Tartalom
Call for papers

6. Tagung der DVPW-Themengruppe „Politik und Recht“: Die Grenzen der Verfassung

Masterclass on European and Comparative Migration Law with Kees Groenendijk (Giessen, 20 November 2015)

Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica Volume 56 Issue 4 (2015)

Zlinszky János emlékülés

Habilitációk

Nemes András: Érvek és ellenérvek a sportjog önállóságáról

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Közjavak.hu - az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. szeptember 13.)

Közjavak.hu - MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. szeptember 21.)

Állam- és Jogtudomány (2015/2.)

JTI Blog - Veress Emőd: Bemutatták az Európai Társasági Modelltörvény tervezetét (2015.09.17.)

MTA Law Working Papers - Schweitzer Gábor: A magántanári habilitációtól az egyetemi katedráig – Adalékok Magyary Zoltán tudományos pályaképéhez (1923-1930) (2015/22)

MTA Law Working Papers - Mélypataki Gábor: A közszolgálati- és munkajog szerepének, jogrendszerbeli helyének változása és hatása a jogviszony szereplőire a mindennapokban (2015/23)

MTA Law Working Papers - Varga Csaba: A jogtudomány természete (2015/24)

Személyi hírek

Gaizler Gyula - emlékérem Dr. Labady Tamás címzetes egyetemi tanár részére

In Memoriam Prof. Dr. Bíró György

Friss könyvek

Kortárs jogelmélet

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Reform of Secured Transactions Laws, Chinese and European Experiences Compared

Kutatók Éjszakája az ELTE ÁJK-n

The Autonomy of EU Law from the Perspective of International Judicial Bodies: A Mixed Blessing?

Kerekasztal-beszélgetés: XVI. Benedek pápa jogi gondolkodása

A magyar jogrendszer állapota – 2015 (konferencia és kéziratvita)

Műhelyvita Friedery Réka „UM's in the Jurisprudence of the ECtHR" c. tanulmányáról

Áder János: A klímaváltozás hatása a fenntartható fejlődésre

Zlinszky János emlékülés

Lehetőségek és kihívások. A virtuális világ jogi kérdései c. tudománynapi konferencia

Recent trends in European Private Law and Private International Law (4th Greek-Hungarian Symposium)

Kutatók éjszakája a Miskolci Egyetem ÁJK-n

A büntető eljárásjog új koncepciója

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Volterra Fietta - BIICL Internship Programme in Public International Law

5 postdoctoral posts at the University of Liverpool

Fully funded PhD scholarships at the European University Institute

További hírek

Az MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport az UACES éves konferenciáján

A 2015. évi intézeti díjak átadása

Call for papers
6. Tagung der DVPW-Themengruppe „Politik und Recht“: Die Grenzen der Verfassung
22.–24. September 2016, Humboldt-Universität zu Berlin
Határidő: 2015-12-31
Masterclass on European and Comparative Migration Law with Kees Groenendijk (Giessen, 20 November 2015)
The Faculty of Law and the Giessen Graduate Centre for Social Sciences, Business, Economics and Law at Justus Liebig University Giessen will host a Masterclass on European and Comparative Migration Law with Kees Groenendijk. Professor Groenendijk is a former Professor of Sociology of Law at Radboud University Nijmegen. He is a pioneer and leading academic of legal scholarship on the Europeanisation of migration law and policy that builds on interdisciplinary knowledge. Professor Groenendijk is co-founder and director of the leading European research institution in the field, the Center for Migration Law (CMR) at the University of Nijmegen.
Határidő: 2015-10-15
Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica Volume 56 Issue 4 (2015)
The Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica (HJLS) is an international double blind peer-reviewed journal of the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, founded in 1959 by the Hungarian Academy of Sciences, one of the most prestigous legal journals of Hungary. The main aim of the Hungarian Journal of Legal Studies is to provide a forum for all topics relevant to Central European legal systems.
Határidő: 2015-10-15
Zlinszky János emlékülés
Határidő: 2015-09-25
Habilitációk
Nemes András: Érvek és ellenérvek a sportjog önállóságáról
Név: Nemes András
Időpont: 2015-09-30 10:30
Helyszín: Miskolci Egyetem XXXII. előadó
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Közjavak.hu - az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. szeptember 13.)

Szilágyi János Ede: Vízhez való jog – ábránd vagy immáron valóság? II.

Közjavak.hu - MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. szeptember 21.)

Horváth M. Tamás: Kié a közjog?

Állam- és Jogtudomány (2015/2.)
Az új lapszám elektronikus változata az MTA TK Jogtudományi Intézet honlapján a http://jog.tk.mta.hu/allam-es-jogtudomany-2015-2-szam oldalon olvasható.
JTI Blog - Veress Emőd: Bemutatták az Európai Társasági Modelltörvény tervezetét (2015.09.17.)
Az Európai Társasági Modelltörvény Tervezet (European Model Company Act - EMCA) a kötelmi jog területén már kidolgozott Principles of European Contract Law (PECL) és a Draft Common Frame of Reference of European Private Law (DCFR) társasági jogi megfelelője. Az EMCA akár egészében átültethető a nemzeti jogokba, de sokkal realistább az a megközelítés, amely abban bízik, hogy az EMCA bizonyos részeit, részleteit fogják átvenni az európai államok.
MTA Law Working Papers - Schweitzer Gábor: A magántanári habilitációtól az egyetemi katedráig – Adalékok Magyary Zoltán tudományos pályaképéhez (1923-1930) (2015/22)
Az összeállítás Magyary Zoltán 1923 és 1930 közötti tudományos pályafutásának kevéssé feltárt mozzanataival foglalkozik. Magyary Zoltán, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium IV. tudománypolitikai és egyetemi ügyosztályának vezetőjeként 1927-ben szerezte meg az egyetemi magántanári címet. Három évvel később nyilvános rendes egyetemi tanárként meghívást kapott a budapesti tudományegyetem jog- és államtudományi kara frissen szervezett közigazgatási- és pénzügyi jogi tanszékére. A levéltári források alapján rekonstruálható, hogyan zajlott le a csak második nekifutásra sikeres egyetemi magántanári habilitáció, miként az is, hogy milyen megfontolásokra tekintettel került a közjogi- és közigazgatási jogi tanszék átszervezése révén létrejövő közigazgatási- és pénzügyi jogi tanszék élére. Közben kétszer is ajánlották az MTA levelező tagjává, ám megválasztása nem járt sikerrel, annak dacára, hogy komoly erőfeszítéseket tettek Magyary Zoltán akadémikussá választása érdekében.
MTA Law Working Papers - Mélypataki Gábor: A közszolgálati- és munkajog szerepének, jogrendszerbeli helyének változása és hatása a jogviszony szereplőire a mindennapokban (2015/23)
A munkajog és a közszolgálati jog fogalmi struktúrája sokszor összekapcsolódik. Ezeknek a fogalmaknak az értelmezése ezért többlet jelentésrétegeket hordozhatnak. Ez kifejezetten érvényesül azoknál a fogalmaknál, melyeket a jogalkotó a legújabb kori kodifikáció során tett a normaszövegek részévé explicit módon. Ezek a fogalmak kimondatlanul is az adott munkajogi és szolgálati jogviszonyok sajátja volt, némileg eldugva a félhomályban. A kérdés, hogy fénybe kerülésük, és erőltetett alkalmazásuk vajon szükséges-e, illetve beváltja-e a hozzáfűzött reményeket. Lehet-e objektívan alkalmazni, vagy a szubjektivitás fog teret nyerni az objektivitás álcája mögött. Jelen dolgozat kapcsolódva a jogtudomány szerepéről és hasznáról szóló konferenciához, arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tudomány és a gyakorlat hogyan kezelheti és értelmezheti ezeket a fogalmakat.
MTA Law Working Papers - Varga Csaba: A jogtudomány természete (2015/24)
A tudomány az emberi érzékelés körébe vont világról szerzett ismeretek rendszerszerű feldolgozása. Ebből a humán tudomány mindenekelőtt történelmi tapasztalatok általánosításán nyugszik. A tudományos ismeret univerzalitásra törekszik, a tapasztalat azonban eleve partikuláris: hic et nunc körülhatárolt s így általánosítási lehetőségében korlátozott. A jogtudomány tárgyaként a jog azon emberi életviszonyok szabályozása, amelyek (1) a társadalom egészét magában foglalóan (2) alapvető érdekkonfliktusok (3) végső rendezését látják el. Közvetlenül a jog — mint (a) normatíve felfogott társadalmi magatartás, (b) tételezés, (c) hatósági döntéshozatal és kikényszerítés, s (d) az előbbi(ek) kommentárja, majd dogmatikája — legfeljebb járulékos tárgya, de közvetlenül semmiképpen sem tartalma a jogtudománynak. Tapasztalaton alapultsága folytán — ideáltípusában, melyhez az angolszász hagyomány áll legközelebb — a jogtudomány eleve historikus és komparatív, teoretikus megfontolásokon nyugvó. Ezekre építhetők csupán — amiben a latinikus/germán hagyomány a leginkább példamutató — rendszerszerűen megfogalmazott, általánosításra alkalmas fogalmak, elvek, intézmények. Mindezek alapja az ordoról az adott társadalom világképében alkotott eszmény; ennek kiművelésével bontanak ki fogalmakat, elveket, intézményeket az egyes jogtudományok. Mindez annyiban szövegelemzés csupán, amennyiben történeti, s annyiban empíriára építő, amennyiben társadalomtudományi az adott jogtudományi vizsgálódás. Fogalmainak, elveinek, intézményeinek még itt feltárt összefüggése sem jogdogmatikai, hanem jogtudományi szintű, mert felette áll a jogi kultúrák és nemzeti jogrendek változatosságának. Alkotott és alkalmazott jog így csak annyiban releváns számára, mint amennyire egy műszaki alkotás építése vagy használata az egzakt tudományoknak. Minden egyéb már gyakorlati foglalatoskodás és/vagy jogpolitika.
Személyi hírek
Gaizler Gyula - emlékérem Dr. Labady Tamás címzetes egyetemi tanár részére
In Memoriam Prof. Dr. Bíró György

2015. szeptember 10-én, életének 61. évében elhunyt Bíró György, a Miskolci Egyetem professzora.

Friss könyvek
Kortárs jogelmélet
A kortárs jogelméletek a hazai szakirodalomban csak esetleges figyelmet kapnak, leginkább egyedi kutatási problémákhoz kapcsolódva jelennek meg eltérő hangsúlyokkal. Bemutatásukra, kritikai elemzésükre még nem vállalkoztak, ezért részben ezt a hiányt próbálja ez a kötet betölteni. Természetesen a könyvnek nem célja a kortárs jogelmélet átfogó és teljes körű vizsgálata, hanem egyes irányzatok – szociológiai jogelmélet, jog és nyelv, jog és irodalom, jogi feminizmus, jog és érzelmek, erény-jogelmélet, és kortárs angolszász természetjog – önmagában megálló, részletes elemzésére törekszik, remélve, hogy ezek alapján az olvasó is képet alkothat majd a kortárs jogelméleti törekvések sokszínű világáról.
Szerző: Fekete Balázs-Fleck Zoltán (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Reform of Secured Transactions Laws, Chinese and European Experiences Compared
Helyszín: Budapest, 1051, Nádor u. 9. (CEU), Monument Building, Popper Room
Kutatók Éjszakája az ELTE ÁJK-n
2015. szeptember 25-én ismét megrendezésre kerül a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat. Fontos évfordulóhoz érkezett Európa legnagyobb tudománykommunikációs rendezvénysorozata – az idei már a 10. évfordulója annak, hogy a tudomány sokszor titokzatosnak vagy a hétköznapoktól távolinak tűnő világa megmutatja a szórakoztató oldalát. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara idén öt érdekes programmal várja az érdeklődőket. A tudomány ezen az estén sem pihen!
Helyszín: Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. emelet)
The Autonomy of EU Law from the Perspective of International Judicial Bodies: A Mixed Blessing?

Participation at the workshop is free of charge and all interested are welcome to attend. Participants are kindly required to register in advance by e-mail at tamas.molnar@uni-corvinus.hu.

Időpont: 2015-10-01 09:30
Helyszín: Hungarian Academy of Sciences, Centre of Social Sciences, Jakobinus Room, 1014 Budapest, Országház utca 30
Kerekasztal-beszélgetés: XVI. Benedek pápa jogi gondolkodása
A beszélgetés résztvevői: Fekete Balázs tudományos munkatárs, MTA TK JTI; egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Hörcher Ferenc igazgató, MTA BTK Filozófiai Intézet; egyetemi tanár, PPKE BTK Szalai Ákos tudományos munkatárs, MTA TK JTI; egyetemi docens, PPKE JÁK Szuromi Szabolcs intézetvezető egyetemi tanár; rektor, PPKE A beszélgetést vezeti: Jakab András igazgató, tudományos tanácsadó, MTA TK JTI
Időpont: 2015-09-29 14:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
A magyar jogrendszer állapota – 2015 (konferencia és kéziratvita)

Szervezők: Jakab András és Gajduschek György. A projekt részletei és koncepciója letölthetők innen: http://jog.tk.mta.hu/a-magyar-jogrendszer-allapota. A konferencia nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2015-10-14 16:00
Helyszín: MTA TK JTI – 1014 Budapest Országház u. 30. – Jakobinus terem
Műhelyvita Friedery Réka „UM's in the Jurisprudence of the ECtHR" c. tanulmányáról
Opponensek: Ziegler Dezső Tamás (MTA TK JTI), Szuhai Ilona (NKE) Nyelv: magyar Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2015-10-15 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Áder János: A klímaváltozás hatása a fenntartható fejlődésre
Időpont: 2015-10-13
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Zlinszky János emlékülés
Időpont: 2015-10-12
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Lehetőségek és kihívások. A virtuális világ jogi kérdései c. tudománynapi konferencia
Időpont: 2015-11-25 14:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kassai úti Campus C/I.
Recent trends in European Private Law and Private International Law (4th Greek-Hungarian Symposium)

Recent trends in European Private Law and Private International Law címmel negyedik alkalommal kerül sor szimpóziumra görög és magyar szakemberek részvételével az ELTE ÁJK-n.

Időpont és helyszín: 2015. október 9. (péntek), Kari Tanácsterem.

Regisztrációjukat október 5-ig kérjük és várjuk a konferencia@ajk.elte.hu címen.

Időpont: 2015-10-09 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Kutatók éjszakája a Miskolci Egyetem ÁJK-n

Az eperjesi-miskolci evangélikus jogakadémia (1667-1949) átörökített emlékei, hagyományai

Időpont: 2015-09-25 17:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK (A6 épület, XX. előadó)
A büntető eljárásjog új koncepciója
A vitaindítót Herke Csongor, a a PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a korreferátumot Miskolci Barna miniszteri biztos tartja.
Helyszín: PAB Székház 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Volterra Fietta - BIICL Internship Programme in Public International Law
This exciting new internship opportunity will be filled by up to four candidates and will last a minimum of six months: three months with BIICL and three months with Volterra Fietta. Applications will be accepted until 28 September 2015 with interviews in the week starting 1 October 2015. It is hoped that the first candidates will start before the end of October 2015.
Státusz megnevezése: 6-month internship
Jelentkezési határidő: 2015-09-28
5 postdoctoral posts at the University of Liverpool

We are seeking to recruit highly motivated individuals to work on their own clearly defined research plans within the School of Law & Social Justice. You will have an excellent academic grounding in an area of relevant research and you will build on this grounding by working on a detailed research plan to be undertaken over three years. You should have (or be about to obtain) a PhD in a Social Science of other relevant discipline. The posts are available until 31 August 2018.

Státusz megnevezése: Postdoctoral Research Associate
Jelentkezési határidő: 2015-11-06
Fully funded PhD scholarships at the European University Institute

The Law Department offers a four-year Ph.D. programme leading to the award of a doctorate. An LL.M. degree is awarded upon the successful completion of the first year of the Ph.D. programme. Researchers follow a structured programme of research and training. A wide range of seminars and workshops is offered in key fields, many of which are linked to research projects in the Law Department , or are interdisciplinary and organised jointly with other departments of the EUI.

Státusz megnevezése: doctoral student
Jelentkezési határidő: 2016-01-31
További hírek
Az MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport az UACES éves konferenciáján
Idén szeptember 7-9. között Spanyolországban, Bilbaoban rendezték meg az UACES (Univeristy Association for Contemporary European Studies) éves konferenciáját. A nagyszabású, mintegy 150 panelt felvonultató, több száz kutató részvételével megrendezett konferencián az MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport tagjai - Czina Veronika, Fekete Balázs, Horváthy Balázs, Nyircsák Adrienn és Varju Márton - sikeresen képviselték a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontját. A kutatócsoport négy panellel készült a konferenciára, melyek különféle szempontok szerint (elméleti, gazdasági, alkotmányos, szabályozási) vizsgálták a nemzeti érdek megjelenését az európai uniós jogban és kormányzásban. A Lendület-HPOPs által összeállított panelekben a kutatócsoport nemzetközi kutatási hálózatának vezető nyugat-európai egyetemeken dolgozó tagjai is közreműködtek. A konferencia mind tudományos, mind pedig kapcsolatépítési szempontból rendkívül eredményes volt, hiszen egyrészt nagy érdeklődés mutatkozott a kutatócsoport paneljeire, másrészt pedig több nemzetközi együttműködés lehetősége is felmerült a konferencia egyes résztvevőivel.
A 2015. évi intézeti díjak átadása
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a 2015. évben az életműdíjat, a Iuris Consulto Excellentissimo Díjat Prof. Dr. Ruszoly Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának; a kiemelkedő elméleti munkásságért járó Peschka Vilmos Emlékérmet Prof. Dr. Horváth M. Tamásnak, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának; míg az elméleti munkásság mellett, a joggyakorlat fejlesztése terén betöltött meghatározó szerepért járó Pulszky Ágost Emlékérmet Prof. Dr. Lábady Tamásnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar címzetes egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak, a Pécsi Ítélőtábla első elnökének adományozza.