Tartalom
Doktori viták, védések

Kecső Gábor: A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia-USA-Magyarország

Call for papers

4th Comparative Law Workshop: Comparative law and the historical perspective

(R)evolution of clinics in Europe (3rd ENCLE Conference) - ELTE Faculty of Law

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers - Boronkay Miklós – ifj. Wellmann György: A választottbíráskodás helyzete Magyarországon (2015/12)

MTA Law Working Papers - Pokol Béla: A jogtudomány társadalomtudományosodása (és így perspektivikus létrejötte) (2015/13)

MTA Law Working Papers - Christián László: Rendészeti politika (2015/14)

Személyi hírek

Szemesi Sándor Nemzeti Kiválóság Díjas

Pap András László egyetemi tanári kinevezése

A Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság tagjává nevezte ki a kormány Nagy Csongor Istvánt és Osztovits Andrást

Friss könyvek

Tanulmányok a jog erkölcsi alapjairól: emberi méltóság, szabad vasárnap, uzsora, pénzügyi világválság

Eszményből bálvány? A joguralom dogmatikája

Az egészségbiztosítási szerződés

Decem anni in Europaea Unione II. Európai és nemzetközi jogi tanulmányok

Decem anni in Europaea Unione I. Jogtörténeti és jogelméleti tanulmányok

Decem anni in Europaea Unione III. Civilisztikai tanulmányok, Miskolci Jogtudományi Műhely 8.

In Memoriam Novotni Zoltán: Emlékkönyv Novotni Zoltán professzor halálának 20. évfordulója alkalmából

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Collective bargaining developments in time of crisis

20. Jubileumi ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem

DIKAIOSYNE 2015 - Sommerschule zun vergleichenden Verfassungsrecht

"Sklaverei und Menschenrechte damals und heute" - Internationale Tagung

Könyvbemutató az ELTE ÁJK-n

A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelenségének egyes kérdései

A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az energiapolitikában: kerekasztal-beszélgetés

A jogtudomány helye, szerepe és haszna

Magyary Zoltán tudományos életútja az újabb kutatások tükrében

The Constitutionalization of European Budgetary Constraints

Műhelyvita Körtvélyesi Zsolt „Minority Group Claims As Class Actions: Courts Could Do More” c. tanulmányáról

The Rise Of Democracy In Classical Athens: A Case of Posterior Norm Control

A Jogesetek Magyarázata lapbemutatója

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Pályázati felhívás fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg: Fellowships vom 1. April 2015 bis 31. März 2016

Law students sought to contribute to a study on proceeds of crime across Europe

További hírek

Finszter Géza professzor köszöntése 70. születésnapja alkalmából

Videó: Juhász Endre előadása az Európai Unió Bíróságának működéséről

Videó: Önkormányzati politika - A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az önkormányzati politikában

Videó: Lukács Zsuzsanna előadása a Fővárosi Ítélőtábla működéséről

Videó: A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a gazdaságfejlesztési politikában

Doktori viták, védések
Kecső Gábor: A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia-USA-Magyarország

A PhD-értekezés meghívója, tézisei és maga az értekezés a megadott linken érhető el.

Név: Kecső Gábor
Időpont: 2015-06-22 02:00
Helyszín: ELTE Tanári Klub (Bp. V. Szerb utca 21-23.)
Call for papers
4th Comparative Law Workshop: Comparative law and the historical perspective

4th Comparative Law Workshop at Örebro University (Sweden)

The organizers invite young researchers (PhD students and post-docs) and lecturers to submit their paper proposals by Friday, 28 August 2015. Successful applicants will be notified by 4 September 2015.

 

Határidő: 2015-08-28
(R)evolution of clinics in Europe (3rd ENCLE Conference) - ELTE Faculty of Law
2015. október 26-27. időpontban az ENCLE (European Network for Clinical Legal Education) az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán rendezi meg éves konferenciáját (R)evolution of clinics in Europe címmel. Az előadás-absztraktok beküldési határideje 2015. július 15., az elfogadott előadásokról július végéig fog visszaigazolás érkezni. Az előadói minőség a költségmentesség elbírálásakor előnyt élvez. Bővebb információk az ENCLE honlapján.
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers - Boronkay Miklós – ifj. Wellmann György: A választottbíráskodás helyzete Magyarországon (2015/12)
A választottbíráskodás a polgári per elsődleges alternatívája, amelynek számos előnye van a peres eljárással szemben. Ideális esetben a jogalkotás és a jogalkalmazás is elismeri a választottbíráskodást, támogatást nyújt számára és ellát egy bizonyos fokú minőségbiztosítási funkciót. A magyar jogban általánosságban érvényesülnek ezek a követelmények, azonban esetenként megfigyelhetőek ezzel ellentétes tendenciák. A jogalkotás részéről ilyen volt a már hatályon kívül helyezett, nemzeti vagyonnal kapcsolatos jogvitákat érintő korlátozás, a jogalkalmazás részéről pedig a 3/2013. sz. PJE és az EBH 2014.G.4. sz. elvi döntés. A tanulmányban a teljesség igénye nélkül azonosítottunk továbbá olyan kérdéseket, amelyek tekintetében a jelenlegi jogszabályi környezet vagy bírói gyakorlat továbbfejlesztésre szorul.
MTA Law Working Papers - Pokol Béla: A jogtudomány társadalomtudományosodása (és így perspektivikus létrejötte) (2015/13)
A tudományeszmének megfelelő jogtudomány még csak most van születőben, mint a társadalomtudományosított jogtudomány – jelenleg bezárva a jogszociológia rubrikájának segédtudományi státuszába -, és a jog szellemi rétegének jogdogmatikai tevékenységei (a jogági rendszerdogmatikák), amit ma „tételesjogi jogtudományoknak” nevezünk, minden magas szellemi értékük mellett nem tudományok, hanem a komplex jog nélkülözhetetlen részei. A jogdogmatika nem tudomány, hanem a modern nyugati jog egyik rétege. Ha jogról való szellemi gondolkodás tudománnyá válásának szakaszait akarjuk elkülöníteni, akkor két nagy ugrást lehet látni ebben a folyamatban az európai jogfejlődés 1700-as évek közepétől zajló változásaiban. Az első szakaszban az addigi gyakorlati juriszprudencia programszerű leváltása történt meg a jogdogmatikai rendszergondolkodással, már nevében is igényelve a jogtudomány kifejezést az 1800-as évek elejétől, majd a második szakaszban az 1800-as évek végétől, de különösen az 1900-as évektől beindult a jogról való gondolkodás ténylegesen társadalomtudományos alakjának kiformálódása.
MTA Law Working Papers - Christián László: Rendészeti politika (2015/14)
Hazánkban nincs egységes rendészeti stratégiai dokumentum, amelyből világosan kiderülnének a rendészet közpolitikai célok, ettől azonban még fontos összegyűjteni és időnként megvizsgálni a rendészeti közpolitikai céljainak teljesülését, alakulását. A hiányolt átfogó stratégiai dokumentum tiszta, világos helyzetet teremtene és egyértelműsítené a jövő rendészetének fejlesztési irányait. Az elmúlt öt évben, a rendszerváltás óta a legmélyrehatóbb változások történtek a rendészet jogi szabályozásában és érdemi átrendeződés következett be a rendészet szervezetrendszerében és működésében is. Az alábbiakban ezeket tekintjük át lényegre törően, a teljesség igénye nélkül.
Személyi hírek
Szemesi Sándor Nemzeti Kiválóság Díjas
Pap András László egyetemi tanári kinevezése
Pap András Lászlót, az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos tanácsadóját, az MTA doktorát, a köztársasági elnök 2015. június 1-jével egyetemi tanárrá nevezte ki.
A Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság tagjává nevezte ki a kormány Nagy Csongor Istvánt és Osztovits Andrást
Útjára indult a nemzetközi magánjogi kódex újrakodifikálása. A Kormány 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozatával (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15072.pdf) elrendelte a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet átfogó korszerűsítésére irányuló munkálatok megkezdését. A felülvizsgálat célja egy korszerű, a nemzetközi magánjog uniós és nemzetközi szintű szabályozásával összhangban álló új nemzetközi magánjogi szabályozás megalkotása.
Friss könyvek
Tanulmányok a jog erkölcsi alapjairól: emberi méltóság, szabad vasárnap, uzsora, pénzügyi világválság

Budapest, Pázmány Press, 2015. 192.

Szerző: Frivaldszky János
Eszményből bálvány? A joguralom dogmatikája

Budapest, Századvég, 2015. 228.

Szerző: Varga Zs. András
Az egészségbiztosítási szerződés

A magán-egészségbiztosítási jogviszonyok polgári jogi aspektusainak vizsgálatára eddig nem nagyon fordítottak figyelmet hazánkban. Ezen szeretne e könyv változtatni az egészségbiztosítási szerződés beható vizsgálatával. A témaválasztást az teszi különösen aktuálissá, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) már külön, nevesített szerződéstípusként szabályozza ezt a jogviszonyt. 

Szerző: Tőkey Balázs
Decem anni in Europaea Unione II. Európai és nemzetközi jogi tanulmányok

A kötet szerzői: Wopera Zsuzsa, Angyal Zoltán, Kirs Eszter, Mátyás Imre, Szűts Márton, Marinkás György, Udvarhelyi Bence, Kiss-Kondás Eszter, Zsuzsa Wopera, Barbara Tóth.

Szerző: Angyal Zoltán (szerk.)
Decem anni in Europaea Unione I. Jogtörténeti és jogelméleti tanulmányok

A kötet szerzői: Bajánházy István, El Beheiri Nadja, Hidasi Viktória, Majtényi László, Nótári Tamás, Petrasovszky Anna, Pókecz Kovács Attila, Erik Štenpien, Stipta István, Szabadfalvi József, Szabó Miklós, Szmodis Jenő, Ződi Zsolt.

Szerző: Sári Pál (szerk.)
Decem anni in Europaea Unione III. Civilisztikai tanulmányok, Miskolci Jogtudományi Műhely 8.

A kötet az „Európai hatások a magyar magánjogi felelősség területein, különös tekintettel a kártérítési felelősségre” 2014-es és a „Korszakváltás a családjogban” 2013-as című POT konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett tanulmányait tartalmazza. 

A kötet szerzői: Barta Judit, Dudás Attila, Harsányi Gyöngyi, Kirstova Katarína, Kriston Edit, Mélypataki Gábor, Miskolczi-Bodnár Éva,  Miskolczi-Bodnár Péter, Prugberger Tamás – Kenderes György, Pusztahelyi Réka, Sápi Edit,  Stenpien Erik, Szalma József, Ujváriné Antal Edit, Hegedűs Andrea, Somfai Balázs, Nagy Márta, Ninauszné Bartók Ágnes, Katonáné Pehr Erika.

Szerző: Sápi Edit (szerk.)
In Memoriam Novotni Zoltán: Emlékkönyv Novotni Zoltán professzor halálának 20. évfordulója alkalmából

A Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért gondozásában megjelent a Novotni Zoltán professzor halálának 20. évfordulója alkalmából, 2013 novemberében megrendezett emlékkonferencia kötete (Novotni Alapítvány Miskolc, 2015).

A kötet szerzői: Bíró György, Miskolczi Bodnár Péter, Barta Judit, Fazekas Judit, Harsányi Gyöngyi, Jakab Nóra, Prugberger Tamás, Kenderes György, Leszkoven László, Rácz Zoltán, Ujváriné Antal Edit.

Szerző: Juhász Ágnes (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Collective bargaining developments in time of crisis
Időpont: 2015-06-11 12:00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.) Szent II. János Pál terem (Díszterem)
20. Jubileumi ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ötödik alkalommal, a 15 éves sikeres múlttal rendelkező BUDAPESTI NYÁRI EGYETEM folytatásaként rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára a 20. Jubileumi ELTE KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR NYÁRI EGYETEM c. programot. A Jogtudományi Szekció központi témája: Társadalmi változás + dogmatikai fejlődés = kodifikáció? Nagy kódexek kodifikációi Magyarországon. A jelentkezéseket 2015. június 19-ig várják a Szervezők.

Időpont: 2015-07-07 02:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
DIKAIOSYNE 2015 - Sommerschule zun vergleichenden Verfassungsrecht

Die Sommerschule wird vom 24. August bis 04. September 2015 an der Juristischen Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität Budapest stattfinden.

Időpont: 2015-08-24 08:00
Helyszín: Juristischen Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität Budapest
"Sklaverei und Menschenrechte damals und heute" - Internationale Tagung
Időpont: 2015-06-15 09:15
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Könyvbemutató az ELTE ÁJK-n

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt és barátait nyári Könyvbemutató programjára.

Időpont: 2015-06-26 01:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), Kari Tanácsterem
A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelenségének egyes kérdései

Az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének szervezésében kerül sor a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelenségének egyes kérdéseivel foglalkozó konferenciára 2015. július 1-én a Kari Tanácsteremben. A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációt 2015. június 26-ig várjuk a konferencia@ajk.elte.hu e-mail címen. Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Időpont: 2015-07-01 09:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), Kari Tanácsterem
A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az energiapolitikában: kerekasztal-beszélgetés

A kerekasztal-beszélgetés a „Közpolitikák és jogi környezetük” című, kéthetente megrendezésre kerülő programsorozat része. A teljes beszélgetéssorozatról további információk elérhetőek az Intézet honlapján a http://jog.tk.mta.hu/kozpolitikak-es-jogi-kornyezetuk linken.

A beszélgetés résztvevői: Antal Attila tanársegéd, Politikatudományi Intézet (ELTE ÁJK), jogi szakértő, Energiaklub; Felsmann Balázs vezető, Stratégiai és Nemzetközi Menedzsment Kutatóközpont (BCE); Szabó László kutató, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont.

A beszélgetést vezeti: Boda Zsolt osztályvezető, tudományos tanácsadó (MTA TK PTI).

Időpont: 2015-06-16 11:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
A jogtudomány helye, szerepe és haszna

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete konferenciát rendez a jogtudomány és a joggyakorlat résztvevői számára „A jogtudomány helye, szerepe és haszna” címmel.

A konferencia nyelve magyar, a részvétel ingyenes, de – az előadók kivételével – regisztrációhoz kötött. (A regisztrációkat az Argyelan.Laszlone@tk.mta.hu címre kérjük küldeni.)

A rendezvényen bemutatásra kerül „A jog tudománya” (szerk. Jakab András és Menyhárd Attila, HVG-ORAC 2015, pp. 925) című kötet.

Időpont: 2015-06-18 02:05
Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1015 Budapest, Országház u. 30.
Magyary Zoltán tudományos életútja az újabb kutatások tükrében

10. 00:

Balázs István (tud. főmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet): Bevezető gondolatok

Koi Gyula (tud. munkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet): Magyary Zoltán életműve kritikai kiadásának első tapasztalatai

Schweitzer Gábor (tud. főmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet): A magántanári habilitációtól az egyetemi katedráig - Adalékok Magyary Zoltán tudományos pályaképéhez (1923-1930)

11. 00:

Felkért hozzászólók:

Máthé Gábor (professor emeritus, NKE Közigazgatás-tudományi Kar)

Verebélyi Imre (professor emeritus, SzIE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar)

Időpont: 2015-06-23 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet
The Constitutionalization of European Budgetary Constraints

A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Fakultásának Budapesti Alkotmányelméleti Kutatócsoportja tisztelettel meghívja Önt Federico Fabbrini (University of Copenhagen) „The Constitutionalization of European Budgetary Constraints” című (angol nyelvű) előadására.

Időpont: 2015-06-25 10:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Műhelyvita Körtvélyesi Zsolt „Minority Group Claims As Class Actions: Courts Could Do More” c. tanulmányáról

Opponensek: Nagy Csongor István (MTA TK JTI), Tóth Judit (Szegedi Egyetem)

Nyelv: angol

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!

Időpont: 2015-07-02 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
The Rise Of Democracy In Classical Athens: A Case of Posterior Norm Control

Az NKE Államtudományi Intézet jogtörténeti műhelyt (Summer School) rendez, amelyre minden érdeklődőt (PhD vagy graduális hallgatókat is) szeretettel vár.

A műhely központi témája Demosthenes Leptines elleni beszéde (Dem. 20), amely az utólagos normakontroll intézményének működését tükrözi az ókori Athénban. Az utólagos normakontroll igénye nagyon ősi gondolat, amely a demokratikus államberendezkedések sajátja volt már az ókorban is.

Időpont: 2015-06-15 09:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet (Budapest I., Országház utca 30. II.em. Könyvtárszoba)
A Jogesetek Magyarázata lapbemutatója

A lapbemutatón szokásosan az egyes jogterületek felkért szakértői ismertetik a lapban megjelent jogeset-elemzéseket. A felkért előadók: Czine Ágnes alkotmánybíró, Bóka János főtanácsadó, Kúria, Koltay András, egyetemi docens, PPKE JÁK

Időpont: 2015-06-22 02:30
Helyszín: Fővárosi Ítélőtábla, 1027 Budapest, Fekete Sas u. 3. I. emelet könyvtárterem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Pályázati felhívás fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében.

Kutatási téma: Jogrendszerek minősítése indexek segítségével

A fiatal kutató a jogrendszerek indexek segítségével való minősítésének kérdéseivel foglalkozik. Ezek az indexek részben gazdasági jellegű szempontokat (pl. Doing Business), részben általános jogállamisági jellegzetességeket (pl. World Justice Project Rule of Law Index) mérnek. Ezek módszertani problémái, az egyes indexek összevetése és Magyarországra való alkalmazásuk többéves kutatást igényel, amely a fiatal kutató fő feladata lesz. Kiemelt kérdés, hogy a hagyományos jogászi vizsgálatnál mennyiben erősebbek, és mennyiben gyengébbek az indexek segítségével való minősítések. A fiatal kutatónak feltétlenül magas szintű angol nyelvtudással kell rendelkeznie (minden további nyelv szakmai használatot lehetővé tevő ismerete előny), ezen felül lehetőleg külföldi tanulmányi vagy kutatói tapasztalattal is.

Státusz megnevezése: Fiatal kutató
Jelentkezési határidő: 2015-06-30
Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg: Fellowships vom 1. April 2015 bis 31. März 2016

Marsilius-Fellows werden während ihrer Zeit am Kolleg von einem Teil ihrer Lehrverpflichtungen befreit. Dafür stellt das Kolleg Mittel im Umfang einer Professurvertretung (40.000 Euro pro Fellowship) zur Verfügung. Die Mittel können auch anders eingesetzt werden, sofern dadurch die erforderliche Entlastung für die Mitarbeit am Marsilius-Kolleg gesichert wird.

Die Fellows sind verpflichtet, an den Veranstaltungen des Kollegs teilzunehmen. Dazu gehören insbesondere die wöchentlichen Seminare der Fellows, die während der Vorlesungszeit montags ab 17.30 Uhr stattfinden. Die Fellows haben über den Fortgang ihres Arbeitsvorhabens einmal im Semester vor dem Plenum zu berichten.

Státusz megnevezése: Fellow
Jelentkezési határidő: 2015-10-23
Law students sought to contribute to a study on proceeds of crime across Europe

The Budapest Corvinus University as part of the EU funded ANTICORRP research project is studying the legislation and its implementation on the confiscation of proceeds of crime across the EU28. For this research we are looking for law students to work under the supervision of Dr. Eva Nanopoulos (University of Cambridge).

Státusz megnevezése: Volunteers
Jelentkezési határidő: 2015-06-19
További hírek
Finszter Géza professzor köszöntése 70. születésnapja alkalmából
2015. június 18-án az Aula Magnában kerül sor Finszter Géza egyetemi tanár, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék oktatójának köszöntésére. Az esemény szervezői és az ünnepi kötet szerkesztői tisztelettel várják az érdeklődőket.
Videó: Juhász Endre előadása az Európai Unió Bíróságának működéséről
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel szervez beszélgetéssorozatot, melynek keretében 2015. május 28-án Juhász Endre tartott előadást.
Videó: Önkormányzati politika - A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az önkormányzati politikában
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya által szervezett „A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a biztonságpolitikában” címmel 2015. május 19-én megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele. Résztvevők: Hoffman István habilitált egyetemi docens, Közigazgatási Jogi Tanszék (ELTE ÁJK) Pálné Kovács Ilona igazgató, Regionális Kutatások Intézete (MTA KRTK), egyetemi tanár (PTE BTK), az MTA doktora Péteri Gábor közgazdász, önkormányzati gazdálkodás szakértő Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI).
Videó: Lukács Zsuzsanna előadása a Fővárosi Ítélőtábla működéséről
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel szervez beszélgetéssorozatot, melynek keretében 2015. május 21-én Lukács Zsuzsanna tartott előadást.
Videó: A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a gazdaságfejlesztési politikában
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya által szervezett „A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a biztonságpolitikában” címmel 2015. május 26-án megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele. Résztvevők: Bartha Attila az MTA TK PTI kutatója és a CEU Közpolitikai Tanulmányok Központja külső kutatója Mellár Tamás egyetemi tanár, Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézet (PTE KTK), az MTA doktora Soós Károly Attila tudományos főmunkatárs (MTA KRTK) Moderátor: Gajduschek György (MTA TK JTI).