Tartalom
Doktori viták, védések

Juhász Andrea Erika : A kínzás, valamint az embertelen, illetve megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben

Molnár András: Tudományos és dogmatikus aktivizmus, illetve passzivizmus az amerikai Supreme Court XX. század eleji alkotmányértelmezési gyakorlatában

Kevevári István: A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre

Call for papers

Pro Futuro

Felhívás kéziratok leadására a JTI új monográfiasorozatához

Elindult a Kúria új online folyóirata, Forum Sententiarum Curiae címmel

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers - Darázs Lénárd: Entstehung der Teilnichtigkeitsproblematik in den Antiken Rechtsordnungen (2016/8)

Személyi hírek

Új dékáni ciklus az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

Friss könyvek

A kincstalálás római jogi, jogtörténeti és modern jogi kérdésköre

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelyvita Federica Cristani „International Economic Law and Conflict Resolution in the West Bank: Reconciling Dominium, Land Ownership and Land Grabbing" c. tanulmányáról

Műhelyvita Francesco de Cecco „From bank bailouts to State bailouts: law, economics and raw power" c. tanulmányáról

Műhelyvita Stephen Rosenbaum (University of California, Berkeley) „Bureaucratic legalism: Comparing inquisitorial and adversarial decision-making" c. tanulmányáról

További hírek

A hivatalban lévő dékán megbizatásának lejártára tekintettel új dékánt választott a PPKE JÁK Kari Tanácsa.

Doktori viták, védések
Juhász Andrea Erika : A kínzás, valamint az embertelen, illetve megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben
Név: Juhász Andrea Erika
Időpont: 2016-07-01 14:00
Helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Kari Tanácsterem
Molnár András: Tudományos és dogmatikus aktivizmus, illetve passzivizmus az amerikai Supreme Court XX. század eleji alkotmányértelmezési gyakorlatában
Név: Molnár András
Időpont: 2016-06-29 13:00
Helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Kari Tanácsterem
Kevevári István: A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre
Név: Kevevári István
Időpont: 2016-06-24 14:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) Kari Tanácsterem
Call for papers
Pro Futuro

A Pro Futuro című állam- és jogtudományi folyóirat folyamatosan, illetve a következő lapszámhoz 2016. július közepéig várja a kéziratokat. A lap nyomtatott és elektronikus formában egyaránt megjelenik (http://profuturo.lib.unideb.hu/). Tanulmányokat, szemlecikkeket (ismertetőket) egyaránt fogadunk, de az annotációk összeállítására is lehet jelentkezni nálunk a profuturo@law.unideb.hu címen. Szerzői (formai) útmutatónkat itt tanulmányozhatja: http://profuturo.lib.unideb.hu/file/oldal/prof/szerzoiutmutato-final.doc

Határidő: 2016-07-15
Felhívás kéziratok leadására a JTI új monográfiasorozatához
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete elektronikus monográfiasorozatot indít. Ennek keretében a sorozat szerkesztőbizottsága felhívást intéz a jogtudomány művelőihez alapkutatások eredeti eredményeit tartalmazó magyar nyelvű tudományos monográfia kéziratának (vagy az alábbiak szerint két mintafejezetének) benyújtására.
Határidő: 2016-11-30
Elindult a Kúria új online folyóirata, Forum Sententiarum Curiae címmel
A 2016-ban indult joggyakorlat-elemző csoportok által vizsgált témákban várunk tanulmányokat, amelyek megjelentetéséről – a szakmai lektorálás eredményeként – a szerkesztőbizottság dönt. A tanulmányok megkívánt terjedelme minimum 40 000, maximum 100 000 leütés. Az I. évfolyam 2. számhoz a kéziratok benyújtásának határideje: 2016. június 30., az alábbi e-mail címre: forum@kuria.birosag.hu.
Határidő: 2016-06-30
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers - Darázs Lénárd: Entstehung der Teilnichtigkeitsproblematik in den Antiken Rechtsordnungen (2016/8)

Amennyiben az érvénytelenség oka a szerződés egy meghatározott részét érinti, a modern jogrendszerek a részleges érvénytelenséggel kapcsolatos szabályrendszert rendelik alkalmazni az érvénytelenség jogkövetkezményeként. Maga a részleges érvénytelenség alkalmazása azonban számos dogmatikai problémát vet fel, és többféleképpen is szabályozható. Így célszerűnek és szükségesnek mutatkozik a részleges érvénytelenség keletkezésének és gyökereinek jogtörténet feltárása. Az ezzel kapcsolatos munkák jellemzően a római jogba nyúlnak vissza, és azt vizsgálják, hogy ott miként „keletkezhetett” a részleges érvénytelenség. Ugyanakkor más antik jogrendszerek ezirányú vizsgálatával adós a jogtörténet, hiszen nehezen hihető, hogy a római jog előzményeként funkcionáló, vagy azzal párhuzamosan fejlődő jogrendszerekben ez a jelenség teljesen ismeretlen lett volna. A tanulmányban feltárásra kerül az ókori Mezopotámia és Egyiptom „magánjoga”, valamint az ókori görög jog a részleges érvénytelenség szempontjából. Bizonyítást nyer, hogy ezekben a jogokban is minden bizonnyal ismert volt a részleges érvénytelenség problematikája. Természetesen nem arról van szó, hogy a problémakört akár szabályozták volna, vagy a tudatos jogalkalmazás keretében akár a fogalmat ismerték volna, vagy dogmatikailag kidolgozásra került volna a részleges érvénytelenség. Ugyanakkor a kezdetleges gazdasági és társadalmi viszonyok között is megjelent a szerződés részleges kikényszeríthetőségének jelensége. A római jog a problémakörhöz komplexebben és tudatosabban viszonyult, de a részleges érvénytelenség itt sem intézményesedett, jóllehet a napi joggyakorlatban tömegesen jelent meg ez a jelenség, és kezelése meglehetősen komplex volt. Az alábbi, német nyelvű tanulmány a részleges érvénytelenség antik jogban fellelhető gyökereit, és a részleges érvénytelenség problematikájának keletkezését mutatja be.

Személyi hírek
Új dékáni ciklus az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

2016. július elsejétől három éven át Menyhárd Attila, a Polgári Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Jogi Továbbképző Intézet igazgatója tölti be a Kar dékáni tisztét.

Friss könyvek
A kincstalálás római jogi, jogtörténeti és modern jogi kérdésköre
Számos tudományos probléma merül fel a kincstalálás kérdéskörét illetően a középkori és újkori jogtörténetben, valamint a modern összehasonlító jogi vizsgálódások során is. Mindez már önmagában véve is indokolttá teszi, hogy a kincstalálásra vonatkozó szabályozás római jogi, középkori és újkori jogtörténeti, valamint modern jogi kérdéskörére nézve a hazai szakirodalomban is napvilágot lásson egy hosszabb lélegzetvételű, monografikus igényű tanulmány arra a körülményre is tekintettel, hogy a kincsen történő tulajdonszerzés kérdéskörével Magyarországon eddig nagyon kevés szerző foglalkozott beható jelleggel. A szerző az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének adjunktusa.
Szerző: Siklósi Iván
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelyvita Federica Cristani „International Economic Law and Conflict Resolution in the West Bank: Reconciling Dominium, Land Ownership and Land Grabbing" c. tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-06-30 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Francesco de Cecco „From bank bailouts to State bailouts: law, economics and raw power" c. tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-07-07 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Stephen Rosenbaum (University of California, Berkeley) „Bureaucratic legalism: Comparing inquisitorial and adversarial decision-making" c. tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-09-01 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
További hírek
A hivatalban lévő dékán megbizatásának lejártára tekintettel új dékánt választott a PPKE JÁK Kari Tanácsa.