Tartalom
Doktori viták, védések

Legeza Dénes István: „Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig

Bujdos Ágnes: Rules on Transboundary Water Pollution

Bordás Péter: Forrásszabályozás és feladatfinanszírozás az önkormányzati rendszerben

Call for papers

L’Autriche-Hongrie des années 1866-1918 : une contribution exceptionnelle à la protection juridictionnelle des droits de l’Homme

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers - H. Szilágyi István – Badó Andrea: Ha nem vagyunk úriemberek, azzal sincs baj… Adalékok a magyar ügyvédség önképének vázlatához (2017/4)

JTI Blog - Autonómia a közjogtudományban - Beszámoló az MTA TK Jogtudományi Intézetében rendezett kerekasztal-beszélgetésről (2017. 05. 09.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

XIV. Doktorandusz konferencia DE MG ÁJDI

Az agrárjog jogintézményeinek magán- és közjogi, illetőleg nemzetközi és uniós jogi beágyazottsága; új feszültségviszonyok a szabályozásban és a doktrínában

ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem

II. "Természetjog napja" - A Ius naturale kutatócsoport ünnepi rendezvénye

Contemporary Issues in Private and Public International Law

Vincze Attila előadása: „A közigazgatási jog európaizálódásának összehasonlító vizsgálata”

Schweitzer Gábor előadása: „Az Állam- és Jogtudományi Intézet működése 1949 és 1955 között”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet

Call for admission to the PhD programme in Individual Person and Legal Protection of Scuola Superiore Sant'Anna in Pisa

További hírek

Beszámoló a Családjogi teadélutánról az ELTE ÁJK-n

Beszámoló az "Új eljárásjogi kódexeink II. – Általános közigazgatási rendtartás és közigazgatási perrendtartás" című jubileumi konferenciáról

Doktori viták, védések
Legeza Dénes István: „Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig
Név: Legeza Dénes István
Időpont: 2017-05-23 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Szeged, Tisza L. krt. 54. Kari Tanácsterem
Bujdos Ágnes: Rules on Transboundary Water Pollution
Név: Bujdos Ágnes
Időpont: 2017-06-02 14:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.) kari tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26., C/14.)
Bordás Péter: Forrásszabályozás és feladatfinanszírozás az önkormányzati rendszerben
Név: Bordás Péter
Időpont: 2017-06-16 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.) kari tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26., C/14.)
Call for papers
L’Autriche-Hongrie des années 1866-1918 : une contribution exceptionnelle à la protection juridictionnelle des droits de l’Homme
En 2016-2017, l’Autriche et la Hongrie fêtent le 150e anniversaire du compromis constitutionnel de 1866-67. La Constitution adoptée à l’époque a créé un cadre pour un développement rapide de la monarchie constitutionnelle et la construction de l’État de droit. Les premières cours modernes pour la protection des droits fondamentaux (Reichsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof) ont été créées. Vienne et Budapest se sont alors retrouvées dans une situation exceptionnelle. Situées à la croisée des cultures juridiques et bénéficiant de l’apport des plus grands talents doctrinaux de toute la monarchie austro-hongroise, elles ont été le témoin un essor exceptionnel du droit public et de la théorie du droit. À l’origine de plusieurs projets de juridiction constitutionnelle, les juristes de nombreuses nationalités ont alors creusé des sillons qui ont aiguillé les transformations connues par le droit dans un nombre important d’États d’Europe centrale. Pour rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à cet essor exceptionnel du droit moderne, il est proposé d’organiser un colloque pluridisciplinaire (droit public, histoire du droit, théorie du droit, droit comparé, droits de l’Homme) à Strasbourg.
Határidő: 2017-06-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers - H. Szilágyi István – Badó Andrea: Ha nem vagyunk úriemberek, azzal sincs baj… Adalékok a magyar ügyvédség önképének vázlatához (2017/4)
E tanulmány a jogászi professzió és azon belül is az ügyvédség társadalmi helyzete, szerepe, belső szervezete és szerkezete társadalomtudományi vizsgálatának hagyományához kapcsolódik, amely egyaránt támaszkodik a jogtörténet, a jogszociológia, illetve az általános társadalomtörténet és a szociológia terén született eredményekre. Fő célja a magyar ügyvédség önképnek jogszociológiai igényű vizsgálata és elemzése.
JTI Blog - Autonómia a közjogtudományban - Beszámoló az MTA TK Jogtudományi Intézetében rendezett kerekasztal-beszélgetésről (2017. 05. 09.)

2017 május 4-én került megrendezésre „Autonómia a közjogtudományban” címmel az MTA TK Jogtudományi Intézetének kerekasztal-beszélgetése, amely az aktuális közjogi problémákkal ( lex CEU és a civiltörvény módosítása) összefüggésben álló tudományos ismeretek áttekintését célozta. A négy előadó (közigazgatási jogászok, alkotmányjogászok, felsőoktatással tudományos és gyakorlati szinten egyaránt foglalkozó kollégák) az autonómia kérdését az aktuális jogalkotással összefüggésben és tágabb keretben is vizsgálták. A beszélgetés résztvevői keresték az autonómia funkcióját és védettségének körét az alkotmányos demokrácia és az Alaptörvény rendszerében. A beszélgetés végső konklúziója az volt, hogy csak akkor működhet magas színvonalon a tudomány és az oktatás, ha megvan hozzá a kellő szabadság.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
XIV. Doktorandusz konferencia DE MG ÁJDI
Időpont: 2017-06-02 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Az agrárjog jogintézményeinek magán- és közjogi, illetőleg nemzetközi és uniós jogi beágyazottsága; új feszültségviszonyok a szabályozásban és a doktrínában

10:00–10:15 Dékáni köszöntő – Menyhárd Attila (ELTE)
10:20–10:40 Csák Csilla (ME): A mezőgazdasági földhasználat szerepe a társadalmi innovációs folyamatokban
10:45–11:05 Fodor László (DE): A települési szint szerepe a hazai agrár-környezetvédelmi szabályozásban
11:10–11:30 Hegyes Péter (SZE): Az állami tulajdonú földeken fennálló vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának kérdései
11:35–11:55 Horváth Gergely (SZIE): Az agrár-biotechnológia jogi felelősség-telepítési kérdései
12:00–12:20 Szilágyi Ede (ME): A határon átnyúló mezőgazdasági földszerzés aktuális kérdései
12:25–12:50 Vita
12:50–14:00 Ebédszünet
14:05–14:25 Kókai-Kunné Szabó Ágnes Katalin (KGRE): Az agrártermékek eredetvédelme a Lisszaboni Megállapodástól az FM Eredetvédelmi Programjáig
14:30–14:50 Réti Mária (ELTE): A föld- és talajvédelem jogi szabályozása; a szabályozás komplexitása, fő jellemvonásai
14:55–15:15 Bak Klára (ELTE): Az agrárszövetkezetről, mint az agrárvállalkozások meghatározó formájáról
15:20–15:40 Papik Orsolya (ELTE): A mezőgazdasági haszonbérleti szerződések
15:45–16:05 Kurucz Mihály (ELTE): Az élelmiszerjog jogintézményeinek komplexitása
16:05–16:55 Hozzászólások és vita a délelőtti és délutáni előadásokról
16:55–17:00 Zárszó – Kurucz Mihály (ELTE)

Időpont: 2017-05-16 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Bp., Egyetem tér 1-3. fszt.)
ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem idén nyáron is megrendezi határon túli, magyar anyanyelvű hallgatók számára Nyári Egyetemét. Az Állam- és Jogtudományi Kar a Jogtudományi szekcióba várja az érdeklődőket.

Időpont: 2017-07-11 09:00
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem
II. "Természetjog napja" - A Ius naturale kutatócsoport ünnepi rendezvénye

I. Természetjog és az Ószövetség
10.00 Frivaldszky János: A „szövetség” koncepciója az Ószövetségben
10.20 Turgonyi Zoltán: Mit kezdjünk az első kőtáblával? – Része lehet-e ma a természetjognak a természetes vallás?
10.40 Frenyó Zoltán: Autentikus élet és Dekalógus. Észrevételek a Tízparancsolat értelmezéséhez
II. Természetjog és római jog
11.00 Hamza Gábor: A természetjog Marcus Tullius Cicero munkáiban
11.20 Erdődy János: Leges sumptuariae: legislatio vagy naturalis ratio?
11.40 Kérdések és válaszok
12.00 Szendvicsebéd
12.45 A „Természetjog kiváló kutatója” oklevelet átadja: Szabó István, a PPKE JÁK dékánja. A kitüntetettet méltatja az oklevelet odaítélő bizottság elnöke, Kuminetz Géza
III. Természetjog eszmetörténete a középkortól az újkorig
13.00 Tussay Ákos: Krisztocentrikus királyságideál a középkorban: Az uralkodó mint khrisztomimétész
13.20 Tattay Szilárd: Francisco Suárez mint a modern racionalista természetjogi elméletek előfutára?
13.40 Sashalmi Endre: A természetjogi gondolkodás kezdetei Oroszországban Nagy Péter uralkodása idején: A természeti törvény és az államhatalom viszonya Feofán Prokopovicsnál
IV. A természetjog örök morális témái
14.00 Molnár Attila Károly: A lex naturalis és a téves lelkiismeret problémája, és Szent Tamás megoldási javaslata
14.20 Kuminetz Géza: A háború és a béke kérdése a természetjog mérlegén
14.40 Könczöl Miklós: Aequitas, clementia, misericordia
14.55 Kérdések és válaszok
V. Természetjog a polgári és a pénzügyi jogban
15.10 Sándor István: Megeheti-e a tortát az, aki megsütötte? A vagyonvédelmi trustok szabályozása és társadalmi megítélése
15.30 Veres Zoltán: Üzlet és etika, különös tekintettel a pénzügyi szektor etikájára
VI. Természetjog és emberi méltóság
15.50 Hámori Antal: A még meg nem született emberi lény élete és a velekeletkezetten
fogyatékos gyermek emberi méltósága védelmének összefüggése a mai magyar jogban
16.10 Deli Gergely: Az emberi méltóság alapkérdései
16.25 Maléth Anett: Másként ember? Gondolatok a nagykorú értelmi fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének korlátozásáról az új Ptk-ra reflektálva
16.40 Kérdések és válaszok
VI. Természetjog tegnap és ma
16.55 Kormos Mária: Adalékok a házasság fogalmának meghatározásához
17.10 Manhertz Tamás: Az alkotmánybíráskodás természetjogi előzményei, aspektusai
17.25 Zárszó

Időpont: 2017-05-26 10:00
Helyszín: PPKE JÁK, Dékáni Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet)
Contemporary Issues in Private and Public International Law

Opening Remarks by

•David Kostelancik, Chargé d’Affaires of the Embassy of the United States to Budapest

•László Réti, President of the Budapest Bar Association

•Salvo Arena, President of the Harvard Law School Association

•Andrea Jádi Németh, President of the Harvard Club of Hungary

9:20 – 10:50 The relationship of international dispute settlement and EU law

Lecture by: Krisztián Kecsmár Minister of State for EU and International Judicial Cooperation, Ministry of Justice Investment protection - international disputes

Panel Discussion with:

•Tibor Várady, Professor Emeritus, Central European University - Legal Studies

•Marina Stefou, Parliamentary Adviser, European Parliament

•Róbert Ésik (TBC), President, Hungarian Investment Promotion Agency

•Andrea Jádi Németh, President, Harvard Club of Hungary

10:50 – 11:10 Coffee Break

11:10 – 12:00 The future of regional trade agreements

Lecture by: Armand de Mestral Professor Emeritus, Jean Monnet Chair in the Law of International Economic Integration, McGill University

12:00 – 13:30 Lunch

13.30 – 14:30 Human rights and environmental rights aspects of international investments / trade

Panel Discussion with:

•János Fiala Butora, Director, Central Europe Program, Harvard Law School Project on Disability

•Zsolt Körtvélyesi, Research Fellow at Hungarian Academy of Science - Legal Studies

•Katalin Sulyok, Head of Department, Office of the Ombudsman for Future Generations

14.30 – 16:00 The Harvard legacy in Central Europe

•Recent and current projects of Harvard Alumni in Central Europe

•Memoirs and personal stories from and about Harvard professors

•Publications by Harvard Professors and Alumni

Időpont: 2017-05-31 08:30
Helyszín: Hungarian Academy of Science (Budapest, Széchenyi István tér 9, 1051)
Vincze Attila előadása: „A közigazgatási jog európaizálódásának összehasonlító vizsgálata”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-05-18 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Schweitzer Gábor előadása: „Az Állam- és Jogtudományi Intézet működése 1949 és 1955 között”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-05-25 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Státusz megnevezése: tanszékvezető
Jelentkezési határidő: 2017-05-29
Call for admission to the PhD programme in Individual Person and Legal Protection of Scuola Superiore Sant'Anna in Pisa

The Programme is characterised by a common interdisciplinary approach to the themes of protection of the individual person in modern society, in the following areas:

•private law;

•comparative private law;

•european and comparative public law;

•constitutional and public law;

•theory of law;

•criminal law.

The Programme requires attending 120 course hours in the 1st year and attending at least 80 course hours in the 2nd year, in addition to the seminars and events organised as part of the PhD, as well as active participation in the ongoing research activities at the School, at least one project at year for each year of course. At 1st year, students are also required to publish at least one original scientific essay; at 2nd year at least two.

Part of the courses are run in English, the other part in Italian.

Státusz megnevezése: PhD student
Jelentkezési határidő: 2017-06-15
További hírek
Beszámoló a Családjogi teadélutánról az ELTE ÁJK-n
2017. április 20-án, második alkalommal került megrendezésre a Családjogi Teadélután az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetének szervezésében, s bár elsősorban a családjogi szakjogászképzéshez kapcsolódott és a résztvevők túlnyomórészt a végzett családjogi szakjogászoknak, illetve a képzés jelenlegi hallgatóinak a köréből kerültek ki, további gyakorló szakemberek is jelen voltak.
Beszámoló az "Új eljárásjogi kódexeink II. – Általános közigazgatási rendtartás és közigazgatási perrendtartás" című jubileumi konferenciáról
Május 5-én került sor az ELTE Állam- és Jogi Karának 350. évfordulójára rendezett jubileumi konferenciasorozat hatodik eseményére, Új eljárásjogi kódexeink II. – Általános közigazgatási rendtartás és közigazgatási perrendtartáscímmel, az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszéke és a Széchenyi István Egyetem (SZIE) Közigazgatási Jogi Tanszékének közös szervezésében.