Tartalom
Call for papers

Publikációs felhívás: Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Pro Futuro (2015/1)

MTA Law Working Papers - Ambrus István: A kis értékű tulajdonsértések kezelésének néhány kérdése büntetőjogi nézőpontból (2015/15)

MTA Law Working Papers - Hollán Miklós: A korrupciós bűncselekmények szabályozási újdonságai – egy törvényjavaslat margójára (2015/16)

MTA Law Working Papers - Tóth J. Zoltán: A dogmatikai, a logikai és a jogirodalmi értelmezés a magyar felsőbírósági gyakorlatban (2015/17)

JTI Blog - Peter Van Elsuwege: EU-Russia Relations and the crisis in Ukraine: how to proceed? (2015. 06. 15.)

JTI Blog - Bárd Petra: The Hungarian life imprisonment regime in front of apex courts I. - The findings of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court (2015. 06. 18.)

JTI Blog - Bárd Petra: The Hungarian life imprisonment regime in front of apex courts II. - The findings of the Kúria (Supreme Court) (2015. 06. 18.)

JTI Blog - Hollán Mikós: A kormányzat kihátrált az orvosi hálapénz egyértelmű büntetőjogi szabályozása mögül (2015. 06. 18.)

Személyi hírek

Elnyert Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak

Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János

Friss könyvek

Magyar munka-, és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel

Európai és magyar összehasonlító munka-, és közszolgálati jog

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

"The Law of Lawmaking in the Legislature & the Executive" Lecture by Susan Rose-Ackerman

Műhelyvita Körtvélyesi Zsolt „Minority Group Claims As Class Actions: Courts Could Do More” c. tanulmányáról

Műhelyvita Valerio Lubello „Data retention and its implications for the fundamental right to privacy: a European perspective” c. tanulmányáról

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

University Assistant (prae doc) at the Department of Legal Philosophy, Law of Religion and Culture

Applied Legal Theory at Scuola Superiore Sant'Anna (Sant'Anna School of Advanced Studies) - Institute of Law, Politics and Development (DIRPOLIS)

Comparative Administrative Law at the University of Luxembourg

További hírek

Videó: Foglalkoztatáspolitika - A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a foglalkoztatáspolitikában

Videó: Nyugdíjpolitika - A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a nyugdíjpolitikában

Videó: Czúcz Ottó előadása az Európai Unió Törvényszékének működéséről

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 2015. június 17-i állásfoglalása

Call for papers
Publikációs felhívás: Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga

Tanulmányokat, joggyakorlat-elemző írásokat és recenziókat egyaránt várunk a szerkesztőség e-mail címére: profuturo@law.unideb.hu. A lap szerkesztési elveit itt olvashatják: http://profuturo.lib.unideb.hu/sjk/197/szerzoink_figyelmebe.pdf

Határidő: 2015-07-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Pro Futuro (2015/1)

Ízelítő a nyomtatásban most megjelent 2015/1. szám tartalmából: Fekete Balázs és Gajduschek György tanulmánya (egy jogszociológiai kutatómunka eredményeinek első részeként) minden bizonnyal széleskörű érdeklődésre számíthat, hiszen a hazai társadalom jogismeretének kérdésével foglalkozik. Fazekas Flóra Magyarország európai uniós tagságának alkotmányjogi alapjait mutatja be, a kulcsfontosságú „Európa-klauzula” és más rendelkezések elemzése, a vonatkozó szakirodalmi és alkotmánybírósági álláspontok alapján. Pribula László a sajtószabadság érvényesülése és a személyiségi jogok védelme közötti, összetett viszonyrendszerben vizsgálja azt a gyakran felmerülő kérdést, hogy mi minősül véleménynek, s mi tényállításnak. Kengyel Miklós az EU polgári eljárásjogának egyik meghatározó intézménye, a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás lényegét, jelentőségét mutatja be, aminek az apropója, hogy a jogintézményt 2015. január 10-től végleg felszámolták. Tóth Andrea Noémi a távoltartás intézményének hazai szabályozását tekinti át, első sorban büntető eljárásjogi szempontból, de emellett a kapcsolódó, egyéb jogterületek, s társadalomtudományi összefüggések is szóba kerülnek. Angyal Zoltán és Kiss Lilla Nóra egy a közelmúltban napvilágot látott, európai bírósági vélemény kapcsán vizsgálja az EU-nak az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő csatlakozása kérdéseit. Szabó Zsuzsanna a többszintű alkotmányosság keretei között működő, többpólusú – a tagállami alkotmánybíróságok és rendes bíróságok, az Európai Unió Bírósága illetőleg az Emberi Jogok Európai Bírósága által érvényesített – jogvédelem kérdéseit veti fel. Balogh Éva az Alkotmánybíróság határozatát elemzi, amelyik először foglalt állást az olvasói észrevételekről (kommentekről), illetőleg a tárhelyszolgáltatónak az azok tartalmáért fennálló felelősségéről. Biró Gyula Fenyvesi Csaba kriminalisztikai tárgyú monográfiáját, Talabos Dávidné Lukács Nikolett pedig Bódiné Beliznai Kinga jogi szimbólumokról és rituálékról szóló, történeti megközelítésű munkáját ismereti. A debreceni jogi kar népes szerzői kollektívája által készített annotációs rovat ezúttal a 2013. év hazai szakirodalmi termésének első részét mutatja be, a bibliográfiai adatok mellett a fontosabb tartalmi elemek illetve tudományos eredmények összefoglalásával.

MTA Law Working Papers - Ambrus István: A kis értékű tulajdonsértések kezelésének néhány kérdése büntetőjogi nézőpontból (2015/15)
Ebben a rövid munkában vázlatosan, büntetőjogi nézőpontból tekintem át a hazai jogunkban a kis értékű tulajdonsértések elleni fellépésre lehetőséget biztosító jogintézményeket. Hangsúlyosabban az állam által polgáraira delegált jogokat vizsgálom, a tanulmány utolsó pontjában a jogalkotás lehetséges feladatai közül is kiemelek néhányat. A büntetőjogi jogos védelmet összevetem a büntetőeljárási jogból ismert elfogási joggal, valamint a hivatali és hatósági jogokkal, továbbá a polgári jogból ismert jogos önhatalommal. Megállapítom, hogy egyes vonatkozásokban egyikük, más vonatkozásban másikuk biztosít valamilyen értelemben kiterjedtebb jogvédelmet. Terminológiai, érdemi, eljárásjogi problémákat is felvetek. A de lege ferenda javaslatok körében megfontolandónak tekintem a szabálysértési jog kivezetésével egyidejűleg a bűncselekmények súly szerinti felosztása körében a trichotom rendszer visszaállítását.
MTA Law Working Papers - Hollán Miklós: A korrupciós bűncselekmények szabályozási újdonságai – egy törvényjavaslat margójára (2015/16)
Magyarország negyedik büntető törvénykönyve, amely 2013. július 1. napján lépett hatályba, külön fejezetben foglalja össze a korrupciós bűncselekményeket. A kódex hatályba lépésétől számított két éven belül azonban a Kormány már szükségesnek tartotta ezen bűncselekményekre vonatozó büntető rendelkezések módosítását. A tanulmány áttekinti a Kormány által javasolt legfontosabb módosításokat, valamint megvizsgálja, hogy azok hatályos jogunkhoz képest enyhébb vagy szigorúbb büntetőtörvényt jelentenek.
MTA Law Working Papers - Tóth J. Zoltán: A dogmatikai, a logikai és a jogirodalmi értelmezés a magyar felsőbírósági gyakorlatban (2015/17)
A tanulmány alapja egy empirikus jogszociológiai kutatás, melyre 2009–2011 között került sor. E felmérés során a magyar felsőbíróságok (elsősorban az akkori Legfelsőbb Bíróság, kisebb részben az ítélőtáblák) jogértelmezési gyakorlatára voltunk kíváncsiak: arra, hogy milyen módszereket használnak mindennapi ítélkezésük során ténylegesen a hazai felsőbíróságok. Az akkor felállított 14 jogértelmezési módszer és azok belső fajtái közül jelen írásban a jogi szakmai nyelvi szemantikai, vagyis a jogi terminológia szerinti dogmatikai értelmezés, a dogmatikához szorosan kapcsolódó, a szó szerinti jelentésen túlmutató logikai interpretáció, illetve a jogirodalmi („jogtudományi”) értelmezés használatának elterjedtségét, valamint e metódusoknak a gyakorlati érvelésben játszott szerepét, súlyát vesszük szemügyre.
JTI Blog - Peter Van Elsuwege: EU-Russia Relations and the crisis in Ukraine: how to proceed? (2015. 06. 15.)

A certain level of engagement with the EAEU seems unavoidable, but the parallel development of good and differentiated bilateral relations with individual EAEU member countries remains important. Together with the full implementation of the Association Agreements with Ukraine, Moldova and Georgia, this is a key priority for the EU in the years to come.

JTI Blog - Bárd Petra: The Hungarian life imprisonment regime in front of apex courts I. - The findings of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court (2015. 06. 18.)
The regulation of whole life sentences varies in the Member States, however there seems to be a European consensus on granting some form of a meaningful review for possible conditional release from life imprisonment after the expiry of a long-term period spent in prison. Hungary was among the few Member States of the EU and the Council of Europe to have a sanction regime including whole life sentences without the possibility of review for conditional release – until the European Court of Human Rights (hereinafter: ECtHR, Court or Strasbourg court) ruled on the matter and declared the Hungarian life imprisonment regime to be in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (hereinafter: ECHR or Convention). As a response to the judgment, the legislative introduced a novel Pardon Committee proceeding that could have been scrutinized by the Hungarian Constitutional Court, but it missed this opportunity. A brief analysis of Hungary’s obligations flowing from the Strasbourg judgment and the new Pardon Committee proceeding will be offered in this blog post.
JTI Blog - Bárd Petra: The Hungarian life imprisonment regime in front of apex courts II. - The findings of the Kúria (Supreme Court) (2015. 06. 18.)

The regulation of whole life sentences varies in the Member States, however there seems to be a European consensus on granting some form of a meaningful review for possible conditional release from life imprisonment after the expiry of a long-term period spent in prison. Hungary was among the few Member States of the EU and the Council of Europe to have a sanction regime including whole life sentences without the possibility of review for conditional release, until the European Court of Human Rights (hereinafter: ECtHR, Court or Strasbourg court) ruled on the matter and in Magyar v Hungary (Application no. 73593/10, 20 May 2014) declared the Hungarian life imprisonment regime to be in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (hereinafter: ECHR or Convention). Last week the Kúria, the supreme court of Hungary had to remedy the human rights violation done to the whole life prisoner winning the Strasbourg case. In the review procedure Mr. Magyar was sentenced to life imprisonment with a possibility of conditional release after 40 years the earliest. In the present blog post the judgment will be analyzed in light of the ECHR and the attached case-law.

JTI Blog - Hollán Mikós: A kormányzat kihátrált az orvosi hálapénz egyértelmű büntetőjogi szabályozása mögül (2015. 06. 18.)
Az Országgyűlés által 2015 júniusában elfogadott törvény már nem tartalmaz olyan módosító rendelkezést, amely a hálapénz hatályos büntetőjogi szabályozásának reformjára irányulna. Az Igazságügyi Minisztérium eredeti 2015 márciusában közzétett tervezetében még szerepelt ilyen norma, de azt a kormányzat – feltehetően szakmai szervezetek tiltakozása miatt – időközben visszavonta. Ezzel azonban nem oldotta meg azt a problémát, hogy a hatályos büntetőjogi szabályozás nem felel meg a jogbiztonság alkotmányos követelményének. A hálapénz büntetőjogi megítélésének rendezése tehát továbbra is jogalkotói beavatkozást igényel.
Személyi hírek
Elnyert Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mint befogadó intézmény keretében két jogtudományi témájú Bolyai János Kutatási Ösztöndíj került megítélésre hároméves időtartamra. Friedery Réka (MTA TK JTI ) "Soft law megjelenése az Európai Ombudsman eljárása során" című projektjében az ombudsmani eljárás és az uniós jogforrási rendszer dimenzióját vizsgálja. Veress Emőd (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) kutatásának címe "A társasági jog fejlesztésének alapkérdései az összehasonlító jogban"; a kutatás fő irányait a társasági jogi hitelezővédelem, a vezetői felelősség, a felelősségáttörés, a társaságcsoportok és a szindikátusi szerződés vizsgálata képezik. A Magyar Tudományos Akadémia által alapított ösztöndíj jelentős eredményeket elért fiatal kutatókat hivatott segíteni magyarországi tudományos munkájuk folytatásában, MTA doktori értekezésük megírásában és a tudományos cím megszerzésében. Gratulálunk a sikeres pályázatokhoz!
Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János

Életének 88. évében 2015. június 18-án elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János professzor emeritus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának alapító dékánja, volt alkotmánybíró, a magyar jogásztársadalom kiemelkedő alakja.

Zlinszky János 1928-ban született. 1989 novemberi megalakulásától 1998 márciusáig volt tagja az Alkotmánybíróságnak. Alapító dékánként tevékenykedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1995-ben megalapított Jog- és Államtudományi Karának létrehozásakor. Széles körű jogászi munkásságának legkiemelkedőbb eredménye a római jog kutatása és oktatása volt, emellett szakmai figyelmét alapjogi és jogi etikai kérdésekre és közjogi problémák kutatására irányította. Jogtudósként, tanárként, jogalkalmazóként, közéleti szereplőként, de mindenekelőtt szűkebb és tágabb közösségéért felelős férfiúként vette ki a részét a jogállamiság megteremtéséért folytatott küzdelemből. Gazdag és kiemelkedően eredményes pályafutása során számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült.

Friss könyvek
Magyar munka-, és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel

Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.

Szerző: Prugberger Tamás
Európai és magyar összehasonlító munka-, és közszolgálati jog

Kluwer Kiadócsoport, Complex Kiadó, Budapest, 2014.

Szerző: Prugberger Tamás-Nádas György
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
"The Law of Lawmaking in the Legislature & the Executive" Lecture by Susan Rose-Ackerman
Helyszín: CEU, Nádor u. 9., Popper Room
Műhelyvita Körtvélyesi Zsolt „Minority Group Claims As Class Actions: Courts Could Do More” c. tanulmányáról

Opponensek: Nagy Csongor István (MTA TK JTI), Tóth Judit (Szegedi Egyetem)

Nyelv: angol

Időpont: 2015-07-02 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Valerio Lubello „Data retention and its implications for the fundamental right to privacy: a European perspective” c. tanulmányáról

Opponensek: Szőke Gergely (PTE), Hidvégi Fanny (TASZ)

Nyelv: angol

Időpont: 2015-07-23 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
University Assistant (prae doc) at the Department of Legal Philosophy, Law of Religion and Culture
Státusz megnevezése: University Assistant
Jelentkezési határidő: 2015-07-09
Applied Legal Theory at Scuola Superiore Sant'Anna (Sant'Anna School of Advanced Studies) - Institute of Law, Politics and Development (DIRPOLIS)
Státusz megnevezése: Full Professor
Jelentkezési határidő: 2015-07-08
Comparative Administrative Law at the University of Luxembourg
Státusz megnevezése: Professor
Jelentkezési határidő: 2015-08-31
További hírek
Videó: Foglalkoztatáspolitika - A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a foglalkoztatáspolitikában

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya által szervezett „A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a biztonságpolitikában” címmel 2015. május 26-án megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők:

Andor László közgazdász, korábbi foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős EU-biztos

Cseres-Gergely Zsombor tudományos munkatárs, Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA KRTK)

Scharle Ágota ügyvezető partner, vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet

Moderátor: Boda Zsolt (MTA TK JTI).

Videó: Nyugdíjpolitika - A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a nyugdíjpolitikában

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya által szervezett „A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a biztonságpolitikában” címmel 2015. május 26-án megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők:

Németh György közgazdász, szociológus, nyugdíjszakértő

Tóth András tudományos főmunkatárs (MTA TK PTI)

Moderátor: Jakab András (MTA TK JTI).

Videó: Czúcz Ottó előadása az Európai Unió Törvényszékének működéséről

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel szervez beszélgetéssorozatot, melynek keretében 2015. június 11-én Czúcz Ottó, az Európai Unió Törvényszékének bírája tartott előadást.

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 2015. június 17-i állásfoglalása
A Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya a 2015. június 17-i ülésén az Országgyűléshez T/5050 sz. alatt benyújtott törvényjavaslatról állásfoglalást fogadott el.