Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja

Az interdiszciplináris módszerrel végzett jogi kutatások tudományos jelentőségét az adja, hogy „többdimenzióssá” teszi a joggal kapcsolatos ismereteinket, így hozzásegít bizonyos jogi jelenségek teljesebb magyarázatához. A kutatócsoportot erre a célra tekintettel 2012-ben alapította meg a Jogtudományi Intézet két kutatója, Gajduschek György és Fekete Balázs, akikhez 2013-tól csatlakozott Bencze Mátyás is.

A csoport fő profilja a különféle joggal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási területek – többek között: elméleti és empirikus jogszociológia, összehasonlító jog, a jog kulturális vizsgálata, jog és irodalom, kritikai elemzés – művelése és eredményeik szélesebb körben történő megismertetése. A műhely egyfelől az ilyen jellegű kutatások akadémiai keretben való művelésére törekszik, másrészről arra, hogy a tevékenységébe minél több külső kutatót bevonva e kutatások egyik intézményi központjává váljon.

Az Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportjának tevékenysége
2014 és 2017 között

 

  • Jogszociológiai kutatások

2014. november 21. Citizens, Societies and Legal Systems: Law and Society in Central and South Eastern Europe

Nemzetközi konferencia a belgrádi jogi kar, az az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja és az IVR szerbiai szekciója szervezésben. Részletes program 

2015. november 4. Jogtudatkutatások Magyarországon

A PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék Jogszociológiai kutatócsoportja és az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja által rendezett tudományos szimpózium. Részletes program 

2016. március 31. A magyar lakosság jogtudata az újabb empirikus kutatások tükrében

A PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék Jogszociológiai kutatócsoportja és az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja által rendezett tudományos szimpózium. Részletes program 

2016. szeptember 29. A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés

Tudományos konferencia az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja rendezésében, az OTKA K 105552 projektjének keretében. Részletes program 

A konferencia felvétele: https://www.youtube.com/watch?v=ELvOHopzJik és https://www.youtube.com/watch?v=Q_FjpUkgAfg

  • Péter László alkotmányelméleti és -történeti hagyatékának feldolgozása

2015. április 16. Péter László és a magyar történeti alkotmányosság

Konferencia az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja és az MTA BTK FI Gyakorlati filozófia és eszmetörténeti kutatócsoport szervezésében. Részletes program 

2016. február 16. Péter László öröksége

Konferencia az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja és az MTA BTK FI Gyakorlati filozófia és eszmetörténeti kutatócsoport szervezésében. Részletes program 

A konferenciák anyagai megjelentek a Közjogi Szemle 2015/4. és 2016/2. számában.

  • Jog és irodalom kutatások

2017. október 10. VI. Jog és irodalom szimpózium

Konferencia MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja szervezésében. Részletes program 

_____________________________________________________________

Munkaterv és eredmények 2013-ig

 

A kutatócsoport két nagyobb projekten dolgozik:

1. A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés

A kutatás célja a magyar lakosság jogtudatának vizsgálata, ami magában foglalja egyfelől a joggal kapcsolatos ismereteket, másfelől a joggal kapcsolatos attitűdöket; általában pedig arra keresi a választ, hogy milyen tényleges szerepet játszik a jog az emberek gondolkodásában, illetve a társadalom tényleges működésében.

A kutatás magában foglalja a nemzetközi szakirodalom, és az abban megjelenő empirikus vizsgálatok eredményeinek áttekintését, valamint a témában Magyarországon született – mindenekelőtt Kulcsár Kálmán és Sajó András nevével fémjelezhető – eredmények elemző felhasználását. A rendszerváltást követően csak részletkérdéseket vizsgáltak (pl. egyetemi hallgatók joggal kapcsolatos attitűdjei, az intézményi bizalom szerepe), átfogó kutatásra még nem került sor. E projekt e hiányosságot is orvosolni kívánja, nagy hangsúlyt helyezve az empirikus kutatásra. Jelenleg Kulcsár Kálmán első (1967-es) hazai adatfelvételének néhány kérdését ismételten lekérdezve, a jogismeret sajátságaiban történő változások egyes elemeit vizsgáljuk.

A projektet OTKA támogatásból valósítjuk meg (OTKA – 105552 sz. projekt, 2012-2015)

Részt vevő kutatók: Gajduschek György (MTA TK JTI, kutatásvezető), Fekete Balázs (MTA TK JTI), H. Szilágyi István (PPKE-JÁK), Boda Zsolt (MTA TK PTI), Róbert Péter (MTA TK PTI). A kutatásba bekapcsolódott Bencze Mátyás is. Kooperációra törekszünk a témában tevékenykedő más kutató-műhelyekkel is.

2. Az ezredforduló jogelmélete

A projekt célja a hazánkban kevesebb figyelmet kapó, legújabb jogelméleti irányzatok elemző és kritikai bemutatása. Célunk egy olyan kötet elkészítése, melyből az érdeklődő olvasó átfogó képet kaphat ezeknek az irányzatoknak a célkitűzéseiről, szemléletéről, legfontosabb kutatási problémáiról és módszertani újításairól.

Az egyes könyvfejezeteket műhelyviták keretében részletesen, két opponens részvételével megvitatattuk, jelenleg a fejezetek átdolgozás és szerkesztése zajlik.

A projektet az MTA TK JTI támogatásával valósítjuk meg.

Részt vevő kutatók: Fekete Balázs (MTA TK JTI, kutatásvezető), Nagy Zsolt (SZTE-ÁJK), Nagy Tamás (SZTE-ÁJK), Molnár András (SZTE-ÁJK), Szerletics Antal (NKE), Vinnai Edina (ME-ÁJK), Zétényi András (PPKE-JÁK)

Tervezett fejezetek: 1. jog és érzelmek; 2. szociológiai jogelmélet; 3. jog és irodalom; 4. feminista jogelmélet; 5. a virtue jurisprudence; 6. jog és nyelv; 7. kortárs angolszász természetjog.

A kutatócsoport 2013-ban több műhelyvitát is szervezett:

2013. március 7.:

1. Vinnai Edina: Nemzetközi és hazai jog és nyelv kutatások (hozzászólók: H. Szilágyi István és Könczöl Miklós)

2. Nagy Zsolt: Jogszociológiai kutatások az elmúlt három évtizedben (hozzászólók: Gajduschek György és Fekete Balázs)

3. Zétényi András: Az angolszász természetjogi gondolkodás közelmúltja (hozzászólók: Bódig Mátyás és Tattay Szilárd)

2013. május 14.:

1. Fekete Balázs: Jog és érzelmek: veszedelmes viszonyok (hozzászólók: H. Szilágyi István és Szalai Ákos)

2. Szerletics Antal: Erény-jogelmélet (Virtue Jurisprudence) (hozzászólók: Boda Zsolt és Hörcher Ferenc)

2013. július 9.:

1. Nagy Tamás: „S ő levelemre városunkba jön.” – avagy hány életük van a jog és irodalom kutatásoknak? (hozzászólók: Majtényi Balázs és Falusi Márton)

A kutatócsoport tagjainak publikációi megtekinthetők az MTMT honlapján.

A csoport kutatási köréhez tartozó, már megjelent publikációk 2013-ban:

Bencze Mátyás: A Comparative Approach to the Evaluation of Evidence from a ‘Fair Trial’ Perspective. In: Attila Badó (ed.): Fair Trial and Judicial Independence, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Springer, 2013, 143-154. o.

Fekete Balázs: Érzelmek és jogtudomány: egy lehetséges megközelítés. Iustum Aequum Salutare, 2013/3. 89–104.

Gajduschek György: A magyar közigazgatás és közigazgatástudomány jogias jellegéről. Politikatudományi Szemle 21:(4) pp. 29-49. (2012)

___________________________

A kutatócsoport vezetője

___________________________

A kutatócsoport tagjai

___________________________

 

Vissza az előző oldalra