Tartalom
Doktori viták, védések

Szabadfalvi József: Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében

Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajog területén

Call for papers

Call for Panels and Papers: Borders, Otherness and Public Law

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Madai Sándor: Új kihívások – új struktúra? - A migráció hatása a rendészet szervezetére (2016. január 28.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Fodor László: Nekünk nyolc? - Hogy állunk az okos méréssel? (2016. február 2.)

JTI Blog - Sik-Simon Rita: Hibás információk a számlaidőszakról - fogyasztóvédelemi magánjog, közjogi szankciókkal (2016. 02. 01.)

Sociologija (2015/4)

MTA Law Working Papers - Szabó Miklós: Kritika és koncepció – Válasz Pokol Béla vitacikkére (2016/4)

MTA Law Working Papers - Gellért Ádám: A népbírósági jog hálójában - Perújítási eljárás Hóman Bálint ügyében (2016/5)

Polgári Jog (2016. január)

Friss könyvek

A Contemporary History of Exclusion - The Roma Issue in Hungary from 1945 to 2015

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Jogalkotás és kodifikátorok egykor és ma – Vladár Gábor emlékére

Műhelyvita Dinók Henriett „Érvek a struccpolitika ellen: gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai adatgyűjtési kérdések" c. tanulmányáról

Konferencia: Péter László öröksége

Műhelyvita Lynne Haney (New York University) "Incarcerated Fatherhood: The Paternal Politics of Mass Imprisonment and Child Support Enforcement in the US" c. tanulmányáról

Nemzetközi Jogi Vitacsoport ülése

Műhelyvita Michel Troper "Sovereignty, representation and the hierarchy of norms" c. tanulmányáról

Köszöntő és könyvbemutató Tersztyánszkyné Vasadi Éva tanárnő 80. születésnapja alkalmából

Műhelyvita Jørn Sunde "European Legal Culture" c. tanulmányáról

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

A törvényhozás alkotmánybírósági korlátjai

Doktori viták, védések
Szabadfalvi József: Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében

Az értekezés opponensei: Bragyova András, az MTA doktora; Ruszoly József, az állam- és jogtudomány doktora; Varga Csaba, az állam- és jogtudomány doktora.

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V., Arany J. u. 1.), valamint az MTA honlapján (http://mta.hu/cikkek/?node_id=22341). A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is, a hozzászólást aláírásával vállalva észrevételt tehet.

Név: Szabadfalvi József
Időpont: 2016-02-08 11:00
Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajog területén
Név: Halmos Szilvia
Időpont: 2016-04-07 14:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) Kari Tanácsterem
Call for papers
Call for Panels and Papers: Borders, Otherness and Public Law

The first two Annual Meetings of ICON-S (Florence 2014 and New York 2015) have been overwhelming successes. The time has come to turn our attention to the 2016 Annual Meeting. ICON-S, the International Society of Public Law, invites paper and panel submissions for its 2016 Annual Meeting to be held at the Humboldt University, Berlin, Germany, on June 17-19, 2016. The overarching theme of the ICON-S 2016 Conference will be “Borders, Otherness and Public Law”. Today, more than ever before, questions of movement, displacement and belonging, equality and inequality, borders and otherness have become hot-button issues, passionately debated worldwide, and are likely to remain at the forefront of public discourse and scholarly research for the foreseeable future. Line-drawing, practices of inclusion and exclusion, borders and boundaries of many kinds raise persistent questions within contemporary domestic, transnational and international public law.

Határidő: 2016-02-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Madai Sándor: Új kihívások – új struktúra? - A migráció hatása a rendészet szervezetére (2016. január 28.)

Az alábbiakban áttekintjük, hogy Magyarországon a migráció miként hatott a rendészet mint közszolgáltatás szervezésére, illetve az adott válasz közfeladat-szervezési szempontokat nézve hogyan értékelhető. Az új kihívások kezelése valóban minden részében a rendészeti szervek feladata lenne?

Az Európába irányuló migráció nem új keletű jelenség. A jelentések szerint a közelmúltban – hazánkat is érintően – megnövekedő nyomás azonban váratlanul érte az Európai Uniót, de a nem uniós európai országok többségét is. Nyilvánvaló, hogy a probléma – ha ezt pusztán a hazai rendészeti viszonyrendszer keretei közé illesztjük, s figyelmen kívül hagyjuk a politikai elemeit a jelenségnek – amely, gyors, s sokszor kapkodó cselekvésre ösztönözte az európai döntéshozókat. Nem kizárólagosan, illetőleg nem elsősorban maga a folyamat, hanem annak erősödő jellege, az érkező migránsok erőteljesen növekvő száma okozta, hogy a téma a társadalmi érdeklődés középpontjába került. Az EU tagállamai közül talán Görögország, Olaszország és Spanyolország számra nem volt váratlan a növekvő nyomás, hiszen ők – a migrációs útvonalak rajtuk áthaladó jellegéből következően – eddig is saját bőrükön érezhették ezt a hatást. Hazánk – mint az EU keleti schengeni határa – földrajzi elhelyezkedéséből adódóan talán még inkább ki van téve a folyamat okozta kihívásoknak.

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Fodor László: Nekünk nyolc? - Hogy állunk az okos méréssel? (2016. február 2.)

Az okos mérés bevezetésének több ágazatban, de különösen a villamos energia szolgáltatás terén van ma aktualitása. Ez a szektor kiemelést érdemel azért is, mert az Európai Unió klímapolitikai célkitűzései (az Európai Tanács 2007 márciusi következtetései szerint 2020-ra 20%-os kibocsátás-csökkentés az üvegházgázokból, 20%-os arány elérése a megújuló energiahordozókból, és ami a mérés szempontjából legfontosabb, 20%-os energia hatékonyság javulás) elsősorban rá vonatkoznak.  Okos mérés, illetve okos hálózatok nélkül e célok aligha teljesíthetők.

JTI Blog - Sik-Simon Rita: Hibás információk a számlaidőszakról - fogyasztóvédelemi magánjog, közjogi szankciókkal (2016. 02. 01.)
- Az Európai Bíróság megismételte, hogy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok esetében az általános tisztességtelenségi kritériumok nem vizsgálandók. - Az Európai Bíróság úgy értelmezte a tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelvet, hogy az irányelv hatálya alá eső gyakorlatnak minősül az egyetlen fogyasztót érintő, egyszeri kereskedői cselekmény is.
Sociologija (2015/4)
Megjelent a Sociologija c. folyóirat 2015/4-es száma Danilo Vukovic és Fekete Balázs szerkesztésében. A 2015/4-es szám a 2014-ben Belgrádban tartott jogszociológia konferencia válogatott tanulmányait tartalmazza.
MTA Law Working Papers - Szabó Miklós: Kritika és koncepció – Válasz Pokol Béla vitacikkére (2016/4)
Egy vitacikk megadja az arra adható – első – válasz kereteit és tartalmát. Így van ez ebben az esetben is. A válasz a kritikai pontok mentén, azokat követve halad előre. Ennek során különbséget tesz az egyszerű utánanézéssel, átgondolással tisztába tehető kérdések, és a tárgyban szereplő könyv koncepcióját, alapvetését érintő észrevételek között. Megköszönve és komolyan megfontolva Pokol Béla vitatéziseit közülük azok bizonyultak megfontolásra és későbbi beépítésre alkalmasnak, amelyek egyrészt megalapozott kritikát tartalmaznak, másrészt nem igénylik egy egészen más könyv egész más koncepció alapján való megírását. Azt írja meg valaki más.
MTA Law Working Papers - Gellért Ádám: A népbírósági jog hálójában - Perújítási eljárás Hóman Bálint ügyében (2016/5)
Tanulmányom a Hóman Bálint felmentéséhez vezető perújítási eljárást mutatja be és elemzi. Álláspontom szerint a Fővárosi Törvényszék ítélete több szempontból is kifogásolható, és a perújítási indítvány alapján nem vezethetett volna a politikussal szemben hozott népbírósági ítéletek hatályon kívül helyezéséhez. Véleményem szerint a törvényszék nem elemezte kellő mélységben a Népbíróságok Országos Tanácsa (NOT) által hozott ítéletet. A Fővárosi Törvényszék ugyanis nem vette figyelembe, hogy a NOT Hóman Bálint tevékenységét átminősítette és a Budapesti Népbíróság által megállapított egyes részcselekményeket ún. jogi egységbe foglalta. A NOT szerint Hóman népellenes és háborús bűncselekménynek minősülő össztevékenységével egy rendbeli háborús bűncselekményt követett el. A NOT indokolása szerint Hóman nem csak elősegítette Magyarországnak a háborúba való fokozottabb mértékű belesodródását, hanem azt megakadályozni sem törekedett. A Fővárosi Ítélőtábla útmutatása alapján a Fővárosi Törvényszéknek csupán egyetlen részcselekmény tekintetében – Hóman tevékenysége a Minisztertanács 1941. június 26-i ülésén – kellett lefolytatnia a perújítási eljárást. A bíróság ítéletében megállapította, hogy Hóman – mivel nem szándékosan követte el cselekedetét – nem segítette elő a háborúba való belesodródást a minisztertanácsi ülésen kifejtett magatartásával. Álláspontom szerint azonban Hóman felelőssége ebben a bűncselekményben is fennáll, mert a terhére rótt háborús bűncselekményt az is elköveti, aki azt megakadályozni nem törekedett. A Fővárosi Törvényszék azonban ott tévedett igazán, amikor Hómant az egységbe foglalt bűncselekmény alól felmentette. Álláspontom szerint ezt csak akkor tehette volna meg, ha előtte egyenként megvizsgálja a többi részcselekményt is. Erre azonban az eljárás egyik szakaszában sem került sor.
Polgári Jog (2016. január)

A Wolters Kluwer által ez év januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A folyóirat tanulmányai és jogeset-magyarázatai double-blind peer review rendszerben lektoráltak. A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését.

Az első szám tartalomejgyzéke:

Tanulmány
Gárdos István: A pénz fogalma
Jogesetelemzés
Sepsi Tibor: Egy elvétett ugrás – A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.112/2015/4. számú ítélete az intézkedő rendőrök képmáshoz való jogáról az alkotmánybírósági döntés után
Ptk. a jogesetek tükrében
Varga Yvett: A főkötelezett ellen folyó felszámolási eljárás és a kezesség kapcsolata
Kelemen Bíborka: Ajánlat és elfogadás
Döntvény
PJD2016. 1.
PJD2016. 2.
Fórum
Vékás Lajos: Benke József – Reményvétel
Kundrák Villő: A jogellenesen keletkezett hangfelvételek bizonyítékként történő felhasználhatóságának problematikája, különös tekintettel a családjogi perekre
Kovács Krisztián – Csehi Zoltán: Az új Polgári Törvénykönyv eddigi jogirodalma

Friss könyvek
A Contemporary History of Exclusion - The Roma Issue in Hungary from 1945 to 2015
Szerző: Majtényi Balázs – Majtényi György
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Jogalkotás és kodifikátorok egykor és ma – Vladár Gábor emlékére

PROGRAM
10:00 Homoki-Nagy Mária köszöntője
Trócsányi László: Kodifikáció egy igazságügyi miniszter szemszögéből
Sulyok Tamás: Kodifikáció és alkotmányosság
Szmodis Jenő: A kodifikáció kulturális és természeti vonatkozásairól
11:30 Kávészünet
Boleratzky Loránd: Az egyházi törvényhozás szempontjai
Antal Tamás: Az Igazságügyminisztérium Vladár Gábor megbízatása idején
Révész Béla: Vladár Gábor életének és munkásságának dokumentumaiból
13:00 Ünnepi fogadás

Visszajelzést kérünk 2016. február 8-ig. E-mail: conference@im.gov.hu,

Időpont: 2016-02-11 10:00
Helyszín: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Díszterme. 6720 Szeged, Somogyi utca 7.
Műhelyvita Dinók Henriett „Érvek a struccpolitika ellen: gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai adatgyűjtési kérdések" c. tanulmányáról
Opponensek: Pap András (MTA TK JTI), Dombos Tamás, Háttér Társaság, ELTE TÁTK. Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-02-11 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Konferencia: Péter László öröksége

Program:

10.00-10.15 Hörcher Ferenc (MTA BTK FI) – Fekete Balázs (MTA TK JTI): Köszöntő, az eredmények bemutatása

10.15-10.55 Philip Barker (UCL SSEES): Semantic Change and the Language of the Ancient Constitution 1790-91

10.55-11.35 Varga Benedek (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum): Péter László és az ország fogalom történeti elemzése

11.35-12.15 Szente Zoltán (MTA TK JTI): Az angol és a magyar történeti alkotmány párhuzamos fejlődésének mítoszáról

12.15-12.45 Szendvics-ebéd

12.45-13.25 Kontler László (CEU): A magyar Montesquieu és a magyar Robertson: lefordított konstitucionalizmus az 1830-as években

13.25-14.05 Deák Ágnes (SZTE BTK): Az „ősi alkotmányosság” az 1860-as évek magyar politikai elitjének gondolkodásában

14.05-14.45 Schweitzer Gábor (MTA TK JTI): Péter László nézetei a vallásszabadságról, valamint az állam és az egyház közötti kapcsolatokról

14.45-14.55 Hörcher Ferenc (MTA BTK FI) – Fekete Balázs (MTA TK JTI): Zárszó

Időpont: 2016-02-16 10:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterem (2. emelet)
Műhelyvita Lynne Haney (New York University) "Incarcerated Fatherhood: The Paternal Politics of Mass Imprisonment and Child Support Enforcement in the US" c. tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-02-18 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Nemzetközi Jogi Vitacsoport ülése

Az ülésen a "soft law" problémájával foglalkozó három tanulmány és két további anyag megvitatására kerül sor:

Deák Dániel: Adójogi globalizmus. Állam- és Jogtudomány, LVI/3. (2015) 29-54. és (Adó)jogi globalizmus, puha jog (vázlat) (Ismerteti: Deák Dániel tanszékvezető, egyetemi tanár, BCE GTK) ,

Blutman László: A nemzetközi soft law: hagyjuk dolgozni Occam borotváját. Közjogi Szemle, 2008/1. szám, 28-37. o. (Ismerteti: Ganczer Mónika tudományos munkatárs, MTA TK JTI),

Hillgenberg, Hartmut: A Fresh Look at Soft Law. European Journal of International Law, Vol. 10. No. 3. (1999), 499-515. o. (Ismerteti: Kecskés Gábor tudományos munkatárs, MTA TK JTI).

Az ülés munkanyelve: magyar. Minden érdeklődőt, ideértve a doktori tanulmányaikat folytató kollégákat is, örömmel várunk.

Időpont: 2016-02-18 14:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. em. 28.)
Műhelyvita Michel Troper "Sovereignty, representation and the hierarchy of norms" c. tanulmányáról
Opponensek: Tattay Szilárd (MTA TK JTI), Takács Péter (Széchenyi István Egyetem) Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-02-25 09:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Köszöntő és könyvbemutató Tersztyánszkyné Vasadi Éva tanárnő 80. születésnapja alkalmából

Az ünnepi ülésen felszólalnak:
- S. Em. R. Erdő Péter DSc, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
- Ft. Szuromi Szabolcs DSc, O.Praem., egyetemi tanár, rektor
- Varga Zs. András alkotmánybíró, egyetemi tanár, dékán
- Schanda Balázs egyetemi tanár, prodékán
- Halustyik Anna egyetemi docens, tanszékvezető
- Klicsu László szerkesztő

Időpont: 2016-02-08 16:00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.) Szent II. János Pál terem (Díszterem)
Műhelyvita Jørn Sunde "European Legal Culture" c. tanulmányáról

Opponensek: Fekete Balázs (MTA TK JTI), Gajduschek György (MTA TK JTI).

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-02-25 11:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
A törvényhozás alkotmánybírósági korlátjai

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra a BA illetve MA képzésben részt vevő diákok számára. A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározó az Intézet profilja iránti fogékonyság.

A program rövid leírása: A gyakornokok feladata az Intézetben folyó A törvényhozás alkotmánybírósági korlátjai (Judicial Constraints on Legislatures in Central Europe, JUDICON) című projekthez kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. A 4 hónapra (2016. február 15. – 2016. június 15.) meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet Pócza Kálmánnal, a projekt koordinátorával való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. A munkaidő az elvégzendő feladatok ütemezésének függvényében ingadozhat. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára.

Státusz megnevezése: Gyakornok
Jelentkezési határidő: 2016-02-15