?

Az igazságtételi törvények negyedszázad távlatából

Minority Rights and Political Communities in Central and Eastern Europe

Műhelyvita Körtvélyesi Zsolt „The Anticonstitutionalist Challenge in the EU: Exploring a Parallel with Illiberal Minorities” című tanulmányáról

Szente Zoltán előadása: „A korai rendi gyűlések kialakulásától a népképviseleti parlamentek létrejöttéig - Módszertani okoskodások a prozopográfiától Bellamy húsos pitéjéig”

Műhelyvita Balogh Lídia és Dinók Henriett tanulmányáról: „Szólásszabadság a neoliberalizmus korában - a nyugati felsőoktatási színtereken zajló jelenkori viták tükrében”

További hírek

Jubileumi interjú Hamza Gábor professzorral

Sikeres NKFIH-pályázatok a JTI-ben

Megújult a Jogtudományi Intézet által adományozott díjak rendszere

Doktori viták, védések
Fröhlich Johanna : „Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása”
Név: Fröhlich Johanna
Időpont: 2017-09-29 13:00
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem II. em., 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Call for papers
Eljárásjogi Szemle

A második évfolyam harmadik lapszámába továbbra is különböző műfajú írásokat (tudományos szakcikkeket, jogesetek kritikai elemzését, esetlegesen recenziókat, konferencia beszámolókat) várunk max. 1 szerzői ív terjedelemben . Kérjük, hogy kézirataikat 2017. szeptember 15-ig – angol nyelvű összefoglaló kíséretében – a következő e-mail címre küldjék el: harsagi.viktoria@jak.ppke.hu. Az adott témához tartozó szakirodalom figyelembevétele ajánlott. A formai követelményeket az alábbi oldalon találják: www.eljarasjog.hu/szerzoknek/. 

Határidő: 2017-09-15
Iuris Dictio No. 21.
Iuris Dictio Law Journal invites scholars in the fields of Constitutional Law, Comparative Law and Legal Philosophy to send their contributions to be considered for the Dossier section of issue Nº21, to be published in June, 2018. The theme of this issue concerns the fundamental role of constitutional reasoning in finding and preserving a common ground for public debates in Latin America.
Határidő: 2017-12-15
100 éves Somló Bódog Juristische Grundlehre című műve - felhívás előadások tartására
A workshopra várjuk a magyar és a nemzetközi kutatók jelentkezését 20 perces – magyar, német vagy angol nyelvű előadások megtartására Somló Bódog pályájával, és a Juristische Grundlehre-vel  kapcsolatban.
Határidő: 2017-09-30
Call for Papers: Juristische Grundlehre 100 – the work in context
Felix Somló’s Juristische Grundlehre was published 100 years ago by Felix Meiner Verlag, Leipzig. The question is, as one of the reviewers of a recent book on Somló put it: Does Somló belong entirely to the past or is there a possibility for a 21st century dialogue with his work? The organisers of the conference believe that it is possible to start a dialogue with the Grundlehre, and this conference could be a good starting point for this dialogue.
Határidő: 2017-09-30
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers - Kállai Péter: Képviselő-e a szószóló? Nemzetiségi képviselet a magyar Országgyűlésben (2017/12)
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény elvben megteremtette a 13 elismert magyarországi nemzetiség számára az országgyűlési képviselet lehetőségét. A nemzetiségek a 2014-es választáson végül nem juttattak képviselőt az Országgyűlésbe, de szószólóik jelen vannak. Ez az írás a szószólói intézmény működését kívánja bemutatni a szószólók jogainak és lehetőségeinek feltérképezésével, valamint röviden ismerteti a szószólók elmúlt három évben végzett munkáját is. Az látható, hogy nemzetiségi szószóló intézménye biztosan nem segít megvalósítani a liberális multinacionalizmus feltételeit, de még bizonyos alkotmányos célokat sem. Nem adottak megfelelő intézményi keretek, és azokat változó hatékonysággal töltik ki az egyes szereplők is. A jogalkotó még a szólás lehetőségét is korlátok közé szorította, így a nemzetiségek képviseletét – még köznyelvi értelemben vett képviseletét is – jelentősen megnehezítette. Az írás azt kívánja feltárni, hogy miért és mennyiben nem jelent igazi képviseletet a létrejött nemzetiségi szószóló intézménye.
MTA Law Working Papers - András L. Pap: Hate crimes, underpolicing, institutional discrimination: Hungarian cases, ECHR reflections (2017/13)
In the past year and a half, within 15 months, the European Court of Human Rights adopted three decisions finding Hungary in violation of the European Convention on Human Rights in relation to handling hate crime incidents. We will first provide a brief overview of the three cases, along adjacent Hungarian case law and practices. Following this, cognizant of how the Court focused on both article 3 (degrading treatment) and 8 (private life and ethnic identity), we will turn to the assessment of how law can tackle the phenomenon of institutional discrimination. We will pay special attention to the concept of “harassment” which carries the potential of being used as a silver bullet.
MTA Law Working Papers - Majtényi Balázs: Alkotmányos értékek játszmája az Európai Unióban: egytől a huszonnyolcig (2017/14)
E szövegben amellett érvelek, hogy jobban megértjük és reálisabban látjuk az emberi jogok nemzetközi és európai védelmének a nemzetállamokra gyakorolt hatását akkor, amikor a bevett gyakorlattól eltérően nem csak az emberi jogokat támogató befogadó (inkluzív) alkotmányos értékeket vesszük számba (pl. emberi méltóság, egyenlőség). Hanem ezek mellett a politikai közösséget megosztó (exkluzív) a tagok morális egyenlőségét figyelmen kívül hagyó -- rendszerint az államon belül domináns pozíciókban levők identitáselemeire épülő -- értékek megjelenését is vizsgáljuk az alkotmányos dokumentumokban. Ezek alapján elemzem azokat a jelenlegi társadalmi, politikai és jogi folyamatokat, amelyek alapján megosztó értékekre hivatkozva kétségbe vonják az emberi jogok univerzalitását, és a megosztó értékeket egyre láthatóbbá teszik az alkotmányos demokráciákban. Az ezeket a folyamatokat támogató diskurzusokban politikusok a nemzeti identitás és az állami szuverenitás szupremáciáját hangsúlyozzák. Ezek vizsgálata során -- a játékelméletnek egy a közgazdaságtanban előszeretettel használt fogalmának -- a zéróösszegű játszmának az alkotmányjogi változásokra alkalmazásával olyan modellt keresek, amelynek a segítségével elemezhetővé válik a jelenlegi társadalmi folyamatok hatása az államok alkotmányos identitására és ezen keresztül segít megérteni az államok politikai rendszereinek változásait.
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
„Büntetőeljárás és festészet"

Vitaindító előadó és témája:

Fenyvesi Csaba (PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék docense): "Büntetőeljárás és festészet”

A társelőadó és témája: Nagy András (esztéta, A Janus Pannonius Múzeum főmuzeológusa): „Bűntett és esztétika”

További hozzászólások, vita, majd azok zárása.

A téma interdiszciplináris jellegére tekintettel várjuk az összes tudományág (egyetemi kar) oktatóit/ tudományos kutatóit, az érdeklődő jogalkalmazókat, művészeket. 

Időpont: 2017-10-09 17:00
Helyszín: PAB Székház 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
Ki viszi át az alkotmányosságot?

Az ELTE ÁJK az ország összes jogi karával és jogtudományi kutatóhelyével együttműködésben szervezett konferenciákkal ünnepli fennállásának 350. évfordulóját. A sorozat legújabb eseményének témája az alkotmányosság és az Alaptörvény gyakorlata. A vitaülést ezúttal az Alkotmányjogi Tanszék szervezi, együttműködésben a Debreceni Egyetem társtanszékével.

Program

10:00–10:10 Dékáni köszöntő (Menyhárd Attila dékán, ELTE)

10:10–11:50 Első panel - Moderátor: Dezső Márta (ELTE)

• Sólyom Péter (DE): A hatalom akarása és az alkotmány identitása

• Chronowski Nóra (ELTE): Jogállamiság válságban? Uniós és magyar perspektívák

• Zsugyó Virág (DE): Alkotmányosság és alkotmánymódosítás

• Kukorelli István (ELTE) – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (ELTE): Kell-e nekünk népszavazás?

Vita 11:50–12:40

Ebédszünet 12:40–14:20

Második panel - Moderátor: Kukorelli István (ELTE )

• Vissy Beatrix (ELTE): Kit őriz az Alkotmánybíróság? Az alkotmányjogi panasz hatása a hatalommegosztásra

• Lápossy Attila (ELTE): Ki viszi át az indítványokat? Az absztrakt normakontroll kezdeményezés lehetséges alkotmányvédelmi újratervezése

• Fazekas Flóra (DE): Az együttműködő alkotmányosság újabb fejleményei – lehetőségek az Alkotmánybíróság számára

• Somody Bernadette (ELTE): Mire lehet jó az alapjogok biztosa? Az ombudsmani portfólió bővíthetősége és határai

Vita 14:20–14:50

Kávészünet 14:50–16:30

Harmadik panel - Moderátor: Chronowski Nóra (ELTE)

• Bencze Mátyás (DE): Bírói szerepfelfogás autoriter politikai berendezkedésekben

• Kovács Ágnes (DE): „Hangos” alkotmányosság? Az alapjogvédelem esélye a rendes bíróságok előtt

• Bodnár Eszter (ELTE): Vigyázó szemetek Strasbourgra vessétek? Az Emberi Jogok Európai Bírósága és a hazai alapjogvédelmi fórumok kapcsolódási pontjai

• Balogh Éva (DE): Közös alapok, hasonló gyakorlat? A közszereplők bírálatával kapcsolatos alkotmányos elvek és mércék a magyar Alkotmánybíróság és a strasbourgi bíróság gyakorlatában.

Vita és a konferencia zárása

Időpont: 2017-09-15 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)
Az igazságtételi törvények negyedszázad távlatából
Időpont: 2017-09-12 10:00
Helyszín: Országház, Vadász Terem, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.
Minority Rights and Political Communities in Central and Eastern Europe

13:00-15:00 Panel 1 - Chair: Balázs Dobos (Institute for Minority Studies)

Federica Prina (University of Glasgow): National-Cultural Autonomy in the Post-Soviet Space

Judit Molnár Sansum (University of Glasgow): The Parliamentary Debate of the 1993 Hungarian Minority Law

András László Pap (Institute for Legal Studies): The Roma in the Hungarian Personal Autonomy Framework

Katinka Beretka (Union University, Faculty for Legal and Business Studies, dr Lazar Vrkatic, Novi Sad and Faculty of Law for Commerce and Judiciary, Subotica): National minority councils in Serbia: status, competences and future

Q&A

15:00 - 15:15 Coffee break

15:15 - 17:15 Panel 2 - Chair: András László Pap (Institute for Legal Studies)

Zsolt Körtvélyesi (Institute for Legal Studies): Advancing Individual Autonomy and Minority Rights Through Group Litigation

Balázs Dobos (Institute for Minority Studies): Elections and Non-territorial Autonomies in Central and South Eastern Europe

János Fiala-Butora (Institute for Legal Studies): Cultural autonomy, political participation and the problem of collective action under the 2017 Slovakian law on support to minority cultures

Edgár Dobos (Institute for Minority Studies): Autonomy endeavours under international supervision: the case of Bosnian Serbs and Croats

Q&A

Időpont: 2017-09-05 13:00
Helyszín: Institute for Legal Studies, Building ‘T’, Ground Floor, Room 25 (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.)
Műhelyvita Körtvélyesi Zsolt „The Anticonstitutionalist Challenge in the EU: Exploring a Parallel with Illiberal Minorities” című tanulmányáról

Opponens: Jakab András (MTA TK JTI).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-09-07 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Szente Zoltán előadása: „A korai rendi gyűlések kialakulásától a népképviseleti parlamentek létrejöttéig - Módszertani okoskodások a prozopográfiától Bellamy húsos pitéjéig”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-09-14 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Balogh Lídia és Dinók Henriett tanulmányáról: „Szólásszabadság a neoliberalizmus korában - a nyugati felsőoktatási színtereken zajló jelenkori viták tükrében”

Opponens: Gregor Anikó (ELTE TáTK).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-09-21 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
További hírek
Jubileumi interjú Hamza Gábor professzorral

"A római jog egy olyan kacsához hasonlítható, amely időnként lemerül a víz alá és eltűnik, de végül is mindig láthatóvá válik a víz felett." (Johann Wolfgang Goethe) Jubileumi beszélgetéseinket tudományterületi interjúkkal folytatjuk. Elsőként Hamza Gábor professzor urat, a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanárát, az MTA rendes tagját kérdeztük a római jogi oktatás ELTE Állam- és Jogtudományi Kart érintő történetéről.

Sikeres NKFIH-pályázatok a JTI-ben

A Jogtudományi Intézet munkatársainak összesen 5 db NKFIH-pályázata (volt OTKA) sikeres a 2017-es forduló eredményei szerint; ezzel az eredménnyel a Jogtudományi Intézet az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának legsikeresebb intézete lett ebben a pályázati fordulóban. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kollégáink alábbi pályázatait ítélte támogatásra érdemesnek:

Posztdoktori kiválóság program (PD_17):

Körtvélyesi Zsolt: Kollektív eljárások a kisebbségi csoportigények szolgálatában (36 hó, 15 216 EFt)

Kutatói kezdeményezésű témapályázatok (K_17):

Hollán Miklós: Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban (36 hó, 20 964 EFt)

Tóth Mihály: A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása (24 hó, 1 763 EFt; konzorciumban)

Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat (FK_17):

Körtvélyesi Zsolt: A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével (48 hó, 13 955 EFt)

Fekete Balázs: A jogosultság kultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság? (36 hó, 12 900 EFt)

Megújult a Jogtudományi Intézet által adományozott díjak rendszere
A Jogtudományi Intézet a Iuris Consulto Excellentissimo Díj utódaként 2017-től kétévente Életműdíjat ítél oda, amellyel kiemelkedő hazai jogtudósok teljesítményét, életművét kívánja elismerni. Új alapítású díjként az intézet ezen túl évente Somló Bódog Előadást hirdet olyan kiemelkedő külföldi jogtudósok elismerésére, akik tudományos munkásságukkal jelentős mértékben hozzájárultak a nemzetközi jogtudomány fejlődéséhez, vagy tevékenységük nagy hatással volt a magyar jogrendszerre. Továbbra is fennmarad a legkiválóbb hazai jogtudományi tárgyú PhD-dolgozatok díjazására a 2014-ben alapított, kétévente odaítélt Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj a fiatal kutatók tudományos teljesítményeinek elismerésére.